Dunaj prítoky

Späť na zoznam článkov

INÉ - Oravská priehrada

Publikované: 02.08.2012 19:21:58 | prečítané 6105x | © plavidla.sk

.......

PLAVEBNÉ OPATRENIE UVC č.20/2010, ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na Oravskej priehrade.

Oravská priehrada je zaradená podľa klasifikácie európskych vodných ciest do skupiny Sledovaných vodných ciest vhodných na šport a rekreáciu spolu s Liptovskou Marou a Zemplínskou Šíravou.

PLAVEBNÉ OPATRENIE
UVC č. 20/2010
ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel
na UVC Oravská priehrada


Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto Plavebným opatrením sa na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky
určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Oravská priehrada.
Čl. 2
Plavebná dráha, jej určovanie a značenie
(1) Plavebnú dráhu na uzavretej vodnej ceste Oravská priehrada tvorí vymedzená časť
vodnej cesty využiteľná pre plavbu pri daných vodostavoch, ktorá je vyznačená
príslušnými plavebnými signálnymi znakmi1).
(2) Za riadne vytýčenie plavebnej dráhy a označenie plavebných prekážok zodpovedá
správca vodnej cesty.
Čl. 3
Prístaviská plavidiel
(1) Prístaviská plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami a ktoré vykonávajú verejnú vodnú
dopravu sú určené nasledovne:
a) prístavisko Oravskej Galérie Dolný Kubín (ďalej len "ORG DK") na Slanickej
osade - pravá strana uzavretej vodnej cesty,
b) prístavisko North Slovakia Camion Dolný Kubín (ďalej len "NSC DK") pri ústí
Volarčískeho potoka – pravá strana uzavretej vodnej cesty,
c) prístavisko TJ MOTOR – YACHT Námestovo - ľavá strana uzavretej vodnej
cesty,
d) prístavisko ORG DK - na pravej strane Slanického ostrova,
e) Prístavisko NSC DK - na ľavej strane Slanického ostrova.
2
(2) Prístaviská ostatných plavidiel sú určené nasledovne:
a) Pravá strana uzavretej vodnej cesty Oravská priehrada, časť Biela Orava
1. pobrežie areálu ATC Slanická osada od sypaného móla v dĺžke 100 m po
prúde,
2. pobrežie v dĺžke 100 m po prúde so začiatkom 50 m od betónového móla
Slanická Osada,
3. pobrežie areálu Yacht klubu Martin 50m proti prúdu a 50m po prúde od osi
zvážnice
4. pobrežie areálu pri chate Kysuca 50m proti prúdu a 50m po prúde od osi
zvážnice,
5. pobrežie pri chatovej oblasti Slanická osada, vymedzené oporným múrom,
6. pobrežie areálu penziónu od konca oporného múru po prúde v dĺžke 60m,
7. pobrežie areálu TJ Slávia Dolný Kubín v dĺžke 50 m,
8. pobrežie areálu TJ Motor - Yacht Oravská priehrada a Štátnej plavebnej správy
od zvážnice a 17 m od hrany terasy hotela Šport - lodenica,
9. pobrežie areálu Klubu rekreačných vodných športov Žilina 17 m od hrany
terasy hotela Šport - lodenica v dĺžke 50m po prúde,
10. pobrežie pri autokempingu Stará hora a chate Kriváň v dĺžke 120 m,
11. pobrežie areálu penziónu Kormorán v dĺžke 100 m,
12. pobrežie západná strana betónového móla v dĺžke 80m,
13. zátoka v prítoku Volarčískeho potoka v dĺžke 60m,
14. pobrežie pri hrádzi 150m od signálneho znaku A1 v zmysle Pravidiel proti
prúdu.
b) Ľavá strana uzavretej vodnej cesty Oravská priehrada, časť Biela Orava
1. pobrežie areálu TJ Motor - Yacht Oravská priehrada od telesa mosta po
východný koniec bazéna,
2. pobrežie Námestovo - Vojenské od kamenného výbežku po zvážnicu,
3. pobrežie areálu pláže pri hoteli Studnička (areál JAMI) v dĺžke 50m po prúde
a 50m proti prúdu od vlajkového stožiara,
4. zátoka pri hoteli Studnička, od zvážnice 100m po prúde Polhoranky a 100m
proti prúdu Polhoranky.
c) Ľavá strana uzavretej vodnej cesty Oravská priehrada, časť Čierna Orava
1. zátoka lokalite Nové Ústie v dĺžke 100 m.
(3) Prevádzkovateľ vyznačí prístaviská plavidiel príslušnými signálnymi znakmi2).
(4) V priestore prístavísk je zakázané:
a) loviť ryby,
b) obmedzovať ostatných užívateľov prístaviska neprimeraným hlukom a vlnením,
c) akýmkoľvek spôsobom obmedzovať technické a brehové zariadenia na spúšťanie
plavidiel do vody,
d) neoprávnene vstupovať na plavidlá.
Čl. 4
Osobná lodná doprava
Plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami a ktoré vykonávajú verejnú osobnú lodnú dopravu,
vykonávajú svoju činnosť len z určených prístavísk.
3
Čl. 5
Plavba malých plavidiel
(1) Malé plavidlá musia byť prevádzkované tak, aby nebola narušovaná prevádzka verejnej
osobnej lodnej dopravy, plavární, prístavísk a pláži.
(2) Plavba malých plavidiel je povolená celoročne s výnimkou obdobia kedy je vodná hladina
zamrznutá. Ustanovenia čl. 13 tohto plavebného opatrenia nie sú týmto dotknuté.
(3) V čase zamrznutia vodnej hladiny musia byť všetky malé plavidlá vytiahnuté na breh,
alebo premiestnené na miesto vhodné na prezimovanie tak, aby sa zabránilo vzniku škôd
na plavidlách alebo súčastiach vodnej cesty.
(4) Nočná plavba vodných skútrov je zakázaná.
Čl. 6
Požičovne malých plavidiel
Požičovne malých plavidiel sa môžu zriaďovať a vykonávať svoju činnosť len na základe
rozhodnutia Štátnej plavebnej správy.3)
Čl. 7
Verejné podujatia
Športové podujatia, slávnosti na vode a iné akcie, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a plavebnej
prevádzky možno usporiadať len na základe rozhodnutia Štátnej plavebnej správy.4)
Čl. 8
Plavidlá vykonávajúce rybolov
(1) Plavidlá, vykonávajúce rybolov podľa osobitných predpisov5), ktoré majú príslušnú
optickú signalizáciu6), nesmú umiestňovať svoje siete a iné rybárske zariadenia v
plavebnej dráhe alebo na miestach vyznačených na státie plavidiel alebo prekážať v
prevádzke ostatných plavidiel.
(2) Plavidlá nesmú plávať v blízkosti a za plavidlami, ktoré vykonávajú činnosť podľa ods.
(1) a majú príslušnú optickú signalizáciu.
Čl. 9
Vodné lyžovanie
(1) Vodné lyžovanie je povolené od 0l.05. do 30.09. v čase od 09:00 hod. do 18:00 hod.
(2) Priestor pre vodné lyžovanie zvolí vodca plavidla tak, aby touto činnosťou neohrozoval
a neobmedzoval verejnú osobnú lodnú dopravu, ostatných účastníkov plavby, prevádzku
kúpalísk a pláží.
(3) Prístaviská určené na štartovanie a pristávanie plavidiel, ktorými sa vykonáva vodné
lyžovanie budú označené príslušnými signálnymi znakmi v zmysle Pravidiel.
4
(4) S vodcom plavidla musí byt' na člne osoba, ktorá obsluhuje vlečné zariadenie, sleduje
vodného lyžiara a je schopná plniť zverené úlohy.
(5) Je zakázané
a) vliecť vlečné lano bez lyžiara za plavidlom,
b) vykonávať vodné lyžovanie na miestach, kde je to zakázané signálnym znakom A.14
Pravidiel.
(6) Ustanovenia ods. (1) až (5) sa primerane vzťahujú aj na činnosť, pri ktorej sú za
plavidlom s vlastným pohonom vlečené osoby na padákoch alebo plávajúcich
prostriedkoch (napríklad plávajúce kolesá, tuby, tzv. kneeboardy, tzv. wakeboardy
a podobné).
Čl. 10
Plavba vodných skútrov
(1) Plavba vodných skútrov je povolená od 01.05. do 30.10. kalendárneho roka v dennej
dobe od 09:00 hod. do 19:00 hod. v priestore vyznačenej plavebnej dráhy, minimálne 150
m od brehu.
(2) Prístup do vyhradeného priestoru je povolený len z prístavísk malých plavidiel,
vyznačených plavebnými signálnymi znakmi E.5 a E.24 v zmysle Pravidiel a to čo
najkratšou cestou.
(3) Registračné znaky vodného skútra musia byť minimálne 60 mm vysoké, tlačené tmavým
písmom na svetlom podklade, alebo naopak.
(4) Vodca vodného skútra ako aj cestujúci sú povinní mať na sebe počas plavby záchranné
vesty.
(5) Vodcovia vodných skútrov nesmú spôsobom plavby ohrozovať a obmedzovať ostatných
účastníkov plavby a iné plavidlá, poškodzovať brehové alebo regulačné stavby, plávajúce
zariadenia, plavebné signalizačné znaky a pobrežnú vegetáciu.
(6) Vodcovia vodných skútrov musia pri stretávaní ostatných plavidiel dodržiavať dostatočný
odstup, ktorý nesmie byť menší ako 15 m.
Čl. 11
Prevádzka windsurfingu
(1) Prevádzka windsurfingu je zakázaná v priestoroch kúpalísk a pláží a v miestach, kde je to
zakázané signálnym znakom.
(2) Windsurfing môže byt' vedený len osobou staršou ako 15 rokov, ktorá je k tomu telesne a
duševne spôsobilá a je oboznámená s technikou vedenia a plavebnými predpismi. Osoby
do 15 rokov môžu viesť windsurfing pod dozorom dospelej osoby, alebo v rámci
organizovanej plavby v oddieloch jachtingu pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
(3) Vodca windsurfingu musí mať na sebe záchrannú vestu.
(4) Pri prevádzke windsurfingu sa zakazuje brat' na plavidlo ďalšie osoby, približovať sa ku
kúpajúcim na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.
(5) Ustanovenia ods. (1) až (4) sa primerane vzťahujú aj na plavidlá poháňané pomocou
padákov (tzv. kiteboard).
5
Čl. 12
Kúpanie
Osobitne chránené priestory pre kúpanie sa označujú na vodnej hladine bielymi dvojitými
kužeľovými bójami s modrým resp. čiernym piktogramom plavca.
Čl. 13
Zákaz plavby
(1) Plavba plavidiel je zakázaná v priestoroch označených na vode zákazovými signálnymi
znakmi - plávajúcimi bójami tvaru ležatého valca červenej farby s bielym vodorovným
pruhom v strede, alebo tabuľami A1.
(2) Plavba je zakázaná pri úrovni hladiny nad kótu 601,50 m n.m.B.p.v. (maximálna
plavebná hladina) a pod kótu 596,50 m n.m.B.p.v. (minimálna plavebná hladina).
(3) V zátoke ústia Polhoranky je zakázaná plavba plavidiel so spaľovacím motorom.
(4) V priestore od mosta v Námestove proti prúdu Bielej Oravy je plavba plavidiel so
spaľovacími motormi zakázaná.
(5) Ustanovenia ods. (1) až (4) sa nevzťahujú na plavidlá použité k záchrannej službe,
protipovodňovej činnosti, služobné plavidlá Štátnej plavebnej správy, Policajného zboru,
Hasičského a záchranného zboru, Colnej správy, Inšpekcie životného prostredia
a správcu vodnej cesty.
Čl. 14
Platnosť a účinnosť
Toto plavebné opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania riaditeľom ŠPS.
Čl. 15
Týmto opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov štátnej a verejnej
správy.
v Bratislave, dňa: 13.01.2010
Ing. Jozef Moravčík
riaditeľ Štátnej plavebnej správy
a vedúci služobného úradu
1) Príloha č.6 Výnosu č. 1740/M – 2001Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky pravidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej
republiky (ďalej len „Pravidlá“)
2) Príloha č.5 Pravidiel
3) Plavebné opatrenie Štátnej plavebnej správy č. 22/2007, ktorým sa ustanovujú podmienky pre zriaďovanie
a prevádzku požičovní malých plavidiel
4) Plavebné opatrenie Štátnej plavebnej správy č. 33/2007, ktorým sa určujú podmienky na povoľovanie
verejných podujatí na vodných cestách SR
5) Zákon NRSR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
6) čl. 63 Pravidiel

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu