Poistenie lodí

Späť na zoznam článkov

Poistenie maleho plavidla

Publikované: 03.02.2012 09:21:18 | prečítané 14876x | © plavidla.sk

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla - Povinná zákonná poistka.


Na Slovensku o poistení plavidiel pojednáva:

Zákon č. 338/2000 Z.z. ovnútrozemskej plavbe aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov /580/2003 Z.z., 479/2005 Z.z., 561/2005 Z.z., 193/2007 Z.z., 500/2007 Z.z., 179/2008 Z.z., 435/2008 Z.z., 191/2009 Z.z., č. 469/2009 Z.z./ (ďalej len „zákon ovnútrozemskej plavbe“), ato konkrétne §27 zákona ovnútrozemskej plavbe hovorí o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla:

  1. Plavidlo, ktoré je zapísané do evidencie plavidiel, možno prevádzkovať na vodnej ceste len s uzavretým poistením zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla. Zmluvu o poistení je povinný uzatvoriť prevádzkovateľ plavidla ešte pred začatím prevádzky plavidla. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla sa vzťahuje na poistenie posádky, cestujúcich, tovaru a škôd spôsobených tretím osobám.
  2. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla uzavreté jeho prevádzkovateľom musí trvať po celú dobu prevádzky plavidla.


V zmysle §28 ods. 4 zákona o vnútrozemskej plavbe na malom plavidle musia byť:

  • lodné osvedčenie alebo osobitné povolenie na prevádzku plavidla a
  • doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla,
  • povolenie na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak je plávajúcim zariadením.

Zákon o vnútrozemskej plavbe je uverejnený v Zbierke zákonov SR, prípadne si ho môžete stiahnuť z internetovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR, v časti „JASPI – zákony, znalci, tlmočníci, prekladatelia, judikatúra“: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_maxi_fr0.htm.

obrazky.plavidla.sk/userfiles/file/00_z338.pdf

Do registra plavidiel sa zapisujú plavidlá, ktorých celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg alebo výkon pohonného strojového zariadenia je väčší ako 4 kW alebo plocha plachiet je väčšia ako 12 m2 a celková dĺžka plavidla nepresahuje 7m.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla - Zákonné poistenie.

Ak spôsobíte akúkoľvek škodu inému na majetku alebo na zdraví prevádzkou plavidla, ste povinný túto nahradiť v zmysle platných predpisov. Poisťovňa túto škodu kryje na základe poistnej zmluvy s územnou platnosťou v celej Európe, o čom vystaví poistenému tzv. modrú kartu ako potvrdenie o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla.

Havarijné poistenie malého plavidla

Havarijné poistenie malého plavidla sa vzťahuje na náhradu škody na poistenom plavidle vrátane základnej a doplnkovej výbavy - technické a plavebné vybavenie, doplnky zabudované do plavidla, ako aj na pomocnom člne, na osobných veciach a na prívese na prepravu plavidla, ak ich poistenie bolo dojednané v poistnej zmluve.Poistením sú kryté škody v dôsledku havárie, živelnej udalosti, explózie, požiaru, odcudzenia, vandalizmu, škody spôsobené odcudzením prívesných motorov, ak ich poistenie bolo dojednané a náhrada nákladov na odvrátanie alebo zmenšenie rozsahu škody v súvislosti s poistnou udalosťou.


 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu