Dunaj prítoky

Späť na zoznam článkov

INÉ - Bodrog, Laborec, Latorica

Publikované: 03.08.2012 12:34:13 | prečítané 5792x | © plavidla.sk

.........


PLAVEBNÉ OPATRENIE
č. 34/2010
ktorým sa vydáva Poriadok k plavbe plavidiel na vodných cestách Bodrog,
Laborec a Latorica, ktoré tvoria Zemplínsku vodnú cestuČasť I.
Úvodné ustanovenie
Týmto Plavebným opatrením sa na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky
vydáva Poriadok k plavbe plavidiel na vodných cestách Bodrog, Laborec a Latorica, ktoré
tvoria Zemplínsku vodnú cestu (ďalej len „Poriadok“).
Časť II.
Používanie vodnej cesty
1. Plavebná prevádzka na Zemplínskej vodnej ceste ( ďalej len „ZVC“) sa môže vykonávať
na úseku riek:
I.) Bodrog r. km 65,310 – 50,010
II.) Latorica r. km 09,860 – 0,000
II.) Laborec r. km 11,170 – 0,000
2. Plavba je zakázaná:
– ak je vodný stav vyšší ako I. povodňový stupeň
– v prípade zamrznutia vodnej hladiny
– ak je pokrytie hladiny ľadovými kryhami viac ako 30%
3. V období zákazu plavby, musia byť malé plavidlá vytiahnuté na breh nad kótu maximálnej
hladiny. Ostatné plavidlá musia byť premiestnené na bezpečné a vhodné miesto tak aby
nedošlo k poškodeniu plavidiel a súčastí vodnej cesty. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
plavidlá uvedené v § 42 zákona a plavidlá správcu vodnej cesty
2
Časť III.
Správa vodnej cesty
1. Správcom vodnej cesty Bodrog a Latorica je SVP š.p. OZ Košice, Správa povodia
Bodrogu, Trebišov.
2. Správcom vodnej cesty Laborec je SVP š.p. OZ Košice, Správa povodia Laborca,
Michalovce.
Časť IV.
Plavebná dráha a jej značenie
1. Plavebná dráha je vyznačená pobrežnými signálnymi znakmi. Plavebné znaky
označujúce stavby a objekty na vodnej ceste sú umiestnené na stavbách a objektoch.
2. Okrem signálnych znakov je na rieke Bodrog osadených 15 tabúľ označujúcich riečny
kilometer (ďalej len „r.km“), na vodnej ceste Latorica 9 tabúľ označujúcich r.km a na
vodnej ceste Laborec 11 tabúľ označujúcich r.km. Na hranici s Maďarskou republikou
a na sútokoch riek sú osadené informačné tabule.
3. Za riadne vytýčenie plavebnej dráhy, označenie plavebných prekážok a vydávanie
plavebných máp zodpovedá správca vodnej cesty.
Časť V.
Verejné podujatia
Na povoľovanie verejných podujatí na ZVC sa vzťahujú ustanovenia osobitného
predpisu1).
Časť VI.
Plavebné hladiny
Nízka plavebná hladina na vodnej ceste je hladina prislúchajúca prietokom podľa
nasledovnej tabuľky:
Tab. č. 1 – Nízka plavebná hladina
Úsek vodnej Hladina
cesty
Prietok [m3s-1]
Vodočetná stanica Hĺbka [cm]
Bodrog 28 Streda n/Bodrogom 280
Latorica 8 Veľké Kapušany 230
Laborec 13 Ižkovce 80
1 ) Plavebné opatrenie č. 33/2007 ktorým sa určujú podmienky na povoľovanie verejných podujatí na vodných
cestách SR
3
Vysoká plavebná hladina na vodnej ceste je hladina prislúchajúca prietokom podľa
nasledovnej tabuľky:
Tab. č. 2 – Vysoká plavebná hladina
Úsek vodnej Hladina
cesty
Prietok [m3s-1]
Vodočetná stanica Hĺbka [cm]
Bodrog 160 Streda n/Bodrogom 500
Latorica 50 Veľké Kapušany 490
Laborec 90 Ižkovce 500

Časť VII.
Vodná cesta Bodrog
Parametre plavebnej dráhy vodnej cesty Bodrog:
1. Plavebná hĺbka a šírka plavebnej dráhy sú vyznačené v plavebnej mape, prislúchajú
prietokom a vodným stavom podľa Tab. č. 1 – Nízka plavebná hladina.
2. Podjazdné výšky pod mostami v Strede n/ Bodrogom sú v plavebnej mape stanovené pre
hladinu pri vysokom plavebnom prietoku podľa Tab. č. 2 – Vysoká plavebná hladina.
Minimálna podjazdná výška je stanovená medzi hladinou s hĺbkou 500 cm na vodočte
Streda n/Bodrogom a spodným obrysom mostov v Strede n/Bodrogom.
3. Aktuálne vodné stavy sú uvedené na internetovej stránke správcu vodnej cesty a SHMÚ
http://www.svp.sk http://www.shmu.sk
Čl. 1
Dôležité miesta a úseky na vodnej ceste Bodrog
Druh Bodrog, r.km
elektrické vedenie 53,23
vojenské vozidlo z 2. svetovej vojny – prekážka 54,55
železničný most 54,61
železničný most 54,63
Cestný most 55,39
zvyšky dreveného mostu – prekážka 55,390 – 55,410
elektrické vedenie 56,18
ústie kanála ČS 56,41
Prístav Ladmovce 57,35
Skalný prah – prekážka 59,40
elektrické vedenie 61,04
elektrické vedenie 63,01
ústie kanála ČS 63,31
sútok Latorica – Ondava 65,31
4
Čl. 2
Prístaviská
Pre všetky plavidlá: Streda n/Bodrogom r.km 55,30 – 55,15 - ľavý breh
Ladmovce r.km 57,45 – 57,35 - pravý breh
Športové a rekreačné plavidlá: pravý breh r.km 52,00 – 51,95
r.km 57,45 – 57,35
r.km: 63,295 – 63,245
ľavý breh r.km: 53,05 – 53,00
r.km: 55,30 – 55,15
r.km: 58,625 – 58,575
Čl. 3
Rozmery plavidiel
1. Prípustné maximálne rozmery plavidiel na vodnej ceste Bodrog boli stanovené
nasledovne :
Max. rozmery plavidiel pre plavbu po Bodrogu v úseku r.km 65,31 – 50,010 sú:
- dĺžka 70m
- šírka 12m
2. Ponor plavidiel je potrebné prispôsobiť plavebným hĺbkam podľa aktuálneho vodného
stavu.
3. Plavbu plavidiel väčších ako sú plavidlá uvedené v ods. 1. jednorázovo pre každú plavbu
povoľuje ŠPS s ohľadom na aktuálne plavebné podmienky.
4. Max. povolená rýchlosť plavby veľkých plavidiel je 7 km/h.
5. Posádky plavidiel musia byť v plnom počte a predpísanom zložení s potrebnou
klasifikáciou.
6. Plavidlá musia byť v riadnom technickom a prevádzkovom stave a musia byť vybavené
lodnými listinami v zmysle príslušných predpisov.
7. Plavbu plávajúcich strojov a plávajúcich zariadení povoľuje ŠPS a prevádzkovateľ
vodnej cesty.

Časť VIII.
Vodná cesta Latorica
Parametre plavebnej dráhy na vodnej ceste Latorica:
1. Plavebná hĺbka a šírka plavebnej dráhy sú vyznačené v plavebnej mape, prislúchajú
prietokom a vodným stavom podľa Tab. č. 1 – Nízka plavebná hladina.
2. Aktuálne vodné stavy sú uvedené na internetovej stránke správcu vodnej cesty a SHMÚ
http://www.svp.sk http://www.shmu.sk
5
Čl. 1
Dôležité miesta a úseky na vodnej ceste Latorica
druh Latorica, r.km
elektrické vedenie 9,70
sútok Laborec – Latorica 9,86
Čl. 2
Prístaviská
Športové a rekreačné plavidlá pravý breh r.km: 3,00 – 2,95
Čl. 3
Rozmery plavidiel
1. Prípustné maximálne rozmery plavidiel na vodnej ceste Latorica boli stanovené
nasledovne:
Max. rozmery plavidiel pre plavbu po Latorici v úseku r.km 9,860 – 0,000 sú:
- dĺžka 15 m
- šírka 5 m
2. Ponor plavidiel je potrebné prispôsobiť plavebným hĺbkam podľa aktuálneho vodného
stavu.
3. Plavbu plavidiel väčších ako sú plavidlá uvedené v ods. 1. jednorázovo pre každú plavbu
povoľuje ŠPS s ohľadom na aktuálne plavebné podmienky.
4. Max. povolená rýchlosť plavby veľkých plavidiel je 7 km/h.
5. Posádky plavidiel musia byť v plnom počte a predpísanom zložení s potrebnou
klasifikáciou.
6. Plavidlá musia byť v riadnom technickom a prevádzkovom stave a musia byť vybavené
lodnými listinami v zmysle príslušných predpisov.
7. Plavbu plávajúcich strojov a plávajúcich zariadení povoľuje Štátna plavebná správa
a prevádzkovateľ vodnej cesty.

Časť IX.
Vodná cesta Laborec
Parametre plavebnej dráhy na vodnej ceste Laborec:
1. Plavebná hĺbka a šírka plavebnej dráhy sú vyznačené v plavebnej mape prislúchajú
prietokom a vodným stavom podľa Tab. č. 1. – Nízka plavebná hladina.
2. Aktuálne vodné stavy sú uvedené na internetovej stránke správcu vodnej cesty a SHMÚ
http://www.svp.sk http://www.shmu.sk
6
Čl. 1
Dôležité miesta a úseky na vodnej ceste Laborec
Druh Laborec, r.km
elektrické vedenie 4,47
elektrické vedenie 8,11
elektrické vedenie 8,51
Plynovod 8,62
Plynovod 8,72
podzemný plynovod 8,82
elektrické vedenie 10,89
hať Vojany 11,17
Čl. 2
Prístaviská
Športové a rekreačné plavidlá pravý breh r.km: 4,99 – 4,94
ľavý breh r.km: 10,61 – 10,56
Čl. 3
Rozmery plavidiel
1. Prípustné maximálne rozmery plavidiel na vodnej ceste Laborec boli stanovené
nasledovne:
Max. rozmery plavidiel pre plavbu po Laborci v úseku r.km 11,170 – 0,000 sú
– dĺžka 15 m
– šírka 5 m
2. Ponor plavidiel je potrebné prispôsobiť plavebným hĺbkam podľa aktuálneho vodného
stavu.
3. Plavbu plavidiel väčších ako sú plavidlá uvedené v ods. 1. jednorázovo pre každú plavbu
povoľuje ŠPS s ohľadom na aktuálne plavebné podmienky.
4. Max. povolená rýchlosť plavby veľkých plavidiel je 7 km/h.
5. Posádky plavidiel musia byť v plnom počte a predpísanom zložení s potrebnou
klasifikáciou.
6. Plavidlá musia byť v riadnom technickom a prevádzkovom stave a musia byť vybavené
lodnými listinami v zmysle príslušných predpisov.
7. Plavbu plávajúcich strojov a plávajúcich zariadení povoľuje Štátna plavebná správa
a prevádzkovateľ vodnej cesty.
Časť X.
Pravidlá plavby
1. Vodcovia plavidiel sú povinní včas sa informovať o plavebných pomeroch na úseku
vodnej cesty, najmä o plavebných hĺbkach.
7
2. Počas plavby alebo státia na uvedenom úseku vodnej cesty sú vodcovia plavidiel povinní
riadiť sa plavebnými signálnymi znakmi osadenými v zmysle ustanovení Výnosu MDPT
SR č. 1740/M - 2001, ktorým sa vydávajú pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po
vnútrozemských vodných cestách SR (ďalej len „Pravidlá“).
3. Zákaz, prerušenie a obnovenie plavby z hydrometeorologických dôvodov vyhlasuje
Štátna plavebná správa na základe písomnej žiadosti správcu príslušnej vodnej cesty.
4. Plavba plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, je povolená len v dennej dobe, t.j. od
východu do západu slnka.
5. Plavba je povolená pri viditeľnosti viac ako 200 m. Výnimkou je plavba malých plavidiel
bez motorového pohonu.
6. Nočná plavba malých plavidiel je povolená len vo výtlačnom režime. Malé plavidlá
musia niesť nočnú optickú signalizáciu v zmysle pravidiel.
7. Plavba je zastavená pri vodných stavoch väčších ako 500 cm na vodočte Streda
n/Bodrogom. Plavba pri vyšších vodných stavoch je povoľovaná individuálne Štátnou
plavebnou správou.
8. Miesta na kotvenie a vyväzovanie plavidiel sú určené platnou plavebnou mapou.
Časť XI.
Mimoriadne udalosti
1. Pri plavebných nehodách sú vodcovia plavidiel povinní riadiť sa ustanoveniami
príslušných právnych predpisov2.
2. Pri úniku látok znečisťujúcich tok vodcovia plavidiel povinní hlásiť túto skutočnosť aj
prevádzkovateľovi vodnej cesty.
Časť XII.
Záverečné ustanovenia
1. Výnimky z ustanovení tohto poriadku môže udeliť Štátna plavebná správa.
2. Tento poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania riaditeľom ŠPS.
3. Týmto poriadkom nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov štátnej a verejnej
správy.
V Bratislave, dňa 11.05.2010

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu