Osvedčenia, kurzy, paragrafy

Späť na zoznam článkov

Zoznam lokalít s povolením na plavbu malých plavidiel na území SR

Publikované: 20.06.2012 11:12:00 | prečítané 21214x | © plavidla.sk

ŠPS zverejňuje túto informáciu, aby oboznámila širokú verejnosť s možnosťou plavby malých plavidiel na území SR. Chceli by sme poskytnúť komunite vodákov, ale nie len im súhrn informácií o tom kde a za akých podmienok je možné plaviťsa na vodných cestách SR. Taktiež si tu záujemcovia môžu nájsť niektoré základné údaje obsiahnuté vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa plavby.
Upozorňujeme, že všetky údaje v tejto stati majú iba informatívny charakter nakoľko sa môžu v reálnom čase meniť. Našou snahou však bude neustále uverejnené informácie aktualizovať.
V budúcnosti doplníme textové informácie prostredníctvom máp, ktoré prispejú k lepšej názornosti a orientácii v konkrétnych lokalitách..

Tabuľka - vodné cesty ...... http://www.sps.sk/jweb/index2.php?option=com_content&task=view&id=618&pop=1&page=0&Itemid=618

Tabuľka - uzavreté vodné cesty ... www.sps.sk/jweb/index2.php

Možnosti plavby malých plavidiel na území SR

Vo všeobecnosti platí, že na území Slovenskej republiky je plavba na vnútrozemských vodných cestách povolená, ak je takáto vodná cesta splavná pre daný typ plavidla a plavba na nej nie je zakázaná.

Prevádzka vodných skútrov a vodného lyžovania

na vodnej ceste Dunaj riečny kilometer 1880,20 - 1708,20 a na vodnej ceste Váh riečny kilometer 0,00 – 63,363 upravuje plavebné opatrenie č. 122/2011.


http://www.sps.sk/jweb/index.php?option=com_content&task=view&id=613&Itemid=613

Základné pojmy a obmedzenia v oblasti plavby podľa jednotlivých právnych predpisov


1. Zákon č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


http://www.sps.sk/jweb/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=108

Uvedený zákon ustanovuje podmienky vykonávania vnútrozemskej plavby, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na vnútrozemskej plavbe, podmienky podnikania vo vodnej doprave, podmienky regulácie trhu vo vodnej doprave, pôsobnosť orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru na úseku vnútrozemskej plavby, klasifikáciu a spôsobilosť plavidiel, práva a povinnosti členov posádky plavidla, vyšetrovanie plavebných nehôd a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§1, ods.1) ),Vnútrozemskou plavbou

sa rozumie prevádzka plavidiel na vnútrozemských vodných cestách a v prístavoch vrátane činností súvisiacich s touto prevádzkou (§2, bod a) ),Vnútrozemskou vodnou cestou

(ďalej len "vodná cesta") sa rozumie vodný tok alebo iná vodná plocha, ako sú povrchové, podzemné a banské vody, ktoré sú splavné pre daný typ plavidla a na ktorých nie je plavba zakázaná (§2 písm. b) ),Prevádzkou plavidiel

sa rozumie plavba, státie alebo kotvenie plavidiel na vodných cestách alebo v prístavoch (§2 písm. d) ),Malým plavidlom

sa rozumie plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich a plavidlo, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2, 5 m do 24 m s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie alebo vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, prievozných lodí a plávajúcich strojov (§2 písm. f) ),


Podľa § 22

na vodných cestách možno prevádzkovať len plavidlá

, ktoré

a) svojimi vlastnosťami vyhovujú pravidlám bezpečnosti prevádzky plavidla, požiadavkám na bezpečnosť členov posádky plavidla a prepravovaných osôb, pravidlám prepravy nebezpečných tovarov a podmienkam na vodnej ceste (ďalej len "prevádzková spôsobilosť"),

b) sú postavené v súlade s pravidlami na stavbu lodí a v prípade, že podliehajú klasifikácii, sú klasifikované podľa § 32 (ďalej len "technická spôsobilosť").Register plavidiel

, ktorý vedie Štátna plavebná správa je neverejný a nahliadnuť do neho a žiadať z neho výpis alebo odpis môže ten, kto preukáže právny záujem. (§24 ods.1)

Do registra plavidiel sa zapisujú plavidlá, ktorých celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg alebo výkon pohonného strojového zariadenia je väčší ako 4 kW alebo plocha plachiet je väčšia ako 12 m2 (§ 24 ods.3).Plavidlo, ktoré je zapísané do evidencie plavidiel

, možno prevádzkovať na vodnej ceste len s uzavretým poistením zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla. Zmluvu o poistení je povinný uzatvoriť prevádzkovateľ plavidla ešte pred začatím prevádzky plavidla. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla sa vzťahuje na poistenie posádky, cestujúcich, tovaru a škôd spôsobených tretím osobám. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla uzavreté jeho prevádzkovateľom musí trvať po celú dobu prevádzky plavidla (§27, ods.1,2)Na malom plavidle musia byť:

a) lodné osvedčenie alebo osobitné povolenie na prevádzku plavidla a

b) doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla,

c) povolenie na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak je plávajúcim zariadením (§28 ods.4).Prevádzkovanie malých plavidiel

, ktoré podliehajú registrácii, môže vykonávať len fyzická osoba - vodca malého plavidla, ktorá je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla alebo právnická osoba prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, alebo podnikateľ (§31 ods.1)2. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)


http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_skup1.asp?skupina=1

Na povrchových vodách nachádzajúcich sa v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, na vodných nádržiach určených na hospodársky chov rýb a na odkrytých podzemných vodách je zakázaná plavba so spaľovacími motormi. O výnimkách zo zákazu plavby na odkrytých podzemných vodách na športovú a rekreačnú činnosť rozhoduje v jednotlivých prípadoch orgán štátnej vodnej správy po prerokovaní so Štátnou plavebnou správou a správcom vodohospodársky významných vodných tokov. (§ 19 ods.2) Tento zákaz sa takisto nevzťahuje na plavidlá uvedené v §19, ods.3 uvedeného zákona.3. Vyhláška MDPT SR č.22/2000, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest.
http://www.sps.sk/jweb/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=108

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest a určuje, ktoré vodné cesty sa budú sledovať (§1).

Vodné cesty sa zaraďujú do tried podľa klasifikácie vodných ciest miestneho významu a medzinárodného významu, ktorá je uvedená v prílohe vyhlášky. Trieda vodnej cesty určuje, pre aké najväčšie plavidlo alebo zostavu plavidiel sú na vodnej ceste utvorené podmienky na ich bezpečnú a plynulú prevádzku. (§2 ods.1,2)

Vodné cesty, na ktorých je sledovaná a udržiavaná splavnosť, sa považujú za sledované vodné cesty. Ostatné vodné cesty sa považujú za nesledované.4.

Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách schválené Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie OSN č. 24/1985 ( ECE/TRANS/SC.3/115) - ( ďalej CEVNI ).

Na pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vodných cestách Slovenskej republiky sa vzťahujú Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách schválené Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov č. 24/1985 (ECE/TRANS/SC.3/115). Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách uverejní ministerstvo v štátnom jazyku vo Vestníku Minesterstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na webovom sídle ministerstva. (§22, ods.22 zákona č.338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe )5. program NAIADES
http://www.naiades.info/funding/

- je Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu, ktorý stanovuje hlavnú líniu rozvoja vodných ciest a vodnej dopravy na Slovensku, schválený vládou SR.


Plavba na uzavretých vodných cestách

Podmienky plavby na uzavretých vodných cestách všeobecne a pre niektoré uzavreté vodné cesty konkrétne ( VD Žilina, VD Trenčianske Biskupice, Oravská priehrada, Nosická priehrada, VD Nitrianske Rudno, VD Liptovská Mara, VD Dolné Kočkovce, VN Teplý Vrch, VN Ružiná, VN Počúvadlo, VD Bátovce – Lipovin, VN Kurinec, VN Duchonka, VN Zemplínska Šírava, VD Ružín I, VN Palcmanská Maša,VD Domaša, VN Zlaté Piesky, VD Sĺňava, VD Oširíd a VN Slnečné jazerá) upravujú plavebné opatrenia vydané Štátnou plavebnou správou, ktoré sú zverejnené na našej stránke v ponuke “Plavebná bezpečnosť“.


http://www.sps.sk/jweb/index.php

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu