Dunaj prítoky

Späť na zoznam článkov

DUNAJ - Vodné dielo Gabčíkovo - podmienky a pravidlá plavby

Publikované: 02.11.2012 19:39:55 | prečítané 9348x | © plavidla.sk

V zmysle dnes platných zákonov a opatrení platí na prívodnom kanáli a v plavebných komorách Vodného diela Gabčíkovo Zákaz plavby malých plavidiel bez vlastného strojného pohonu a plavidiel ktorých dĺžka je menšia ako 5 metrov, výška voľného boku je menšia ako 42cm a celkový výkon malého plavidla je menší ako 20 KW /27,2 HP.

"voľný bok" znamená vzdialenosť medzi rovinou maximálneho ponoru a rovnobežnou rovinou prechádzajúcou najnižším bodom bočnej paluby, alebo v prípade, ak bočná paluba nie je, najnižším bodom horného okraja obšívky;

Pre preplavovanie plavidiel, vrátane malých plavidiel platí Zákon č.338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšia úprava preplavovania plavidiel cez plavebné komory je obsiahnutá v Opatrení Štátnej plavebnej správy, č.33/2009 - Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla pri prepravovaní plavidiel cez plavebné komory VD Gabčíkovo - pripájam dole.

zdroj: SVP 24.01.2011


PLAVEBNÉ OPATRENIE
č. 33/2009
ktorým sa ustanovujú
Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla pri preplavovaní plavidiel
cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo


Časť prvá
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Účel a rozsah platnosti
1. Účelom platnosti týchto „Pravidiel“ je zaručiť bezpečnú a plynulú plavbu, vrátane
dodržania podmienok ochrany plavebných objektov a zariadení v čase prevádzky
plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo (ďalej len „PK VDG“).
2. Rozsah platnosti týchto „Pravidiel“ sa vzťahuje na úsek vodnej cesty Dunaj:
a) r.km 1857,50 až 1853,00,
b) km 38,45 až 30,00 zdrž vodného diela Gabčíkovo,
c) km 30,00 až 8,18 prívodný kanál vodného diela Gabčíkovo,
d) km 8,18 plavebné komory vodného diela Gabčíkovo,
e) km 8,18 až 0,00 odpadový kanál vodného diela Gabčíkovo.
3. Ustanovenia týchto „Pravidiel“ sú záväzné pre všetky plavidlá, ktoré plávajú alebo kotvia
v rozsahu ich platnosti, uvedenom v ods. 2 tohto článku.
2
Článok 2
Podmienky plávania cez úsek dunajskej vodnej cesty
vodného diela Gabčíkovo

1. Počas plavby alebo státia v úseku vodnej cesty, ktorý je uvedený v článku 1, ods. 2, týchto
„Pravidiel“, je vodca plavidla (zostavy) povinný riadiť sa signálnymi znakmi
upravujúcimi plavbu a označujúcimi plavebnú dráhu a príslušnými ustanoveniami týchto
„Pravidiel“, okrem uvedených výnimiek alebo plavebných opatrení vydaných Štátnou
plavebnou správou, či pokynov riadiaceho centra PK VDG.
2. Vodca plavidla (zostavy) je povinný riadne a včas sa informovať o plavebných
podmienkach a pomeroch na dunajskom úseku vodnej cesty, ktorý je uvedený v článku 1,
ods. 2, týchto „Pravidiel“, a to najmä o zmene šírky plavebnej dráhy, sile vetra alebo
iných údajov potrebných pre bezpečnú a plynulú plavbu. Tieto informácie poskytuje
riadiace centrum PK VDG a Štátna plavebná správa.
3. Vodca plavidla (zostavy), ktoré pláva po prúde alebo proti prúdu v úseku km 37,15 až
11,30 zdrže a prívodného kanála a tiež v úseku km 6,00 až 0,30 odpadového kanála
vodného diela Gabčíkovo, je povinný dodržiavať pravidlo pravostrannej plavby.
4. V úseku vodnej cesty uvedenej v článku 2, ods. 3, týchto „Pravidiel“, je plavba zakázaná
v prípade, keď rýchlosť vetra presahuje 12,5 m/s. Plavidlám, ktoré disponujú funkčným
čelným dokormidlovacím zariadením, uzavretým nákladovým priestorom, netvoria
zostavu plavidiel a ich vodca zvážil možnosť bezpečnej plavby s prihliadnutím na
technický stav plavidla, môže riadiace centrum PK VDG plavbu povoliť. Pre kompu
(prievoz) v km 24,60 prívodného kanála je plavba zakázaná, keď rýchlosť vetra presahuje
10 m/s.
5. Plavba pri zníženej viditeľnosti v úseku zdrže a prívodného kanála vodného diela
Gabčíkovo je zakázaná pre plavidlá (zostavy) plávajúce bez pomoci rádiolokátora v
prípade, keď vzdialenosť viditeľnosti je menšia ako 1 000 m a v obvode plavebnej
komory menšia ako 300 m. Uvedeným ustanovením nie je dotknuté primerané plnenie
ustanovení šiestej hlavy PBPP o zníženej viditeľnosti a plavbe pomocou rádiolokátora.
6. Na vyčkávacom mieste úseku vodného diela Gabčíkovo je zakázané ponechať plavidlo
(zostavu) bez prítomnosti remorkéra.
7. V prívodnom kanály úseku vodného diela Gabčíkovo, km 30,00 až 8,18 je zakázaná
plavba vážne poškodeného plavidla, ktorému hrozí potopenie alebo plavidla s vlastným
strojným pohonom, ktoré nemá dostatočný výkon strojov potrebný na zabezpečenie
vlastnej manévrovacej schopnosti alebo zostavy. Ustanovenie článku 94 ods. 2 PBPP nie
je týmto dotknuté.
Článok 3
Obmedzené rozmery plavidla a zostavy
1. Veľkosť plavidla alebo zostavy, ktorá pláva cez PK VDG je obmedzená na max. dĺžku
230 m a max. šírku 33,5 m s tým, že vodca plavidla je povinný zvážiť možnosť bezpečnej
plavby s prihliadnutím na technický stav plavidla (zostavy), plavebné podmienky a
vlastné schopnosti pri riadení plavidla v danom úseku.
2. V prípade nevyhnutnej potreby operatívneho preskupenia plavidiel zostavy z dôvodu
preplávania cez PK VDG, ktoré nariadi riadiace centrum plavebných komôr, je vodca
3
zostavy povinný zostavu preskupiť na určenom vyčkávacom mieste. V odpadovom kanály
môžu byť odstavené len posádkové plavidlá (zostavy), ktoré vyčkávajú na preplavenie
plavebnou komorou. Vyčkávajúce plavidlá alebo zostavy, ktoré dodržujú povinný čas
oddychu, môžu stáť len na vymedzených polohách, určených riadiacim centrom
plavebných komôr.
Časť druhá
Osobitné ustanovenia
Článok 4
Úsek Dunaja vodného diela Gabčíkovo
Pre úsek Dunaja v r.km 1857,50 až 1853,00 platia ustanovenia týchto „Pravidiel“ a
ustanovenia PBPP, s nasledovnými ustanoveniami:

1. Vplávať do zdrže na r.km 1853,00 (38,45 km prívodného kanála) možno len so súhlasom
riadiaceho centra PK VDG. Vodca plavidla (zostavy) je povinný požiadať o takýto súhlas
riadiace centrum plavebných komôr rádiofónnym spojením na kanáli VHF 78
s dostatočným predstihom tak, aby v prípade ak nedostane súhlas, mohol postupovať podľa
čl. 4 ods. 4 týchto Pravidiel. Povinnosť mať v prevádzke kanál VHF 10 nie je týmto
dotknutá. Malé plavidlo, ktoré chce preplávať cez plavebné komory vodného diela
Gabčíkovo, je povinné nahlásiť svoj úmysel, ešte pred vplávaním do prívodného kanálu,
priamo riadiacemu centru na telefónne číslo +421 31 559 45 39. V prípade nepriaznivých
poveternostných podmienok alebo iných plavebných prekážok, obmedzujúcich preplavenie
malých plavidiel cez PK VDG, môže malé plavidlo použiť vhodné vyčkávacie miesta v
priestore hate Čunovo alebo zdrži Čilistov.
2. V prípade, ak sú v úseku Hrušovskej zdrže alebo prívodného kanála VD Gabčíkovo
zhoršené poveternostné podmienky, riadiace centrum PK VDG nahlási túto skutočnosť na
kapitanát ŠPS Bratislava.
3. Vodca plavidla (zostavy) je povinný oznámiť riadiacemu centru PK VDG nasledovné
údaje:
- názov plavidla jeho vlastníka a prevádzkovateľa
- počet plavidiel a druh zostavy, jej usporiadanie vrátane presnej max. dĺžky a šírky,
názvu, množstva a druhu prepravovaného tovaru
- počet preplavovaných osôb (v prípade osobnej lode a športového plavidla)
- počet plavidiel v zostave, ktoré prepravujú nebezpečný náklad, jeho názov, množstvo
a druh (tiež plavidlá, ktoré neboli po vyložení nebezpečného nákladu vyčistené od
zvyškov)
4. Plavidlo (zostava), ktoré nedostalo súhlas na preplavenie cez PK VDG, je povinné vyčkať
v úseku r.km 1857,500 až 1856,000. Na preskupovanie plavidla (zostavy) je určená poloha
pri ľavom brehu Dunaja v r.km 1857,500 až 1856,500 v max. šírke 80 m od brehu.
5. Ustanovenia uvedené v ods. 3 a 4 tohto článku sa v primeranom rozsahu vzťahujú aj na
malé plavidlá.
4
Článok 5
Úsek zdrže vodného diela Gabčíkovo
1. Pre plavbu v úseku zdrže vodného diela Gabčíkovo km 38,45 až 30,00 je vytýčená
plavebná dráha o šírke 180 až 480 m s hĺbkou 35 dm a vyznačená plavebnými znakmi.
2. Núdzové vyčkávacie miesto pre státie plavidiel (zostáv) je vytýčené za ľavým okrajom
plavebnej dráhy v max. šírke 300 m a dĺžke 1 800 m, medzi vytyčovacími ostrovmi v
úseku km 34,00 až 32,20 pri ľavom brehu. Státie na tomto mieste je povolené len so
súhlasom riadiaceho centra PK VDG.
3. Malé plavidlo okrem nahlasovacej povinnosti použije zriadené vyčkávacie miesta
v Čunove alebo Čilistove.
Článok 6
Úsek prívodného kanála vodného diela Gabčíkovo
1. V km 30,00 prechádza plavba zo zdrže do prívodného kanála vodného diela Gabčíkovo.
2. Na prívodnom kanály vodného diela Gabčíkovo platí zákaz:
a) plavby malých plavidiel bez vlastného strojného pohonu a s vlastným strojným
pohonom, ktorých dĺžka je menšia ako 5 m, výška voľného boku menšia ako 42 cm a
celkový výkon menší ako 20 kW,
b) kotvenia, vlečenia kotiev, reťazí a lán
plavidlo alebo zostava plavidiel môže použiť kotvu len výnimočne v prípade núdze
alebo bezprostredného ohrozenia spôsobeného kolíziou, či stratou manévrovateľnosti
bez následného poškodenia brehov a objektov prívodného kanála vodného diela
Gabčíkovo.
c) státia a odstavenia plavidla opretím o breh prívodného kanála.
3. Keď riadiace centrum PK VDG nepovolí plavidlu (zostave) plávajúcemu po prúde vplávať
do prívodného kanála v dôsledku mimoriadnych udalostí, akými sú náhle zhoršenie
poveternostných podmienok, technická porucha alebo havarijný stav plavebných komôr a
pod., takéto plavidlo (zostava) musí zostať stáť na určenom vyčkávacom mieste a čakať na
povolenie vplávania. Plavidlo (zostava) môže pokračovať v plavbe až po vydaní
následných pokynov riadiacim centrom PK VDG. Malé plavidlo okrem nahlasovacej
povinnosti použije zriadené vyčkávacie miesta v Čunove alebo Čilistove.
4. Akékoľvek okolnosti, ktoré vznikli v čase plavby prívodným kanálom a ktoré môžu
ovplyvniť bezpečnosť alebo manévrovateľnosť plavidla (zostavy), je vodca plavidla
povinný bezodkladne nahlásiť riadiacemu centru plavebných komôr vodného diela
Gabčíkovo a Štátnej plavebnej správe.
5. V prípade kolízie s následnou hrozbou potopenia plavidla alebo pri uplatnení inštitútu
spoločnej havárie, je vodca plavidla (zostavy) povinný využiť miesto výhradne určené pre
havarijné situácie na pravom brehu km 11,79 prívodného kanála vodného diela Gabčíkovo
alebo ak to dané okolnosti umožňujú odplávať z úseku prívodného kanála.
6. Keď časová tieseň znemožní vodcovi plavidla (zostavy) postupovať podľa ods. 5, tohto
článku, jeho povinnosťou je usmerniť potopenie plavidla takým spôsobom, aby sa neoprelo
o dno brehového svahu prívodného kanála vodného diela Gabčíkovo.
5
Článok 7
Úsek plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo
1. Preplávanie plavidla (zostavy) vodným dielom Gabčíkovo umožňujú dve plavebné komory
s využiteľnými rozmermi – dĺžka 270 m, šírka 33,5 m a podjazdná výška 8,90 m.
2. Preplávanie plavidla (zostavy) cez PK VDG zabezpečuje uvedená svetelná signalizácia:
a) plavidlo (zostavu) plávajúce po prúde v úseku km 21,15 prívodného kanála a v hornej
rejde PK VDG, upovedomuje svetelná signalizácia dvoch bielych svetiel
umiestnených v horizontálnej polohe (vedľa seba) v týchto kombináciách:
? dve stále svietiace biele svetlá
(preplávanie cez obidve plavebné komory nie je možné),
? dve rytmicky blikajúce biele svetlá
(preplávanie cez obidve plavebné komory je možné),
? ľavé stále svietiace biele svetlo a pravé rytmicky blikajúce biele svetlo
(preplávanie cez pravú komoru je možné),
? ľavé rytmicky blikajúce biele svetlo a pravé stále svietiace biele svetlo
(preplávanie cez ľavú komoru je možné).
b) plavidlo (zostavu) plávajúce proti prúdu pod odpadovým kanálom a v dolnej rejde PK
VDG, upovedomuje svetelná signalizácia dvoch bielych svetiel umiestnených v
horizontálnej polohe (vedľa seba) v týchto kombináciách:
? dve stále svietiace biele svetlá
(preplávanie cez obidve plavebné komory nie je možné),
? dve rytmicky blikajúce biele svetlá
(preplávanie cez obidve plavebné komory je možné),
? ľavé stále svietiace biele svetlo a pravé rytmicky blikajúce biele svetlo
(preplávanie cez pravú komoru je možné),
? ľavé rytmicky blikajúce biele svetlo a pravé stále svietiace biele svetlo
(preplávanie cez ľavú komoru je možné).
c) plavidlo (zostavu), ktoré uskutočňuje manéver vplávania do plavebnej komory
vodného diela Gabčíkovo, upovedomuje svetelná signalizácia červeno – zelených
svetiel, umiestnených vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe v týchto
kombináciách:
– dve stále svietiace červené svetlá umiestnené nad sebou
vplávanie je zakázané, plavebná komora nie je v prevádzke,
– dve stále svietiace červené svetlá umiestnené vedľa seba
vplávanie je zakázané, plavebná komora je zatvorená,
– jedno stále svietiace červené svetlo
vplávanie je zakázané, plavebná komora sa pripravuje na otvorenie,
– dve stále svietiace zelené svetlá umiestnené vedľa seba
vplávanie je povolené.
6
d) plavidlo (zostavu), ktoré uskutočňuje manéver vyplávania z plavebnej komory
vodného diela Gabčíkovo, upovedomuje svetelná signalizácia červeno – zelených
svetiel, umiestnených v horizontálnej polohe v týchto kombináciách:
– jedno stále svietiace červené svetlo alebo dve stále svietiace červené svetlá
umiestnené vedľa seba
vyplávanie je zakázané,
– jedno stále svietiace zelené svetlo alebo dve stále svietiace zelené svetlá
umiestnené veľa seba
vyplávanie je povolené.
3. Riadiace centrum PK VDG, usmerňuje preplavovanie plavidiel (zostáv) v skutočnom
poradí ich priplávania do úseku plavebných komôr, s právom operatívneho určenia zmeny
poradia, ak si to vyžadujú okolnosti zaručenia plavebnej bezpečnosti a prevádzky
plavebných komôr. Palubná posádka plavidla (zostavy), ktoré uskutočňuje manéver
preplavovania plavebnou komorou a tiež posádka malého plavidla pri jeho obsluhe, je
povinná dodržiavať bezpečnostné predpisy, vrátane použitia záchrannej vesty.
4. Prednostné právo preplávania PK VDG majú:
a) plavidlá Štátnej plavebnej správy, Hasičskej a záchrannej služby, Záchrannej
zdravotníckej služby, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, Colného
riaditeľstva SR, správcu vodného toku t.j. prevádzkovateľa vodnej cesty, ak si to
vyžaduje neodkladné plnenie ich služobných povinností,
b) iné plavidlá, ktorým toto právo bolo priznané Štátnou plavebnou správou,
c) linkové alebo výletné osobné lode plávajúce podľa cestovného poriadku predloženého
riadiacemu centru PK VDG (ostatné výletné alebo vyhliadkové osobné lode
preplávajú PK podľa poradia priplávania do úseku plavebných komôr).
5. Osobná rýchloloď s nosnými krídlami alebo konvenčná osobná loď prepravujúca
cestujúcich, ktorej dĺžka je menšia ako 40 m, alebo malé plavidlo s vlastným strojným
pohonom, do PK VDG môže vplávať v poradí ako posledné.
6. Pre malé plavidlo s vlastným strojným pohonom je v hornej a dolnej rejde PK VDG
viditeľne označené vyčkávacie miesto pre státie, s možnosťou vystúpenia na breh a
telefonického spojenia s riadiacim centrom plavebných komôr, ktorého číslo je uvedené na
telefónnom aparáte.
7. Cez PK VDG je zakázané spoločné preplavovať:
a) plavidlo naložené s nebezpečným nákladom, ktoré je označené jedným modrým
svetlom alebo jedným modrým kužeľom s osobnou loďou,
b) plavidlo naložené s nebezpečným nákladom, ktoré je označené dvoma alebo troma
modrými svetlami, alebo dvoma, alebo troma modrými kužeľmi s ostatnými
plavidlami.
8. Pre preplavovanie plavidiel cez PK VDG platia tieto základné bezpečnostné opatrenia a
zásady:
a) plavidlo alebo zostava plavidiel (okrem malého plavidla) musí byť vyviazané na čele a
korme, s použitím odrazníkov na pravoboku alebo ľavoboku:
- vodca plavidla zahlási riadne a bezpečné vyviazanie plavidla riadiacemu centru
PK VDG
7
- v prípade ak tak nevykoná, riadiace centrum PK VDG je povinné vyzvať vodcu
plavidla, aby potvrdil riadne vyviazanie plavidla
b) posádka plavidla, vystrojená bezpečnostnými pomôckami, musí zostať v stálej
pohotovosti,
c) vlastné strojné pohonné a ovládacie zariadenia plavidla, musia byť v stave okamžitého
použitia, ale nesmú byť v činnosti,
d) zariadenia a steny plavebnej komory je zakázané akýmkoľvek spôsobom
poškodzovať,
e) malé plavidlo musí byť vyviazané minimálne jedným lanom, takým spôsobom, aby
toto lano bolo možné z plavidla rýchlo a bezpečne uvoľniť,
f) v prípade ak nastane zhoršenie viditeľnosti v priebehu vyväzovania plavidla (zostavy)
v PK VDG, riadiace centrum PK VDG stanoví osobu, ktorá fyzicky skontroluje
vyviazanie plavidiel v PK VDG alebo ktorá pomôže pri kontrole, či plavidlá sú riadne
a bezpečne vyviazané v polohe, ktorá im bola určená.
9. Keď v priebehu plnenia alebo vyprázdňovania plavebnej komory nastane situácia
ohrozenia plavidla alebo posádky, vodca plavidla (zostavy) je povinný bezodkladne použiť
núdzové zvukové signály podľa ustanovenia článku 67, ods. 4, PBPP, ktoré môže doplniť
optickou signalizáciou podľa ustanovení článku 58, ods. 1, písm. a), b), c), h) PBPP a
operatívne nadviazať rádiofónne spojenie na VHF kanály 78 s riadiacim centrom PK
VDG, ktoré je povinné okamžite zastaviť plnenie alebo vyprázdňovanie PK VDG. Vodca
malého plavidla je povinný použiť rovnaký spôsob signalizácie, vrátane použitia uvedenej
telefonickej linky riadiaceho centra PK VDG v článku 4, ods. 1, týchto „Pravidiel“.
10. Plavidlo (zostava) plávajúce do / z PK VDG, je povinné prispôsobiť rýchlosť plavby tak,
aby nespôsobilo vlnobitie v priestore hornej alebo dolnej rejdy, ktoré môže ohroziť v nich
vyviazané plavidlá.
Článok 8
Úsek odpadového kanála vodného diela Gabčíkovo
1. Pre úsek odpadového kanála v km 8,18 až 0,00 platia ustanovenia týchto „Pravidiel“ a
ustanovenia PBPP. V km 0,00 prechádza plavba z odpadového kanála vodného diela
Gabčíkovo do Dunaja a od r.km 1811,00 sa plavba riadi PBPP a plavebnými opatreniami,
ktoré vydala Štátna plavebná správa. Vplávať do odpadového kanála na r.km 1811,00 (km
0,00 odpadového kanála) možno len so súhlasom riadiaceho centra PK VDG. Vodca
plavidla (zostavy) je povinný požiadať o takýto súhlas riadiace centrum plavebných
komôr rádiofónnym spojením na kanály VHF 78. Povinnosť mať v prevádzke kanál VHF
10 nie je týmto dotknutá.
2. Keď riadiace centrum PK VDG nepovolí plavidlu (zostave) plávajúcemu proti prúdu
preplávať cez plavebnú komoru takéto plavidlo (zostava) musí zostať stáť na určenom
vyčkávacom mieste pri ľavom brehu km 5,00 až 6,00 a čakať na povolenie preplávania
alebo vydanie iných pokynov. Malé plavidlo, ktoré chce preplávať cez PK VDG, nahlási
svoj úmysel, ešte pred vplávaním do odpadového kanálu, priamo riadiacemu centru na
telefónne číslo uvedenom článku 4, ods. 1 týchto „Pravidiel“.
3. Vodca plavidla (zostavy) je povinný oznámiť riadiacemu centru PK VDG údaje uvedené
v ustanovení článku 4, ods. 2 týchto „Pravidiel“.
8
4. Z iného dôvodu, ako je uvedený v ods. 1 tohto článku, môže na určenom vyčkávacom
mieste stáť plavidlo (zostava) len v max. stanovenej lehote 12 hod., ktorá uplynie od
nahlásenia dôvodu státia riadiacemu centru PK VDG.
Časť tretia
Záverečné ustanovenia
Článok 9
Oprávnenie kontrolných orgánov
1. Štátna plavebná správa vykonáva štátny odborný dozor nad prevádzkou plavidiel a PK
VDG na vodnej ceste Dunaj, kontroluje dodržiavanie jednotlivých ustanovení týchto
„Pravidiel“ a plní úlohy v zmysle § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnimky z
ustanovení týchto „Pravidiel“ je výhradne oprávnená udeliť Štátna plavebná správa.
2. Pre zachovanie bezpečnosti a náležitého poriadku v plavbe, urýchleného preplávania
plavebných komôr alebo ich plného využitia, môže riadiace centrum PK VDG dávať
doplňujúce pokyny, pokiaľ nie sú v rozpore s PBPP. V plavebných komorách a v miestach
státia plavidiel pri plavebných komorách sú vodcovia plavidiel povinní riadiť sa týmito
pokynmi.
3. Pri porušení týchto „Pravidiel“ postupuje Štátna plavebná správa v zmysle ustanovenia §
39 ods. (1) písm. l) zákona.
Článok 10
Zrušovacie ustanovenia
Týmto sa zrušuje plavebné opatrenie Štátnej plavebnej správy č. 50/2004, ktorým sa
ustanovujú Pravidlá preplavovania plavidiel cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo.
Článok 11
Platnosť a účinnosť
Toto plavebné opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu riaditeľa Štátnej
plavebnej správy a vedúceho služobného úradu.
v Bratislave dňa 11.05.2009
Ing. Jozef MORAVČÍK
riaditeľ Štátnej plavebnej správy
a vedúci služobného úradu

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu