Osvedčenia, kurzy, paragrafy

Späť na zoznam článkov

Nové podmienky získania preukazu VMP (vodca malého plavidla) platné od 2011

Publikované: 01.02.2012 15:23:58 | prečítané 19887x | © plavidla.sk
Informácia pre verejnosť
týkajúca sa skúšok odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Štátna plavebná správa informuje verejnosť, že v súvislosti nadobudnutím platnosti noých zákonov o vnútrozemskej plavbe, musí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla pred štátnou skúškou na Štátnej plavebnej správe absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý bude pozostávať z teoretickej a praktickej výučby. Kvalifikačné kurzy budú vykonávať fyzické a právnické osoby na základe poverenia Štátnej plavebnej správy.


Štátna plavebná správa ako orgán štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy spustí v mesiaci apríl do prevádzky nový systém skúšok odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla vykonávaných prostredníctvom počítača (presný termín spustenia nového systému bude verejnosti Štátnou plavebnou správou včas oznámený).

Skúška odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla sa bude vykonávať v štátnom jazyku Slovenskej republiky pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou určenou riaditeľom Štátnej plavebnej správy formou testu v elektronickej podobe v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky MDPT SR č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overení odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov. Každému uchádzačovi počítač vygeneruje jedinečný test náhodným výberom zo súboru testových otázok. Najskôr uchádzač pristúpi k základnému testu, t.j. testu z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A, a až po jeho úspešnom vykonaní môže pokračovať v testoch pre ďalšie kategórie (testy z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B, C, D). Testy budú hodnotené automaticky systémom bez nutnosti manuálnych zásahov.

Pre širokú verejnosť Štátna plavebná správa sprístupní na internetovej stránke Štátnej plavebnej správy www.sps.sk ukážkovú verziu vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla prostredníctvom počítača TU. - http://skusky.sps.sk:8080/moodle/login/index.php

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu