Dunaj prítoky

Späť na zoznam článkov

INÉ - Liptovská Mara

Publikované: 04.09.2012 04:05:53 | prečítané 5794x | © plavidla.sk

........

PLAVEBNÉ OPATRENIE UVC č. 17/2010, ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara

Liptovská Mara je zaradená podľa klasifikácie európskych vodných ciest do skupiny Sledovaných vodných ciest vhodných na šport a rekreáciu spolu s Oravskou priehradou a Zemplínskou Šíravou.PLAVEBNÉ OPATRENIE
UVC č. 17/2010
ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel
na UVC VD Liptovská Mara


Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto Plavebným opatrením sa na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky
určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Liptovská Mara.
Čl. 2
Plavebná dráha, jej určovanie a značenie
(1) Plavebnú dráhu na uzavretej vodnej ceste Liptovská Mara tvorí vymedzená časť vodnej
cesty využiteľná pre plavbu pri daných vodostavoch, ktorá je vyznačená príslušnými
plavebnými signálnymi znakmi1).
(2) Za riadne vytýčenie plavebnej dráhy, označenie a odstránenie plavebných prekážok
zodpovedá správca vodnej cesty.
Čl. 3
Prístaviská plavidiel
(1) Prístaviská plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami a ktoré vykonávajú verejnú vodnú
dopravu sú určené nasledovne:
a) prístavisko SVP pri vtokovej veži č.l na hrádzi vodného diela,
b) prístavisko pri veži kostola Liptovská Mara - kamenné mólo na pravej strane
uzavretej vodnej cesty,
c) prístavisko ATC Liptovský Trnovec v priestore pod vežou Vodnej záchrannej služby
na pravej strane uzavretej vodnej cesty,
d) kamenné mólo pri salaši Dechtáre na ľavej strane uzavretej vodnej cesty,
e) prístavisko SVP pred prevádzkovou budovou na ľavej strane uzavretej vodnej cesty.
2
(2) Prístaviská ostatných plavidiel sú určené nasledovne:
a) Pravá strana uzavretej vodnej cesty Liptovská Mara
1. priestor prístavného móla Ondrášová vrátane zátoky Ráztoky,
2. priestor prístavného móla Liptovský Trnovec a priľahlej zátoky,
3. priestor Prvej trnoveckej zátoky,
4. priestor prístavného móla Liptovská Sielnica,
5. Sielnicka zátoka - areál YC Ružomberok,
6. Sielnicka zátoka,
7. priestor Bobrovnickej zátoky,
8. priestor prístavného móla Bobrovník,
9. priestor pri veži kostola Liptovská Mara.
b) Ľavá strana uzavretej vodnej cesty Liptovská Mara
1. priestor prístavného móla Dechtáre a priľahlého pobrežia,
2. pobrežie pred prevádzkovou budovou SVP na hrádzi vodného diela,
3. prístavisko SVP pri vtokovej veži č.l.
(3) Prevádzkovateľ vyznačí prístaviská plavidiel príslušnými signálnymi znakmi.2)
(4) V priestore prístavísk je zakázané:
a) loviť ryby,
b) obmedzovať ostatných užívateľov prístaviska neprimeraným hlukom a vlnením,
c) akýmkoľvek spôsobom obmedzovať technické a brehové zariadenia na spúšťanie
plavidiel do vody,
d) neoprávnene vstupovať na plavidlá.
Čl. 4
Osobná lodná doprava
Plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami a ktoré vykonávajú verejnú osobnú lodnú dopravu,
vykonávajú svoju činnosť len z určených prístavísk.
Čl. 5
Plavba malých plavidiel
(1) Malé plavidlá musia byť prevádzkované tak, aby nebola narušovaná prevádzka verejnej
osobnej lodnej dopravy, plavární, prístavísk a pláži.
(2) Plavba malých plavidiel je povolená celoročne s výnimkou obdobia kedy je vodná
hladina zamrznutá. Ustanovenia čl. 13 tohto plavebného opatrenia nie sú týmto dotknuté.
(3) V čase zamrznutia vodnej hladiny musia byť všetky malé plavidlá vytiahnuté na breh,
alebo premiestnené na miesto vhodné na prezimovanie tak, aby sa zabránilo vzniku škôd
na plavidlách alebo súčastiach vodnej cesty.
(4) Nočná plavba vodných skútrov je zakázaná.
3
Čl. 6
Požičovne malých plavidiel
Požičovne malých plavidiel sa môžu zriaďovať a vykonávať svoju činnosť len na základe
rozhodnutia Štátnej plavebnej správy.3)
Čl. 7
Verejné podujatia
Športové podujatia, slávnosti na vode a iné akcie, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a plavebnej
prevádzky možno usporiadať len na základe rozhodnutia Štátnej plavebnej správy.4)
Čl. 8
Plavidlá vykonávajúce rybolov
(1) Plavidlá, vykonávajúce rybolov podľa osobitných predpisov5), ktoré majú príslušnú
optickú signalizáciu6), nesmú umiestňovať svoje siete a iné rybárske zariadenia v
plavebnej dráhe alebo na miestach vyznačených na státie plavidiel alebo prekážať v
prevádzke ostatných plavidiel.
(2) Plavidlá nesmú plávať v blízkosti a za plavidlami, ktoré vykonávajú činnosť podľa ods.
(1) a majú príslušnú optickú signalizáciu.
Čl. 9
Vodné lyžovanie
(1) Vodné lyžovanie je povolené od 0l.05. do 30.09. v čase od 09:00 hod. do 18:00 hod.
(2) Priestor pre vodné lyžovanie zvolí vodca plavidla tak, aby touto činnosťou neohrozoval
a neobmedzoval verejnú osobnú lodnú dopravu, ostatných účastníkov plavby, prevádzku
kúpalísk a pláží.
(3) Prístaviská určené na štartovanie a pristávanie plavidiel, ktorými sa vykonáva vodné
lyžovanie budú označené príslušnými signálnymi znakmi v zmysle Pravidiel.
(4) S vodcom plavidla musí byt' na člne osoba, ktorá obsluhuje vlečné zariadenie, sleduje
vodného lyžiara a je schopná plniť zverené úlohy.
(5) Je zakázané
a) vliecť vlečné lano bez lyžiara za plavidlom,
b) vykonávať vodné lyžovanie na miestach, kde je to zakázané signálnym znakom A.14
Pravidiel.
(6) Ustanovenia ods. (1) až (5) sa primerane vzťahujú aj na činnosť, pri ktorej sú za
plavidlom s vlastným pohonom vlečené osoby na padákoch alebo iných plávajúcich
prostriedkoch (napríklad plávajúce kolesá, tuby, tzv. kneeboardy, tzv. wakeboardy
a podobné).
4
Čl. 10
Plavba vodných skútrov
(1) Plavba vodných skútrov je povolená od 01.05. do 30.10. kalendárneho roka v dennej
dobe od 09:00 hod. do 19:00 hod. v priestore vyznačenej plavebnej dráhy, minimálne 150
m od brehu.
(2) Prístup do vyhradeného priestoru je povolený len z prístavísk malých plavidiel,
vyznačených plavebnými signálnymi znakmi E.5 a E.24 v zmysle Pravidiel a to čo
najkratšou cestou.
(3) Registračné znaky vodného skútra musia byť minimálne 80 mm vysoké, tlačené tmavým
písmom na svetlom podklade, alebo naopak.
(4) Vodca vodného skútra ako aj cestujúci sú povinní mať na sebe počas plavby záchranné
vesty.
(5) Vodcovia vodných skútrov nesmú spôsobom plavby ohrozovať a obmedzovať ostatných
účastníkov plavby a iné plavidlá, poškodzovať brehové alebo regulačné stavby, plávajúce
zariadenia, plavebné signalizačné znaky a pobrežnú vegetáciu.
(6) Vodcovia vodných skútrov musia pri stretávaní ostatných plavidiel dodržiavať dostatočný
odstup, ktorý nesmie byť menší ako 15 m.
Čl. 11
Prevádzka windsurfingu
(1) Prevádzka windsurfingu je zakázaná v priestoroch kúpalísk a pláží a v miestach, kde je to
zakázané signálnym znakom.
(2) Windsurfing môže byt' vedený len osobou staršou ako 15 rokov, ktorá je k tomu telesne a
duševne spôsobilá a je oboznámená s technikou vedenia a plavebnými predpismi. Osoby
do 15 rokov môžu viesť windsurfing pod dozorom dospelej osoby, alebo v rámci
organizovanej plavby v oddieloch jachtingu pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
(3) Vodca windsurfingu musí mať na sebe záchrannú vestu.
(4) Pri prevádzke windsurfingu sa zakazuje brat' na plavidlo ďalšie osoby, približovať sa ku
kúpajúcim na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.
(5) Ustanovenia ods. (1) až (4) sa primerane vzťahujú aj na plavidlá poháňané pomocou
padákov (tzv. kiteboard).
Čl. 12
Kúpanie
Osobitne chránené priestory pre kúpanie sa označujú na vodnej hladine bielymi dvojitými
kužeľovými bójami s modrým resp. čiernym piktogramom plavca.
5
Čl. 13
Zákaz plavby
(1) Plavba plavidiel je zakázaná v priestoroch označených na vode zákazovými signálnymi
znakmi - plávajúcimi bójami tvaru ležatého valca červenej farby s bielym vodorovným
pruhom v strede, alebo tabuľami A1.
(2) Plavba je zakázaná pri úrovni hladiny nad kótu 565,50 m n.m.B.p.v. (maximálna
plavebná hladina) a pod kótu 558,00 m n.m.B.p.v. (minimálna plavebná hladina).
(3) Ustanovenia ods. (1) a (2) sa nevzťahujú na plavidlá použité k záchrannej službe,
protipovodňovej činnosti, služobné plavidlá Štátnej plavebnej správy, Policajného zboru,
Hasičského a záchranného zboru, Colnej správy, Inšpekcie životného prostredia
a správcu vodnej cesty.
Čl. 14
Platnosť a účinnosť
Toto plavebné opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania riaditeľom ŠPS.
Čl. 15
Týmto opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov štátnej a verejnej
správy.
v Bratislave, dňa: 13.01.2010

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu