Osvedčenia, kurzy, paragrafy

Späť na zoznam článkov

Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky

Publikované: 29.01.2013 15:45:50 | prečítané 8096x | © plavidla.sk

V Ý N O S
č. 1740 / M - 2001
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 15. októbra 2001,
ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných
cestách Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 7
zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:
§ 1
Týmto výnosom sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po
vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky (ďalej len „Pravidlá“), ktoré sú
uvedené v prílohe.
§ 2
Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla sa vzťahujú na všetky plavidlá bez rozdielu
miesta evidencie, ich prevádzkovateľov a na všetkých účastníkov plavebnej prevádzky.
§ 3
Optická signalizácia na plavidlách podľa čl. 19 až 66 musí byť zavedená do štyroch
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto výnosu.
§ 4
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.
Jozef Macejko v. r.
2
Príloha k výnosu č. 1740 / M - 2001
Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských
vodných cestách Slovenskej republiky
Čl. 1
Základné ustanovenia
Na účely týchto Pravidiel je
a) plavidlom s vlastným pohonom plavidlo s vlastným strojným pohonom,
b) plachetnicou plavidlo plávajúce pomocou plachiet,
c) plávajúcim telesom plť, konštrukcia, objekt alebo pevné zoskupenie predmetov schopných
plavby, ktoré nie je plavidlom1),
d) tlačným člnom plavidlo skonštruované alebo špeciálne vybavené na tlačnú plavbu,
e) lichterom tlačný nákladný čln skonštruovaný na prevoz námornou loďou a na plavbu po
vnútrozemských vodných cestách,
f) zostavou
1. vlečnou akékoľvek spojenie jedného alebo viacerých plavidiel, alebo plávajúcich telies
vlečených jedným alebo niekoľkými plavidlami s vlastným pohonom, ktoré sú
súčasťou zostavy a nazývajú sa vlečnými remorkérmi,
2. tlačnou pevné alebo kĺbové spojenie plavidiel alebo plávajúcich telies, z ktorých aspoň
jedno je umiestnené pred plavidlom s vlastným pohonom, ktoré zabezpečuje pohyb
zostavy a nazýva sa tlačným remorkérom,
3. bočne zviazanou spojenie plavidiel alebo plávajúcich telies bokmi vedľa seba, z
ktorých ani jedno sa nenachádza pred plavidlom s vlastným pohonom, ktoré
zabezpečuje pohyb zostavy,
g) státím priame alebo nepriame zakotvenie alebo priame alebo nepriame vyviazanie
plavidla alebo plávajúceho telesa k brehu,
h) nasadnutím uviaznutie plavidla alebo plávajúceho telesa na plavebnej prekážke alebo na
dne vodnej cesty, v dôsledku ktorého stratilo možnosť voľného pohybu,
i) plávaním plavidla alebo plávajúceho telesa, ak plavidlo alebo plávajúce teleso nie je
priamo alebo nepriamo zakotvené, alebo vyviazané ku brehu alebo nasadnuté,
j) zastavením zostať stáť vo vzťahu k brehu na plavidlá a plávajúce telesá v plavbe,
k) plavidlom vykonávajúcim rybolov plavidlo, ktoré loví ryby pomocou sietí, vlascov so
stupňovito umiestnenými háčikmi, vlečných sietí a ďalšieho rybárskeho zariadenia
obmedzujúceho jeho manévrovateľnosť, nevzťahuje sa však na plavidlá loviace pomocou
vlečných vlascov s háčikmi alebo ďalšieho rybárskeho zariadenia neobmedzujúceho
manévrovateľnosť plavidla,
l) blikajúcim svetlom prerušované svetlo s počtom 50 až 60 zábleskov za minútu,
m) krátkym zvukom zvuk trvajúci jednu sekundu,
n) dlhým zvukom zvuk trvajúci štyri sekundy, pričom interval medzi dvomi po sebe
nasledujúcimi zvukmi je jedna sekunda,
o) radom veľmi krátkych zvukov séria najmenej šiestich zvukov, z ktorých trvá každý 1/4
sekundy, pričom interval medzi dvomi po sebe nasledujúcimi zvukmi je 1/4 sekundy,
p) sériou úderov dvojitý úder na zvon,
1) § 2 písm. e) zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
r) trojtónovým zvukovým signálom trikrát sa opakujúci signál pozostávajúci z troch zvukov
rôznej výšky, ktoré nasledujú bezprostredne po sebe a trvajú celkom dve sekundy;
frekvencia zvukov sa musí pohybovať v rozpätí od 165 Hz do 297 Hz a rozdiel medzi
najvyšším a najnižším zvukom musí byť najmenej dva celé tóny, každá séria
pozostávajúca z troch zvukov musí začínať najnižším a končiť najvyšším tónom,
s) nocou čas medzi západom a východom slnka,
t) dňom čas medzi východom a západom slnka,
u) bezpečnou rýchlosťou rýchlosť, pri ktorej plavidlo alebo zostavy môžu vykonať potrebné
a efektívne opatrenia na zamedzenie nebezpečenstva zrážky zastavením svojho chodu na
vzdialenosť potrebnú pri daných okolnostiach a podmienkach,
v) zníženou viditeľnosťou podmienky plavby, pri ktorých je viditeľnosť obmedzená napr.
hmlou, hustým dažďom, snežením, dymom,
w) plavebnou dráhou vymedzená časť vodnej cesty využiteľná na plavbu pri daných
vodostavoch spravidla vyznačená signálnymi plavebnými znakmi,
x) stavom únavy stav, ktorý je dôsledkom nedostatočného oddychu alebo choroby
a prejavuje sa odchýlkami od normálneho správania a zníženou schopnosťou reagovať,
y) stavom omámenia stav spôsobený požitím narkotík, liekov, alkoholických nápojov alebo
iných návykových látok, ktoré sa zisťujú pomocou dychovej skúšky alebo odberom krvi,
ak je podozrenie na užitie týchto látok,
z) vodným skútrom malé plavidlo, ktoré používa svoje vlastné mechanické zariadenie
pohybu na kĺzanie po vodnej hladine a je prispôsobené na prepravu jednej alebo viacerých
osôb,
aa) vrcholovým svetlom silné biele svetlo svietiace neprerušovane v obzorovom výseku 225°,
ktoré je umiestnené tak, aby bolo dobre viditeľné spredu a 22° 30' zozadu od kolmice
vedenej osou svietidla k pozdĺžnej osi plavidla, a to na každej strane plavidla,
ab) bočným svetlom jasné zelené svetlo na pravom boku plavidla a jasné červené svetlo na
ľavom boku plavidla, ktoré svietia neprerušovane v obzorovom výseku 112° 30' a sú
umiestnené tak, aby boli dobre viditeľné spredu a 22° 30' zozadu od kolmice vedenej
osou svietidla k pozdĺžnej osi plavidla z jeho príslušnej strany,
ac) kormovým svetlom jasné alebo obyčajné biele svetlo, svietiace neprerušovane
v obzorovom výseku 135°, t. j.67°30' na každú stranu od pozdĺžnej osi plavidla,
ad) svetlom dobre viditeľným zo všetkých strán svetlo svietiace neprerušovane v obzore 360°,
ae) výškou umiestnenia signálneho svetla výška nad rovinou nákladových značiek, alebo nad
rovinou najväčšieho prípustného ponoru,
Čl. 2
Vodca plavidla
(1) Každé plavidlo, plávajúce teleso a tlačný remorkér musí riadiť vodca plavidla, vodca
plávajúceho telesa alebo vodca zostavy.
(2) Každú zostavu musí riadiť vodca zostavy, ktorý sa určuje takto:
a) ak sa nachádza v zostave jedno plavidlo s vlastným pohonom, vodcom zostavy je
vodca tohto plavidla,
b) ak v čele vlečnej zostavy plávajú dve alebo viac plavidiel s vlastným pohonom za
sebou, vodcom zostavy je vodca prvého plavidla s vlastným pohonom,
c) ak v čele vlečnej zostavy plávajú dve alebo viac plavidiel s vlastným pohonom vedľa
seba, vodcom zostavy je vodca plavidla, ktorého vlečným lanom sú plavidlá zostavy
vlečené,
4
d) v iných prípadoch, ako uvedených v písmenách a) až c), musí byť vodca zostavy
určený vopred dohodou vodcov plavidiel.
(3) Na plavidle alebo plávajúcom telese musí byť vodca počas plavby, na plávajúcom stroji
musí byť vodca počas jeho prevádzky.
(4) Vodca plavidla, plávajúceho telesa a zostavy zodpovedá za dodržiavanie pravidiel
bezpečnosti prevádzky plavidla, plávajúceho telesa a zostavy.
(5) Vodcovia vlečených a bočne zviazaných plavidiel zostavy musia plniť príkazy vodcu
zostavy a vykonať podľa situácie všetky nevyhnutne potrebné opatrenia na bezpečnú
plavbu vlečených plavidiel.
(6) Vodca plavidla alebo vodca plávajúceho telesa nesmie riadiť plavidlo v stave únavy
alebo omámenia.
Čl. 3
Posádka a iné osoby na plavidle
Členovia posádky a iné osoby nachádzajúce sa na plavidle musia plniť príkazy vodcu
plavidla na zaistenie bezpečnosti plavby a zachovanie poriadku na plavidle.
Čl. 4
Povinnosť zachovávať bezpečnosť plavby
Ak sa ďalej neustanovuje inak, vodca plavidla alebo plávajúceho telesa musí vykonať
všetky opatrenia, ktoré vyžaduje bezpečnosť plavby na odvrátenie
a) ohrozenia ľudského života,
b) poškodenia plavidiel alebo plávajúcich telies, brehov, stavieb a iných zariadení
nachádzajúcich sa na vodnej ceste alebo v jej bezprostrednej blízkosti,
c) vytvorenia plavebnej prekážky.
Čl. 5
Používanie vodnej cesty
Dĺžka, šírka, podjazdná výška, ponor a rýchlosť plavidiel, zostáv a plávajúcich telies
musia zodpovedať parametrom vodnej cesty a stavieb na nej2).
Čl. 6
Maximálny náklad a maximálny počet cestujúcich
(1) Náklad nesmie ohrozovať stabilitu plavidla alebo pevnosť jeho telesa a brániť rozhľadu z
kormidelne.
(2) Nakladať plavidlá tak, aby hladina vody bola vyššia ako dolný okraj nákladovej značky
určujúcej rovinu najväčšieho prípustného ponoru, je zakázané.
2) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 22/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa
klasifikácie európskych vodných ciest.
5
(3) Maximálny počet cestujúcich na plavidlách určených na prepravu cestujúcich nesmie byť
väčší ako je povolený Štátnou plavebnou správou (ďalej len „plavebná správa“).
Čl. 7
Kormidlovanie
(1) Počas plavby musí plavidlo alebo plávajúce teleso kormidlovať len osoba s požadovanou
odbornou spôsobilosťou.3)
(2) Na zabezpečenie riadneho ovládania plavidla alebo plávajúceho telesa musí mať vodca
plavidla alebo plávajúceho telesa možnosť prijímať a vydávať informácie a príkazy. Musí
mať priamy alebo nepriamy rozhľad všetkými smermi a možnosť počuť zvukové signály;
ak tieto podmienky nemôžu byť splnené, musí určiť osobu, ktorá bude stáť na vhodnom
mieste ako pozorovateľ.
(3) Ak ide o mimoriadne okolnosti, na informovanie vodcu plavidla musí byť na plavidle
pozorovacie miesto alebo miesto na príjem zvukových signálov.
Čl. 8
Ochrana plavebných znakov na vodnej ceste
(1) Plavebné znaky na vodnej ceste sa nesmú poškodzovať, nesmie sa meniť ani ich pôvodný
význam a nesmú sa používať na vyväzovanie alebo premiestňovanie plavidiel alebo
plávajúcich telies.
(2) Ak plavidlo alebo plávajúce teleso premiestnilo alebo poškodilo zariadenie, ktoré je
súčasťou systému znakovania vodnej cesty, vodca plavidla alebo plávajúceho telesa musí
o tom bezodkladne upovedomiť plavebnú správu a správcu toku.
(3) Vodca plavidla alebo plávajúceho telesa musí bezodkladne oznámiť plavebnej správe
alebo správcovi toku poškodenie a zmeny, ktoré zistil v znakovaní vodnej cesty.
Čl. 9
Poškodenie stavieb na vodnej ceste
Ak plavidlo alebo plávajúce teleso poškodí stavbu na vodnej ceste, vodca plavidla
alebo plávajúceho telesa o tomto bezodkladne upovedomí plavebnú správu a správcu stavby.
Čl. 10
Predmety na palube a plavebné prekážky
(1) Za okraje plavidiel alebo plávajúcich telies sa nesmú vysúvať predmety tak, aby mohli
vytvoriť nebezpečenstvo pre iné plavidlá, plávajúce telesá alebo stavby na vodnej ceste
alebo v jej blízkosti.
3) § 13 až 16 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 182/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti člena
posádky plavidla a vodcu malého plavidla.
6
(2) Zdvihnuté kotvy sa nesmú nachádzať pod úrovňou dna alebo kýlu plavidla alebo pod
úrovňou dolnej plochy plávajúceho telesa.
(3) Ak z plavidla alebo plávajúceho telesa spadne alebo sa uvoľní akýkoľvek predmet, ktorý
môže vytvoriť plavebnú prekážku alebo spôsobiť nebezpečenstvo pre plavbu, vodca
plavidla alebo plávajúceho telesa je povinný zabezpečiť jeho odstránenie z plavebnej
dráhy. Ak to nemôže z vážnych dôvodov vykonať, je povinný o takomto predmete
bezodkladne upovedomiť plavebnú správu a správcu toku a uviesť čo najpresnejšie miesto
spadnutia alebo uvoľnenia predmetu.
(4) Ak posádka plavidla alebo plávajúceho telesa zistí plavebnú prekážku na vodnej ceste, je
vodca plavidla alebo plávajúceho telesa povinný o tom bezodkladne upovedomiť
plavebnú správu a správcu toku a uviesť čo najpresnejšie miesto, kde prekážku zistili.
(5) Z plavidla alebo plávajúceho telesa sa nesmú do vody vyhadzovať predmety a vylievať
alebo nechať unikať tekutiny, ktoré môžu vytvoriť plavebnú prekážku alebo
nebezpečenstvo pre plavbu a iných užívateľov vodnej cesty a znečistiť vodný tok. Nesmú
sa vyhadzovať, vylievať alebo nechať unikať do vody ropné odpady v akejkoľvek forme
alebo ich zmes s vodou.
(6) Ak dôjde k úniku alebo hrozbe nebezpečenstva úniku látok uvedených v odseku 5 musí
vodca plavidla alebo plávajúceho telesa okamžite vykonať bezodkladné opatrenia, ktoré
situácia vyžaduje a o tejto udalosti bezodkladne upovedomiť plavebnú správu a správcu
toku s uvedením čo najpresnejších údajov o charaktere a mieste znečistenia.
Čl. 11
Záchrana a poskytnutie pomoci
(1) Ak osobám na plavidle alebo plávajúcom telese hrozí pri plavebnej nehode bezprostredné
nebezpečenstvo, musí vodca plavidla alebo plávajúceho telesa použiť všetky prostriedky,
ktoré má na ich záchranu k dispozícii.
(2) Každý vodca plavidla alebo plávajúceho telesa, nachádzajúci sa v blízkosti iného plavidla
alebo plávajúceho telesa postihnutého plavebnou nehodou spojenou s ohrozením osôb
alebo hrozbou zatarasenia plavebnej dráhy, musí bezodkladne poskytnúť pomoc, ak tým
neohrozí bezpečnosť vlastného plavidla.
Čl. 12
Nasadnuté, potopené alebo rozpadnuté plavidlo
(1) Vodca nasadnutého, potopeného alebo rozpadnutého plavidla alebo plávajúceho telesa
musí bezodkladne o nasadnutí, potopení alebo rozpadnutí plavidla alebo plávajúceho
telesa upovedomiť plavebnú správu. Vodca plavidla alebo plávajúceho telesa alebo ním
poverený člen posádky nasadnutého, potopeného alebo rozpadnutého plavidla musí zostať
na plavidle alebo v blízkosti miesta plavebnej nehody až do chvíle, kým nedostane od
plavebnej správy pokyn na opustenie tohto miesta.
(2) Ak plavidlo alebo plávajúce teleso nasadlo, potopilo sa alebo sa rozpadlo v plavebnej
dráhe alebo v jej blízkosti, musí jeho vodca, okrem prípadov, ak to situácia nevyžaduje,
7
bezodkladne umiestniť v mieste plavebnej nehody signálne znaky uvedené v čl. 41 a 53 a
upozorniť na vhodných miestach a v dostatočnej vzdialenosti od miesta plavebnej nehody
približujúce sa plavidlá a plávajúce telesá, aby tieto mohli včas vykonať nevyhnutne
potrebné opatrenia.
(3) Ak došlo k nasadnutiu, potopeniu alebo rozpadnutiu plavidla pri plavbe cez plavebnú
komoru, vodca plavidla alebo plávajúceho telesa musí bezodkladne oznámiť udalosť
obsluhe plavebnej komory.
Čl. 13
Uvoľnenie plavebnej dráhy
(1) Ak nasadnuté, potopené alebo rozpadnuté plavidlo, plávajúce teleso alebo predmet
spadnutý z plavidla, alebo plávajúceho telesa, úplne alebo čiastočne zatarasí plavebnú
dráhu, alebo hrozí jej zatarasením, musí vodca plavidla alebo plávajúceho telesa vykonať
všetky opatrenia, aby plavebná dráha bola čo najskôr uvoľnená.
(2) Uvoľnenie plavebnej dráhy musí zabezpečiť vodca plavidla alebo plávajúceho telesa,
ktorému hrozí potopenie alebo ktoré nemá manévrovaciu schopnosť.
(3) Ak plavidlo uvedené v odsekoch 1 a 2 je súčasťou zostavy, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa
vzťahujú na vodcu zostavy.
Čl. 14
Osobitné prepravy
(1) Osobitnou prepravou je pohyb po vodnej ceste
a) plavidiel, alebo zostáv, ktoré nezodpovedajú ustanoveniam čl. 5,
b) plávajúcich zariadení alebo plávajúcich telies, ak ich pohyb predstavuje
nebezpečenstvo alebo ohrozuje plavbu a stavby na vodných cestách.
(2) Osobitná preprava sa môže uskutočniť len na základe osobitného súhlasu plavebnej
správy.
(3) Ak ide o osobitnú prepravu musia byť dodržané podmienky určené plavebnou správou.
Čl. 15
Povoľovanie verejných podujatí
Na športové podujatia, slávnosti na vode a iné verejné podujatia, ktoré môžu ohroziť
bezpečnosť plavidiel a osôb, musí dať predchádzajúci súhlas plavebná správa.
Čl. 16
Poznávacie znaky plavidiel okrem malých plavidiel
(1) Každé plavidlo, okrem malých plavidiel, musí mať na telese alebo na trvalo pripevnených
štítkoch alebo tabuliach tieto poznávacie znaky:
a) názov plavidla (evidenčné označenie), súčasťou ktorého je aj zaužívaná skratka jeho
vlastníka alebo prevádzkovateľa. Ak plavidlo nemá názov, musí mať v označení
8
zaužívanú skratku, po ktorej musí nasledovať evidenčná značka, číslo, kód a podobne.
Názov plavidla musí byť vyznačený na jeho obidvoch bokoch v prednej časti plavidla.
Plavidlo s vlastným pohonom, musí mať tento názov aj na korme. Ak je v bočne
zviazanej alebo tlačnej zostave označenie s názvom remorkujúceho plavidla zakryté,
musí byť vyznačené tak, aby bolo dobre viditeľné aj zo smerov, z ktorých je označenie
priamo na remorkujúcom plavidle zakryté inými plavidlami,
b) miesto evidencie (domovský prístav) musí byť vyznačené buď na obidvoch bokoch
plavidla alebo na jeho korme spolu s poznávacím písmenom alebo skupinou písmen,
ktoré označujú štát, v ktorom sa nachádza miesto jeho evidencie (domovský prístav).
(2) Plavidlá podliehajúce ciachovaniu majú ponorové a nákladové značky.4)
(3) Poznávacie znaky musia byť zhotovené čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami.
Výška písmen názvu plavidla musí byť najmenej 20 cm a iných označení najmenej 15 cm.
Šírka a hrúbka písmen musí byť úmerná k ich výške. Písmená musia byť svetlej farby na
tmavom podklade alebo tmavej farby na svetlom podklade.
(4) Námorné lode na vnútrozemských vodných cestách si môžu ponechať svoje poznávacie
znaky.
Čl. 17
Poznávacie znaky malých plavidiel
(1) Malé plavidlo, ktoré podlieha evidencii5), musí mať na lodnom telese evidenčné označenie
určené plavebnou správou. Ak malé plavidlo nepodlieha evidencii, musí byť označené
a) názvom prevádzkovateľa alebo jeho obvyklou skratkou,
b) menom a adresou vlastníka (prevádzkovateľa) plavidla.
(2) Evidenčné označenie alebo poznávacie znaky uvedené v odseku 1 písm. a) musia byť
vyznačené na vonkajšej prednej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne
latinskými písmenami o výške najmenej 10 cm. Ak malé plavidlo nemá názov alebo znak,
musí byť označené názvom (zaužívanou skratkou) jeho prevádzkovateľa alebo vlastníka,
za ktorým možno uviesť poradové číslo evidencie.
(3) Meno a adresa prevádzkovateľa alebo vlastníka malého plavidla, ak sa na neho
nevzťahuje ustanovenie odseku 1 písm. a), sa vyznačí na dobre viditeľnom mieste na
vonkajšej alebo vnútornej strane prednej časti plavidla.
(4) Na záchranných loďkách patriacich k plavidlu sa na vonkajšej strane vyznačí len názov
plavidla doplnený ďalšími údajmi, ktoré umožňujú zistenie jeho prevádzkovateľa alebo
vlastníka. Záchranné loďky patriace k plavidlu musia mať dobre viditeľné označenie
o maximálnej nosnosti alebo o maximálne prípustnom počte prepravovaných osôb.
4) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 59/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla.
5) § 24 zákona č. 338/2000 Z. z.
9
Čl. 18
Označenie kotiev
(1) Kotvy plavidiel musia byť nezmazateľne označené poznávacími znakmi plavidla. Ak sa
kotva použije na inom plavidle toho istého vlastníka, pôvodné označenie možno ponechať.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na kotvy námorných lodí.
DRUHÁ ČASŤ
OPTICKÁ SIGNALIZÁCIA PLAVIDIEL
PRVÁ HLAVA
Všeobecné ustanovenia
Čl. 19
Tlačné zostavy
Tlačné zostavy, ktorých maximálne rozmery nepresahujú 110 m dĺžky a 12 m šírky,
sa pri optickej signalizácii považujú za samostatne plávajúce plavidlá s vlastným pohonom.
Čl. 20
Svetlá
(1) Svetlá musia svietiť trvalo a rovnomerne vo výške, ktorá je určená ako vzdialenosť nad
rovinou nákladových značiek, alebo nad rovinou najväčšieho prípustného ponoru.
(2) Vo dne, ak si to vyžadujú podmienky viditeľnosti, sa musí použiť nočná optická
signalizácia.
(3) Ak sa ďalej neustanovuje inak, svetlá musia svietiť trvalo a rovnomerne.
Čl. 21
Tabule a vlajky
(1) Ak sa ďalej neustanovuje inak, tabule a vlajky musia byť pravouhlé.
(2) Farba tabulí a vlajok nesmie byť vyblednutá alebo znečistená.
(3) Dĺžka a šírka tabulí a vlajok na plavidle musí byť najmenej 1m, na malých plavidlách
najmenej 0,6m.
Čl. 22
Valce, balóny, kužele a dvojité kužele
(1) Valce, balóny, kužele a dvojité kužele môžu byť nahradené predmetmi, ktoré pri pohľade
z diaľky majú rovnaký vzhľad a nesmú byť poškodené.
10
(2) Farba valcov, balónov, kužeľov a dvojitých kužeľov nesmie byť vyblednutá alebo
znečistená.
(3) Valce, balóny, kužele a dvojité kužele na zabezpečenie ich dobrej viditeľnosti musia mať
tieto rozmery:
a) valce výšku najmenej 0,8 m a priemer najmenej 0,5 m,
b) balóny priemer najmenej 0,6 m,
c) kužele výšku 0,6 m a priemer ich základne najmenej 0,6 m,
d) dvojité kužele výšku najmenej 0,8 m a priemer ich základne najmenej 0,5 m.
Čl. 23
Zakázané svetlá a signály
(1) Používať iné svetlá a signály, ako sa ustanovuje v týchto Pravidlách, je zakázané.
(2) Používať svetlá alebo signály, inak ako sa ustanovuje v týchto Pravidlách, je zakázané.
(3) Na spojenie medzi plavidlami alebo medzi plavidlami a brehom je povolené použiť iné
svetlá a signály, ak nedôjde k ich zámene so svetlami a signálmi uvedenými v týchto
Pravidlách.
Čl. 24
Náhradné svetlá
Ak svetlá prestanú svietiť, musia byť bezodkladne použité náhradné svetlá. Silné
svetlo môže byť nahradené jasným svetlom a jasné svetlo môže byť nahradené obyčajným
svetlom. Odstránenie poruchy svetiel s intenzitou ustanovenou týmto výnosom musí byť
vykonané v čo najkratšom čase.
Čl. 25
Zákaz používania zdrojov svetla, svetlometov, tabulí, vlajok
(1) Používať svietidlá, svetlomety a iné zdroje svetla, ako aj tabule a vlajky alebo iné
prostriedky, ak tieto môžu byť omylom považované za svetlá alebo signály podľa týchto
Pravidiel, alebo môžu zhoršiť viditeľnosť, alebo sťažiť rozoznanie ustanovených svetiel
alebo signálov, je zakázané.
(2) Vodcovia plavidiel nesmú používať iné svietidlá, svetlomety a iné zdroje svetla, ak by
tieto mohli spôsobiť oslnenie a tým aj nebezpečenstvo a sťaženie plavby alebo premávky
na brehoch.
11
DRUHÁ HLAVA
Nočná optická signalizácia
PRVÝ ODDIEL
Nočná optická signalizácia počas plavby
Čl. 26
Nočná optická signalizácia samostatne plávajúcich plavidiel s vlastným pohonom
(1) Samostatne plávajúce plavidlo s vlastným pohonom musí mať
a) vrcholové svetlo umiestnené v prednej časti plavidla v jeho pozdĺžnej osi vo výške
najmenej 6 m; plavebná správa môže určiť výšku menej ako 6 m,
b) bočné svetlá umiestnené v rovnakej výške a v tej istej rovine kolmej k pozdĺžnej osi
plavidla a najmenej 1 m nižšie od vrcholového svetla, ale nie pred ním; bočné svetlá
musia byť zatienené smerom do vnútra plavidla tak, aby zelené svetlo nebolo viditeľné
z ľavého boku plavidla a červené svetlo z pravého boku plavidla,
c) kormové svetlo umiestnené v zadnej časti plavidla v jeho pozdĺžnej osi a v takej výške,
aby bolo dobre viditeľné z plavidla plávajúceho za ním.
(2) Samostatne plávajúce plavidlo s vlastným pohonom môže mať aj druhé vrcholové svetlo
umiestnené v pozdĺžnej osi plavidla, najmenej o 3 m vyššie ako predné vrcholové svetlo
tak, aby horizontálna vzdialenosť medzi týmito dvomi svetlami bola najmenej trojnásobne
väčšia ako vertikálna; samostatne plávajúce plavidlo s vlastným pohonom dlhšie ako
110 m, musí mať druhé vrcholové svetlo.
(3) Plavidlo s vlastným pohonom, ktorému vypomáha pomocný remorkér, musí mať svetlá
podľa odsekov 1 a 2.
(4) Pri plavbe otvormi pevných alebo otváracích mostov, cez hate alebo plavebné komory,
plavidlá môžu mať vrcholové svetlá podľa odsekov 1 a 2 v zníženej výške tak, aby
preplávanie bolo bez prekážok.
(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na malé plavidlá a prievozné lode.
Čl. 27
Nočná optická signalizácia vlečných zostáv počas plavby
(1) Plavidlo s vlastným pohonom plávajúce v čele vlečnej zostavy, ako aj pomocný remorkér
plávajúci pred iným plavidlom s vlastným pohonom, tlačnou alebo bočne zviazanou
zostavou, musí mať
a) dve vrcholové svetlá umiestnené nad sebou vo vzdialenosti 1 m v prednej časti plavidla
a v jeho pozdĺžnej osi, pričom horné svetlo musí spĺňať ustanovenie čl. 26 ods. 1 písm.
a) a dolné svetlo musí byť umiestnené podľa možnosti aspoň 1 m nad bočnými
svetlami,
b) bočné svetlá podľa čl. 26 ods. 1 písm. b),
c) žlté kormové svetlo namiesto bieleho, umiestnené v pozdĺžnej osi plavidla
a v dostatočnej výške tak, aby bolo dobre viditeľné z vlečnej zostavy za plavidlom alebo
12
z plavidla s vlastným pohonom, tlačnej alebo bočne zviazanej zostavy, pred ktorou toto
plavidlo pláva ako pomocný remorkér.
(2) Ak v čele zostavy pláva niekoľko plavidiel s vlastným pohonom alebo pred plavidlom
s vlastným pohonom, tlačnou alebo bočne zviazanou zostavou pláva vedľa seba niekoľko
bočne zviazaných alebo nezviazaných pomocných remorkérov, tak každý z nich musí mať
namiesto vrcholových svetiel uvedených v odseku 1 písm. a) tri vrcholové svetlá
umiestnené nad sebou vo vzájomnej vzdialenosti 1 m v prednej časti plavidla
a v jeho pozdĺžnej osi, pričom horné a dolné svetlo musí byť v takej výške, ako svetlá
uvedené v odseku 1 písm. a). Ak je plavidlo alebo plávajúce teleso premiestňované
pomocou niekoľkých plavidiel s vlastným pohonom, vzťahuje sa toto ustanovenie na
každé z nich.
(3) Plavidlá vlečnej zostavy, plávajúce za jedným alebo niekoľkými plavidlami s vlastným
pohonom, uvedenými v odsekoch 1 a 2, musia mať zo všetkých strán dobre viditeľné
jasné svetlo, umiestnené vo výške najmenej 6 m, ak plavebná správa neurčila výšku
svetiel menej ako 6 m. Ak však
a) dĺžka zostavy presahuje 110 m, musí mať dve svetlá, z ktorých jedno sa umiestňuje
v čelnej časti zostavy a druhé v zadnej časti zostavy.
b) je v zostave bočne zviazaných plavidiel viac plavidiel ako dve, potom dobre viditeľné
jasné svetlo musia mať dve krajné plavidlá bočne zviazanej zostavy.
(4) Svetlá všetkých plavidiel vlečnej zostavy sú, ak je to možné, umiestnené v rovnakej
výške nad úrovňou vodnej hladiny.
(5) Plavidlo alebo plavidlá vlečnej zostavy plávajúce na konci vlečnej zostavy, musia mať
okrem optickej signalizácie uvedenej v odseku 3 kormové svetlo podľa čl. 26 ods. 1 písm.
c). Ak koniec zostavy tvorí viac ako dve bočne zviazané plavidlá, túto optickú
signalizáciu musia mať len krajné plavidlá. Ak na konci zostavy sú malé plavidlá, na tieto
malé plavidlá sa ustanovenie tohto odseku nevzťahuje.
(6) Pri plavbe otvormi pevných alebo otváracích mostov, cez hate alebo plavebné komory,
môžu plavidlá vlečnej zostavy mať svetlá uvedené v odseku 1 písm. a), odsekoch 2 a 3
v zníženej výške tak, aby preplávanie bolo bez prekážok.
(7) Ak plavidlá uvedené v odseku 3 sú námornými loďami, ktoré bezprostredne priplávali
z otvoreného mora alebo plávajú na more, môžu namiesto bieleho svetla mať bočné svetlá
uvedené v čl. 26 ods. 1 písm. b).
(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na malé plavidlá vlečúce len malé plavidlá
a na vlečené malé plavidlá.
Čl. 28
Nočná optická signalizácia tlačných zostáv
(1) Tlačné zostavy musia mať
a) tri vrcholové svetlá umiestnené v prednej časti plavidla, ktoré sú v čele zostavy, cez
ktoré prechádza pozdĺžna os zostavy alebo plavidla v čele zostavy, ktoré je najbližšie
k tejto osi z ľavej strany; tieto svetlá musia tvoriť rovnostranný trojuholník
s vodorovnou základňou v rovine kolmej k pozdĺžnej osi zostavy; horné svetlo musí
13
byť umiestnené najmenej vo výške 6 m, dve dolné svetlá musia byť umiestnené od
seba vo vzdialenosti 1,25 m a vo vzdialenosti 1,1 m pod horným svetlom; stožiare, na
ktorých sú tieto svetlá, musia byť umiestnené v pozdĺžnej osi plavidla, na ktorom sa
nachádzajú,
b) vrcholové svetlo v čelnej časti každého ďalšieho plavidla, ktorého celá šírka je dobre
viditeľná spredu; toto svetlo je umiestnené, ak je to možné o 3 m nižšie od horného
svetla uvedeného v písmene a); stožiare, na ktorých sú tieto svetlá, musia byť
umiestnené v pozdĺžnej osi plavidla, na ktorom sa nachádzajú,
c) bočné svetlá podľa čl. 26 ods. 1 písm. b); tieto svetlá musia byť umiestnené v najširšej
časti zostavy, a ak je to možné, čo najbližšie k tlačnému remorkéru, pričom ich
vzdialenosť od bokov zostavy môže byť najviac 1 m a výška najmenej 2 m,
d) tri kormové svetlá na tlačnom remorkéri podľa čl. 26 ods. 1 písm. c), umiestnené
v rovine kolmej k pozdĺžnej osi plavidla a vo vzdialenosti 1,25 m od seba
v dostatočnej výške tak, aby nemohli byť zakryté niektorým plavidlom zostavy,
e) kormové svetlo na každom plavidle, ktorého celá šírka je zozadu dobre viditeľná; ak
sú však okrem tlačného remorkéra dobre viditeľné zozadu viac ako dve plavidlá, je
toto svetlo iba na dvoch krajných plavidlách zostavy.
(2) Ak tlačné zostavy plávajú za jedným pomocným remorkérom alebo niekoľkými
pomocnými remorkérmi, považujú sa za vlečné zostavy a musia mať svetlá podľa čl. 27.
(3) Pri plavbe otvormi pevných alebo otváracích mostov, cez hate alebo plavebné komory,
môže mať tlačná zostava vrcholové svetlá podľa odseku 1 písm. a) v zníženej výške tak,
aby preplávanie bolo bez prekážok.
Čl. 29
Nočná optická signalizácia bočne zviazaných zostáv počas plavby
(1) Bočne zviazané zostavy musia mať
a) vrcholové svetlo na každom plavidle s vlastným pohonom podľa čl. 26 ods. 1 písm. a);
na plavidlách bez vlastného pohonu môže byť nahradené obyčajným svetlom dobre
viditeľným zo všetkých strán,
b) bočné svetlá podľa čl. 26 ods. 1 písm. b); tieto svetlá musia byť umiestnené na
vonkajších stranách zostavy, ak je to možné v rovnakej výške a najmenej 1 m pod
vrcholovým svetlom,
c) kormové svetlá podľa čl. 26 ods. 1 písm. c); tieto musia byť umiestnené, ak je to možné,
horizontálne v rovnakej výške.
(2) Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na bočne zviazané zostavy aj vtedy, ak plávajú za
jedným pomocným remorkérom alebo niekoľkými pomocnými remorkérmi.
(3) Pri plavbe otvormi pevných alebo otváracích mostov, cez hate alebo plavebné komory,
bočne zviazaná zostava môže mať svetlá podľa odseku 1 písm. a) v zníženej výške tak,
aby preplávanie bolo bez prekážok.
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na malé plavidlá, ktoré vedú v bočne zviazanej
zostave len malé plavidlá a na malé plavidlá vedené v bočne zviazanej zostave.
14
Čl. 30
Nočná optická signalizácia plachetníc počas plavby
(1) Plachetnice musia mať počas nočnej plavby
a) bočné svetlá podľa čl. 26 ods. 1 písm. b); tieto jasné svetlá môžu byť nahradené
obyčajnými svetlami,
b) kormové svetlo podľa čl. 26 ods. 1 písm. c).
(2) Okrem svetiel podľa odseku 1 môže mať plachetnica dve nad sebou umiestnené jasné
alebo obyčajné svetlá dobre viditeľné zo všetkých strán, pričom horné svetlo musí byť
červené a dolné svetlo zelené. Tieto svetlá musia byť umiestnené na vhodnom mieste na
vrchole alebo v hornej časti stožiara vo vzdialenosti najmenej 1 m od seba. Ustanovenie
tohto odseku sa nevzťahuje na plavidlá podľa čl. 63.
Čl. 31
Nočná optická signalizácia malých plavidiel počas plavby
(1) Samostatne plávajúce malé plavidlá s vlastným pohonom musia mať počas nočnej plavby
a) jasné vrcholové svetlo, ktoré musí byť umiestnené v pozdĺžnej osi plavidla, najmenej
1 m nad bočnými svetlami alebo v rovnakej výške ako bočné svetlá, avšak 1 m pred
bočnými svetlami,
b) obyčajné bočné svetlá umiestnené
1. podľa čl. 26 ods. 1 písm. b), alebo
2. vedľa seba, alebo v jednom svietidle v pozdĺžnej osi plavidla v jeho čele alebo
v jeho bezprostrednej blízkosti,
c) obyčajné kormové svetlo podľa čl. 26 ods. 1 písm. c), ktoré sa nemusí použiť, ak sa
vrcholové svetlo, uvedené v písmene a) nahradí jasným bielym svetlom dobre
viditeľným zo všetkých strán.
(2) Samostatne plávajúce malé plavidlá s vlastným pohonom, ktorých dĺžka nepresahuje 7 m,
môžu namiesto svetiel podľa odseku 1 mať obyčajné biele svetlo umiestnené na vhodnom
mieste a v takej výške, aby bolo dobre viditeľné zo všetkých strán.
(3) Ak malé plavidlo vlečie alebo vedie v bočne zviazanej zostave len malé plavidlá, musí
mať svetlá podľa odseku 1.
(4) Vlečené alebo v bočne zviazanej zostave vedené malé plavidlá musia mať obyčajné biele
svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na záchranné
loďky patriace k plavidlám.
(5) Plachetnice, ktoré sú malými plavidlami, musia mať
a) obyčajné bočné svetlá a kormové svetlo, pričom bočné svetlá sú umiestnené vedľa seba
alebo v jednom svietidle v pozdĺžnej osi plavidla v jeho čele alebo v jeho bezprostrednej
blízkosti a kormové svetlo musí byť umiestnené v zadnej časti plavidla, alebo
b) obyčajné bočné svetlá a kormové svetlo, všetky umiestnené v jednom svietidle a na
vhodnom mieste na vrchole alebo v hornej časti stožiara, alebo
c) ak dĺžka plavidla nepresahuje 7 m, obyčajné biele svetlo dobre viditeľné zo všetkých
strán; pri priblížení iných plavidiel musí toto plavidlo ešte ukazovať druhé obyčajné
biele svetlo.
15
(6) Malé plavidlá, ktoré plávajú bez vlastného pohonu a bez použitia plachiet, musia mať
obyčajné biele svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán. Za tých istých podmienok musia
záchranné loďky patriace k plavidlám ukazovať toto svetlo pri približovaní sa iných
plavidiel.
(7) Pri plavbe otvormi pevných alebo otváracích mostov, cez hate alebo plavebné komory
môžu malé plavidlá mať vrcholové svetlá v zníženej výške tak, aby preplávanie bolo bez
prekážok.
(8) Ustanovenia čl. 30 sa nevzťahujú na malé plavidlá.
Čl. 32
Doplnková nočná optická signalizácia plavidiel prepravujúcich nebezpečné tovary
(1) Plavidlá prepravujúce ľahko zápalné tovary alebo plavidlá, ktoré neboli odplynené po
preprave takýchto tovarov, musia mať okrem svetiel podľa čl. 26 až 29, modré svetlo
umiestnené na vhodnom mieste a v takej výške, aby bolo dobre viditeľné zo všetkých
strán.
(2) Plavidlá prepravujúce zdraviu škodlivé tovary alebo plavidlá, ktoré neboli odplynené po
preprave takýchto tovarov, musia mať okrem svetiel podľa čl. 26 až 29, dve modré svetlá
umiestnené na vhodnom mieste a výške vo vzdialenosti 1 m pod sebou tak, aby boli dobre
viditeľné zo všetkých strán.
(3) Plavidlá prepravujúce výbušné tovary alebo plavidlá, ktoré neboli odplynené po preprave
takýchto tovarov, musia mať okrem svetiel podľa čl. 26 až 29, tri modré svetlá umiestnené
na vhodnom mieste a výške, vo vzdialenosti 1 m pod sebou tak, aby boli dobre viditeľné
zo všetkých strán.
(4) Ak je tlačná zostava alebo bočne zviazaná zostava zložená z jedného plavidla alebo
niekoľkých plavidiel uvedených v odsekoch 1, 2 alebo 3, musí plavidlo zabezpečujúce
pohyb zostavy mať svetlo alebo svetlá uvedené v odsekoch 1, 2 alebo 3.
(5) Plavidlo, tlačná zostava alebo bočne zviazaná zostava prepravujúca ľahko zápalné,
zdraviu škodlivé alebo výbušné tovary, musí mať optickú signalizáciu zodpovedajúcu
nebezpečnému tovaru, ktorý podľa odsekov 1, 2 alebo 3 musí mať najvyšší počet svetiel.
(6) Intenzita modrých svetiel podľa odsekov 1 až 5 nesmie byť menšia ako intenzita
obyčajných modrých svetiel.
Čl. 33
Nočná optická signalizácia prievozných lodí počas plavby
(1) Prievozné lode, ktoré neplávajú voľne, musia mať počas nočnej plavby
a) jasné biele svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán a umiestnené vo výške najmenej 5
m; táto výška môže byť znížená, ak dĺžka prievoznej lode nepresahuje 15 m,
b) jasné zelené svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán a umiestnené 1 m nad svetlom
uvedeným v písmene a).
16
(2) Loďka alebo plavák, na ktorom je vodiace lano prievoznej lode, musí mať jasné biele
svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán a umiestnené najmenej 3 m nad vodnou hladinou.
(3) Samostatne plávajúce prievozné lode musia mať počas nočnej plavby
a) jasné biele svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán podľa odseku 1 písm. a),
b) jasné zelené svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán podľa odseku 1 písm. b),
c) bočné svetlá a kormové svetlo podľa čl. 26 ods. 1 písm. b) a c).
(4) Samostatne plávajúce prievozné lode s prednosťou v plavbe musia mať počas nočnej
plavby
a) jasné biele svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán umiestnené podľa odseku 1 písm.
a),
b) jasné zelené svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán umiestnené podľa odseku 1 písm.
b),
c) druhé jasné zelené svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán a umiestnené 1 m nad
zeleným svetlom podľa písmena b),
d) bočné svetlá a kormové svetlo podľa čl. 26 ods. 1 písm. b) a c).
Čl. 34
Doplnková nočná optická signalizácia plavidla, ktoré nemá
manévrovaciu schopnosť
(1) Vodca plavidla, ktoré nemá manévrovaciu schopnosť musí, ak je to nevyhnutne potrebné
okrem svetiel podľa čl. 26 až 33 a čl. 35 ukazovať červené svetlo pohybujúce sa v polkruhu
(na malých plavidlách môže byť toto svetlo nahradené bielym svetlom), alebo dvomi
červenými svetlami umiestnenými na vhodnom mieste dostatočne vysoko a vo
vzdialenosti 1 m nad sebou tak, aby boli dobre viditeľné zo všetkých strán.
(2) Ak je to nevyhnutne potrebné musí plavidlo dávať okrem svetiel podľa odseku 1 zvukový
signál.
Čl. 35
Nočná optická signalizácia plávajúcich telies a plávajúcich
zariadení počas plavby
Plávajúce telesá a plávajúce zariadenia musia mať počas plavby obyčajné biele svetlá
dobre viditeľné zo všetkých strán a rozmiestnené v dostatočnom počte tak, aby vyznačovali
ich obrysy.
DRUHÝ ODDIEL
Nočná optická signalizácia počas státia
Čl. 36
Nočná optická signalizácia plavidiel počas státia
(1) Plavidlá priamo vyviazané, alebo nepriamo vyviazané alebo zakotvené pri brehu musia
mať počas státia obyčajné biele svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán a umiestnené zo
strany plavebnej dráhy vo výške najmenej 3 m.
17
(2) Plavidlo, ktoré stojí na otvorenom mieste (bez priameho alebo iného prístupu k brehu),
musí mať počas státia dve obyčajné biele svetlá dobre viditeľné zo všetkých strán, jedno
obyčajné biele svetlo umiestnené v čelnej časti plavidla vo výške najmenej 4 m a jedno
obyčajné biele svetlo umiestnené v kormovej časti vo výške najmenej 2 m a najmenej 2 m
pod úrovňou prvého svetla.
(3) Tlačná zostava stojaca na otvorenom mieste (bez priameho alebo iného prístupu k brehu),
musí mať počas státia na každom plavidle zostavy obyčajné biele svetlo umiestnené na
určenom mieste vo výške najmenej 4 m, dobre viditeľné zo všetkých strán. Celkový počet
signalizačných svetiel tlačných člnov nesmie byť väčší ako štyri, ak sú obrysy zostavy
jasne rozoznateľné.
(4) Stojace malé plavidlo, okrem záchranných lodiek patriacich k plavidlám, môže mať
namiesto svetla podľa odsekov 1 a 2 obyčajné biele svetlo, umiestnené na vhodnom
mieste a v takej výške, aby bolo dobre viditeľné zo všetkých strán.
(5) Plavidlo nemusí mať svetlá podľa odsekov 1 až 4, ak stojí
a) na vodnej ceste, po ktorej plavba nie je dočasne možná alebo je zakázaná,
b) na mieste pri brehu, ktoré je dostatočne osvetlené z brehu,
c) mimo plavebnej dráhy v zjavne bezpečnej polohe.
(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na plavidlá podľa čl. 38, 41, čl. 62 ods. 2 a 3
a čl. 63.
Čl. 37
Doplnková nočná optická signalizácia plavidiel prepravujúcich nebezpečné tovary počas
státia
Ustanovenia čl. 32 sa vzťahujú aj na plavidlá prepravujúce nebezpečné tovary počas
státia obdobne.
Čl. 38
Nočná optická signalizácia prievozných lodí počas státia
na určených miestach
(1) Prievozné lode, ktoré neplávajú voľne a stoja na určených miestach, musia mať svetlá
podľa čl. 33 ods. 1. Loďka alebo plavák, na ktorom je umiestnené vodiace lano prievoznej
lode, musí mať svetlo podľa čl. 33 ods. 2.
(2) Samostatne plávajúce prievozné lode počas prevádzky a stojace na určených miestach,
musia mať svetlá podľa čl. 33 ods. 1. Počas krátkodobého státia môžu mať svetlá podľa
čl. 26 ods. 1 písm. b) a c). Zelené svetlo uvedené v čl. 33 ods. 1 písm. b) sa musí zhasnúť,
ak prestanú vykonávať prievoznú činnosť.
Čl. 39
Nočná optická signalizácia plávajúcich telies a plávajúcich zariadení
počas státia
Plávajúce telesá a plávajúce zariadenia musia mať obyčajné biele svetlá dobre
18
viditeľné zo všetkých strán a rozmiestnené tak, aby vyznačovali ich obrysy zo strany
plavebnej dráhy. Ustanovenie čl. 36 ods. 5 týmto nie je dotknuté.
Čl. 40
Nočná optická signalizácia sietí a iných rybárskych zariadení plavidiel
počas státia
Ak majú plavidlá siete alebo iné rybárske zariadenia umiestnené v plavebnej dráhe
alebo v jej bezprostrednej blízkosti, musia byť označené obyčajnými bielymi svetlami dobre
viditeľnými zo všetkých strán tak, aby bolo zrejmé ich rozmiestnenie.
Čl. 41
Nočná optická signalizácia plávajúcich strojov, ktoré vykonávajú prácu na vodnej ceste
a na nasadnutých, potopených alebo rozpadnutých plavidlách
(1) Plávajúce stroje počas činnosti a stojace plavidlá vykonávajúce sondážne alebo meracie
práce, musia mať
a) zo strany, z ktorej je plavebná dráha voľná, dve obyčajné zelené svetlá alebo dve jasné
zelené svetlá umiestnené 1 m nad sebou,
b) zo strany, z ktorej plavebná dráha nie je voľná, obyčajné červené svetlo alebo jasné
červené svetlo umiestnené v rovnakej výške zodpovedajúcej najvyššie umiestnenému
zelenému svetlu podľa písmena a), ich intenzita musí byť rovnaká.
Svetlá podľa písmen a) a b) musia byť umiestnené v takej výške, aby boli dobre
viditeľné zo všetkých strán.
(2) Ak plávajúce stroje počas činnosti a stojace plavidlá vykonávajúce sondážne alebo
meracie práce musia byť chránené pred vlnobitím a saním, musia mať
a) zo strany, z ktorej je plavebná dráha voľná, obyčajné červené a biele svetlo alebo jasné
červené a biele svetlo umiestnené 1 m nad sebou, pričom horným svetlom bude červené
svetlo,
b) zo strany, z ktorej nie je plavebná dráha voľná, červené svetlo umiestnené v rovnakej
výške ako červené svetlo podľa písmena a), ich intenzita musí byť rovnaká.
Svetlá podľa písmen a) a b) musia byť umiestnené v takej výške, aby boli dobre
viditeľné zo všetkých strán.
(3) Nasadnuté, potopené alebo rozpadnuté plavidlá musia mať svetlá podľa odseku 2. Ak
poloha potopeného plavidla neumožňuje umiestniť signály na tomto plavidle, musia sa
signály umiestniť na loďkách, bójach alebo iných vhodných prostriedkoch v takej výške,
aby boli dobre viditeľné zo všetkých strán.
(4) Požiadavky týkajúce sa svetiel podľa odseku 1 sa nemusia dodržiavať, ak tak určí
plavebná správa.
Čl. 42
Nočná optická signalizácia kotiev, ktoré môžu vytvárať nebezpečenstvo pre plavbu
(1) Ak kotvy plavidiel alebo plávajúcich telies, ich reťaze alebo laná môžu v noci tvoriť
nebezpečenstvo pre plavbu, musí byť svetlo na státie, ktoré je najbližšie k týmto kotvám,
nahradené dvomi obyčajnými bielymi svetlami dobre viditeľnými zo všetkých strán
a umiestnenými 1 m nad sebou.
19
(2) Plavidlá a plávajúce telesá musia mať v noci každú svoju kotvu, ktorá môže tvoriť
nebezpečenstvo pre plavbu, označenú žltou bójou alebo žltým plavákom s radarovým
odrážačom.
TRETIA HLAVA
Denná optická signalizácia
PRVÝ ODDIEL
Denná optická signalizácia počas plavby
Čl. 43
Denná optická signalizácia vlečných zostáv počas plavby
(1) Remorkér patriaci k vlečnej zostave a pomocný remorkér plávajúci pred inými plavidlami
s vlastným pohonom, tlačnou alebo bočne zviazanou zostavou, musí mať žltý valec
s čiernym a bielym pruhom, ktoré sú na jeho hornej a dolnej časti, pričom biele pruhy
musia byť vždy na okraji valca. Tento valec musí byť umiestnený zvisle v prednej časti
plavidla a v dostatočnej výške tak, aby bol dobre viditeľný zo všetkých strán.
(2) Ak v čele zostavy pláva niekoľko plavidiel s vlastným pohonom, alebo ak pred plavidlom
s vlastným pohonom, tlačnou alebo bočne zviazanou zostavou pláva vedľa seba niekoľko
zviazaných alebo nezviazaných plavidiel, každé z týchto plavidiel musí mať valec podľa
odseku 1. Ak plavidlo alebo plávajúce teleso je premiestňované pomocou niekoľkých
plavidiel s vlastným pohonom, vzťahuje sa toto ustanovenie na každé z nich.
(3) Plavidlá vlečnej zostavy, plávajúce za jedným alebo niekoľkými plavidlami s vlastným
pohonom podľa odsekov 1 a 2, musia mať žltý balón, umiestnený na vhodnom mieste
a v takej výške, aby bol dobre viditeľný zo všetkých strán. Ak sa v zostave nachádza viac
ako dve bočne zviazané plavidlá, musia mať balón len vonkajšie plavidlá. Balóny
vlečných plavidiel zostavy musia byť, ak je to možné, umiestnené v rovnakej výške nad
hladinou.
(4) Ak pláva plavidlo alebo bočne zviazaná zostava za jedným pomocným remorkérom alebo
niekoľkými pomocnými remorkérmi, musí toto plavidlo a každé plavidlo bočne zviazanej
zostavy mať žltý balón podľa odseku 3. Ak pláva tlačná zostava za jedným alebo
niekoľkými pomocnými remorkérmi, musí mať tlačný remorkér žltý balón podľa
odseku 3.
(5) Pri plavbe otvormi pevných alebo otváracích mostov, cez hate alebo plavebné komory,
plavidlá vlečnej zostavy môžu mať valec podľa odsekov 1 a 2 a balón podľa odsekov
3 a 4 v zníženej výške tak, aby preplávanie bolo bez prekážok.
(6) Ak sú plavidlá podľa odseku 3 námornými loďami, ktoré bezprostredne priplávali
z otvoreného mora alebo plávajú na more, môžu mať žltý balón.
(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na malé plavidlá, ktoré vlečú len malé plavidlá
a na vlečené malé plavidlá.
20
Čl. 44
Denná optická signalizácia plavidiel, ktoré súčasne plávajú
pomocou plachiet a vlastného pohonu
Plavidlo, ktoré súčasne pláva pomocou plachiet a vlastného pohonu musí mať čierny
kužeľ, ktorého vrchol smeruje dole. Tento kužeľ musí byť umiestnený čo najvyššie a na
takom mieste, aby bol dobre viditeľný.
Čl. 45
Denná optická signalizácia plavidiel, na ktorých je povolené prepravovať viac ako
12 cestujúcich, a ktorých maximálna dĺžka nepresahuje 20 m
Plavidlá, na ktorých je povolené prepravovať viac ako 12 cestujúcich, a ktorých
maximálna dĺžka nepresahuje 20 m, musia mať dvojitý žltý kužeľ umiestnený na vhodnom
mieste a v takej výške, aby bol dobre viditeľný zo všetkých strán.
Čl. 46
Doplnková denná optická signalizácia plavidiel prepravujúcich nebezpečné tovary počas
plavby
(1) Plavidlá prepravujúce ľahko zápalné tovary alebo plavidlá, ktoré neboli odplynené po
preprave takýchto tovarov, musia mať okrem optickej signalizácie podľa čl. 43, modrý
kužeľ vrcholom smerom nadol umiestnený na vhodnom mieste a v takej výške, aby bol
dobre viditeľný zo všetkých strán.
(2) Plavidlá prepravujúce zdraviu škodlivé tovary alebo plavidlá, ktoré neboli odplynené po
preprave takýchto tovarov, musia mať okrem optickej signalizácie podľa čl. 43, dva
modré kužele vrcholom smerom nadol umiestnené nad sebou vo vzdialenosti 1 m na
vhodnom mieste a v takej výške, aby boli dobre viditeľné zo všetkých strán.
(3) Plavidlá prepravujúce výbušné tovary alebo plavidlá, ktoré neboli odplynené po preprave
takýchto tovarov, musia mať okrem optickej signalizácie podľa čl. 43, tri modré kužele,
ktorých vrcholy smerujú nadol umiestnené nad sebou vo vzdialenosti 1 m na vhodnom
mieste a v takej výške, aby boli dobre viditeľné zo všetkých strán.
(4) Ak tlačná alebo bočne zviazaná zostava je zložená z jedného alebo niekoľkých plavidiel
podľa odsekov 1, 2 alebo 3, musí plavidlo, ktoré zabezpečuje pohyb zostavy, mať optickú
signalizáciu podľa odsekov 1, 2 alebo 3.
(5) Plavidlo, tlačná alebo bočne zviazaná zostava prepravujúca ľahko zápalné, zdraviu
škodlivé alebo výbušné látky, musia mať optickú signalizáciu zodpovedajúcu
nebezpečnému tovaru, ktorý podľa odsekov 1, 2 alebo 3 vyžaduje najväčší počet modrých
kužeľov.
Čl. 47
Denná optická signalizácia prievozných lodí počas plavby
(1) Prievozné lode počas dennej plavby musia mať zelený balón umiestnený vo výške
najmenej 6 m, ak plavebná správa neurčí inak.
21
(2) Voľne plávajúce prievozné lode s prednosťou v plavbe počas dennej plavby musia mať
biely valec, umiestnený 1 m pod zeleným balónom podľa odseku 1.
Čl. 48
Doplnková denná optická signalizácia plavidla, ktoré nemá
manévrovaciu schopnosť
(1) Plavidlo, ktoré nemá manévrovaciu schopnosť musí, ak je to nevyhnutne potrebné, okrem
optickej signalizácie podľa čl. 43 až 47, mávať červenou vlajkou v polkruhu alebo mať
dva čierne balóny, umiestnené nad sebou vo vzdialenosti 1 m na vhodnom mieste a v takej
výške, aby boli dobre viditeľné zo všetkých strán.
(2) Ak je to nevyhnutne potrebné, musí plavidlo, ktoré nemá manévrovaciu schopnosť, dávať
určený zvukový signál.
Čl. 49
Doplnková denná optická signalizácia plavidiel, ktoré majú prednosť v plavbe
Plavidlá, ktorým plavebná správa dala predchádzajúci súhlas na prednostné
preplávanie v miestach, kde je určené poradie preplávania, musia mať okrem optickej
signalizácie podľa čl. 43 až 47 červený plamenec o dĺžke najmenej 1 m a o šírke najmenej 0,5
m v jeho najširšej časti, umiestnený v prednej časti plavidla a v dostatočnej výške tak, aby bol
dobre viditeľný.
DRUHÝ ODDIEL
Denná optická signalizácia počas státia
Čl. 50
Denná optická signalizácia plavidiel počas státia
(1) Samostatne stojace plavidlo alebo každý tlačný remorkér zostavy, a tiež plavidlo v čelnej
časti zostavy, alebo vonkajšie plavidlá čelnej časti zostavy, stojace na voľnej vodnej
ploche (bez priameho alebo nepriameho prístupu na breh) počas dňa musia mať čierny
balón, umiestnený na vhodnom mieste a v takej výške, aby bol dobre viditeľný zo
všetkých strán.
(2) Plavidlá podľa odseku 1 nemusia mať čierny balón ak stoja
a) na vodnej ceste, po ktorej plavba nie je dočasne možná alebo je zakázaná,
b) mimo plavebnej dráhy v zjavne bezpečnej polohe.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na plavidlá uvedené v čl. 53, čl. 62 ods. 2 a 3
a čl. 63.
Čl. 51
Doplnková denná optická signalizácia plavidiel prepravujúcich nebezpečné tovary
Ustanovenia čl. 46 sa vzťahujú aj na plavidlá prepravujúce nebezpečné tovary počas
státia obdobne.
22
Čl. 52
Denná optická signalizácia sietí a iných rybárskych zariadení plavidiel počas státia
Ak majú plavidlá siete alebo iné rybárske zariadenia umiestnené v plavebnej dráhe
alebo v jej bezprostrednej blízkosti, musia byť tieto siete alebo zariadenia označené žltými
bójami (plavákmi) alebo žltými vlajkami v takom počte a tak, aby bolo dostatočne zrejmé ich
rozmiestnenie.
Čl. 53
Denná optická signalizácia plávajúcich strojov, ktoré vykonávajú prácu na vodnej ceste
a nasadnutých, potopených a rozpadnutých plavidiel
(1) Plávajúce stroje počas činnosti a stojace plavidlá vykonávajúce sondážne alebo meracie
práce musia mať
a) zo strany, z ktorej je plavebná dráha voľná, dva zelené dvojité kužele umiestnené vo
výške 1 m nad sebou,
b) zo strany, z ktorej nie je plavebná dráha voľná, jeden červený balón umiestnený
v rovnakej výške najvyššie umiestneného zeleného dvojitého kužeľa podľa písmena a).
(2) Ak plávajúce stroje počas činnosti a stojace plavidlá vykonávajúce sondážne alebo
meracie práce musia byť chránené pred vlnobitím a saním, musia mať
a) zo strany, z ktorej je plavebná dráha voľná, vlajku, ktorej horná polovica je červená
a dolná polovica biela alebo vlajky umiestnené nad sebou, z ktorých horná je červená a
dolná biela,
b) zo strany, z ktorej nie je plavebná dráha voľná, červenú vlajku umiestnenú v rovnakej
výške ako červeno-biela vlajka alebo červená vlajka umiestnená na druhej strane
plavidla.
(3) Optická signalizácia podľa odseku 1, môže byť nahradená znakom
a) „preplávanie povolené“ zo strany, z ktorej je plavebná dráha voľná (príloha č. 5, tabuľa
E.1),
b) „zákaz preplávania“ zo strany, z ktorej nie je plavebná dráha voľná (príloha č. 5, tabuľa
A.1), umiestnená v rovnakej výške ako znak podľa písmena a).
(4) Tabule, dvojité kužele, balóny a vlajky musia byť umiestnené v takej výške, aby boli
dobre viditeľné zo všetkých strán. Vlajky možno nahradiť tabuľami rovnakej farby.
(5) Nasadnuté, potopené alebo rozpadnuté plavidlá musia mať vo dne znaky podľa odseku 2.
Ak poloha potopeného plavidla neumožňuje umiestniť znaky na tomto plavidle, tieto sa
musia umiestniť na loďkách, bójach alebo iných vhodných prostriedkoch.
(6) Požiadavky týkajúce sa optickej signalizácie uvedenej v odsekoch 1 a 3 sa nemusia
dodržiavať, ak tak určí plavebná správa.
Čl. 54
Denná optická signalizácia kotiev, ktoré môžu vytvárať nebezpečenstvo pre plavbu
Každá kotva plavidla alebo plávajúceho telesa, ktorá môže predstavovať
nebezpečenstvo pre plavbu musí byť označená žltou bójou (plavákom) s radarovým
odrážačom.
23
ŠTVRTÁ HLAVA
Osobitná optická signalizácia
Čl. 55
Znak zákazu vstupu na plavidlo
Ak je vstup nepovolaným osobám na plavidlo zakázaný, tento zákaz sa musí vyznačiť
bielou, červeno olemovanou kruhovou tabuľou, v strede ktorej je čiernou farbou znázornená
postava chodca, ktorú pretína šikmý červený pruh. Táto tabuľa o priemere najmenej 0,6 m
musí byť umiestnená podľa možnosti na plavidle alebo na prechodovom mostíku a podľa
potreby aj osvetlená.
Čl. 56
Znak zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa
Ak je fajčenie a používanie otvoreného ohňa na plavidle zakázané, tento zákaz musí
byť vyznačený bielou, červeno olemovanou kruhovou tabuľou, v strede ktorej je znázornená
dymiaca cigareta, ktorú pretína šikmý červený pruh. Táto tabuľa o priemere najmenej 0,6 m
musí byť umiestnená podľa možnosti na plavidle alebo na prechodovom mostíku a podľa
potreby aj osvetlená.
Čl. 57
Doplnková optická signalizácia plavidiel orgánov štátneho odborného dozoru nad
vnútrozemskou plavbou a plavidiel hasičských jednotiek
Plavidlá určené na výkon štátneho odborného dozoru nad vnútrozemskou plavbou,
pri zachovaní optickej signalizácie, ktorá sa na ne vzťahuje, môžu mať v noci i vo dne
zapnuté blikajúce obyčajné modré svetlo, dobre viditeľné zo všetkých strán. Toto ustanovenie
sa vzťahuje aj na plavidlá hasičských jednotiek6), ak poskytujú pomoc. Plavebná správa môže
dať súhlas na použitie takýchto svetiel aj pre záchranné plavidlá. Plavidlá orgánov
vykonávajúcich štátny odborný dozor nad plavbou môžu byť v prednej časti plavidla na jeho
obidvoch bokoch označené znakom v tvare bieleho kosoštvorca olemovaného modrou farbou
alebo plamencom bielej farby, v strede ktorého je vyobrazený uvedený znak.
Čl. 58
Signály núdze
(1) Ak plavidlo v núdzi potrebuje pomoc, signalizuje
a) krúžením vlajkou alebo iným vhodným predmetom,
b) vlajkou, nad ktorou alebo pod ktorou je umiestnený balón alebo iný podobný predmet,
c) krúžením svetlom,
d) svetlicami alebo pyrotechnickými prostriedkami, ktoré po odpálení vytvárajú tzv.
červený dážď a nasledujú v krátkych intervaloch za sebou,
e) svetelným signálom skladajúcim sa zo skupiny znakov SOS v Morseovej abecede,
f) plameňom vznikajúcim horením dechtu, oleja a podobne,
g) svetlicami s brzdiacim padáčikom alebo ručnými fakľami vydávajúcimi červené
svetlo,
6) § 30 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
24
h) pomalým, opakovaným vzpažovaním a pripažovaním rúk.
(2) Signály núdze nahrádzajú alebo dopĺňajú zvukové signály podľa čl. 67 ods. 4.
Čl. 59
Znak zákazu státia v blízkosti boku plavidla
(1) Ak je bočné státie v blízkosti plavidla (napr. z dôvodov vlastností jeho nákladu) zakázané,
toto plavidlo musí byť označené v pozdĺžnej osi na palube štvorcovou tabuľou
s trojuholníkom na dolnej hrane. Táto štvorcová tabuľa musí byť z obidvoch strán biela,
červeno olemovaná, v strede s čiernym písmenom P, ktoré pretína červený pruh z ľavého
horného do pravého dolného rohu tabule. Na trojuholníku musí byť z obidvoch strán
čiernymi číslicami na bielom podklade vyznačená vzdialenosť v metroch, na akú je
zakázané bočné státie iného plavidla.
(2) V noci musí byť tabuľa uvedená v odseku 1 osvetlená tak, aby bola dobre viditeľná
z obidvoch strán plavidla.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na plavidlá, tlačné zostavy a bočne zviazané
zostavy podľa čl. 37 a 51.
Čl. 60
Doplnková optická signalizácia ochrany pred vlnobitím
(1) Plavidlá a plávajúce telesá počas plavby alebo státia, okrem plavidiel podľa čl. 41 a 53,
ktoré vyžadujú zvýšenú ochranu pred vlnobitím spôsobeným preplávaním iných plavidiel
alebo plávajúcich telies, pri zachovaní optickej signalizácie podľa čl. 26 až 66 musia mať
a) v noci obyčajné červené svetlo a biele svetlo alebo jasne červené a biele svetlo vo
vzdialenosti 1 m nad sebou, pričom červené svetlo je umiestnené nad bielym svetlom na
takom mieste, aby tieto boli dobre viditeľné zo všetkých strán a nemohli byť
považované za iné svetlá,
b) vo dne vlajku, ktorej horná polovica je červená a dolná biela, musí byť umiestnená na
vhodnom mieste a v takej výške, aby bola dobra viditeľná, zo všetkých strán; táto vlajka
môže byť nahradená dvomi vlajkami umiestnenými nad sebou, z ktorých horná je
červená a dolná biela; tieto vlajky môžu byť nahradené tabuľami tej istej farby.
(2) Optickej signalizáciu podľa odseku 1 môžu používať len
a) plavidlá a plávajúce telesá, ktoré sú vážne poškodené alebo sa zúčastňujú pri
záchranných prácach a taktiež plavidlá, ktoré nemajú manévrovaciu schopnosť,
b) plavidlá a plávajúce telesá, ktoré majú predchádzajúci súhlas plavebnej správy.
Čl. 61
Doplnková optická signalizácia plavidiel vykonávajúcich práce na vodnej ceste
počas plavby
Plavidlá, ktoré počas plavby vykonávajú práce na vodnej ceste, sondáže alebo
merania, môžu mať pri zachovaní optickej signalizácie vzťahujúcej sa na ne, v noci i vo dne
25
zapnuté jasné alebo obyčajné blikajúce žlté svetlo dobre viditeľné zo všetkých strán. Túto
optickú signalizáciu môžu používať len plavidlá, ktoré majú na to predchádzajúci súhlas
plavebnej správy.
Čl. 62
Doplnková optická signalizácia plavidiel s obmedzenou
možnosťou manévrovania
(1) Plavidlo, ktoré má sťaženú možnosť uvoľniť plavebnú dráhu, pretože vykonáva práce pod
vodou, najmä hĺbenie dna, pokladanie káblov alebo umiestňovanie bój, a jeho poloha
sťažuje alebo môže sťažovať plavbu, musí mať okrem optickej signalizácie vzťahujúcej sa
naň
a) v noci tri jasné svetlá alebo obyčajné svetlá, z ktorých horné a dolné sú červené
a stredné je biele; umiestnené sú vo vzdialenosti najmenej 1 m nad sebou v takej
výške, aby boli dobre viditeľné zo všetkých strán,
b) cez deň čierny balón, čierny dvojitý kužeľ a ďalší čierny balón, pričom čierny dvojitý
kužeľ musí byť uprostred; umiestnené sú vo vzdialenosti najmenej 1 m nad sebou
a v takej výške, aby boli dobre viditeľné zo všetkých strán.
(2) Ak plavidlá, uvedené v odseku 1 vykonávajú práce, v dôsledku ktorých vznikajú prekážky
pre plavbu, musia mať okrem optickej signalizácie uvedenej v odseku 1
a) v noci
1. dve jasné červené svetlá alebo dve obyčajné červené svetlá umiestnené nad sebou vo
vzdialenosti najmenej 1 m na tej strane, na ktorej sú prekážky;
2. dve jasné zelené svetlá alebo dve obyčajné zelené svetlá umiestnené nad sebou vo
vzdialenosti najmenej 1 m na tej strane, z ktorej je preplávanie voľné,
b) cez deň
1. dva čierne balóny umiestnené nad sebou vo vzdialenosti najmenej 1 m na tej strane,
na ktorej sú prekážky;
2. dva čierne dvojité kužele umiestnené nad sebou vo vzdialenosti najmenej 1 m na tej
strane, z ktorej je preplávanie voľné.
(3) Svetlá, balóny a dvojité kužele, uvedené v odseku 2, musia byť umiestnené vo
vzdialenosti najmenej 2 m od seba a nie vyššie ako je úroveň dolného svetla alebo
dolného balónu optickej signalizácie uvedenej v odseku 1.
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na plávajúce stroje, vykonávajúce práce,
ak nemenia svoju polohu.
Čl. 63
Doplnková optická signalizácia plavidiel vykonávajúcich rybolov
(1) Plavidlá, ktoré vlečú rybárske siete alebo iné rybárske zariadenie, musia mať okrem
optickej signalizácie vzťahujúcej sa na ne
a) v noci dve jasné svetlá alebo dve obyčajné svetlá, z ktorých horné je zelené a dolné
biele, umiestnené nad sebou vo vzdialenosti najmenej 1 m a v takej výške, aby boli
dobre viditeľné zo všetkých strán a na čele svetlá podľa čl. 26 ods. 1 písm. a), pričom
horné svetlo musí byť nižšie než svetlo vrcholové a dolné svetlo musí byť vyššie, ako
26
svetlá podľa čl. 26 ods. 1 písm. b) a v dvojnásobnej vertikálnej výške ako bočné svetlá
podľa čl. 26 ods. 1 písm. b); plavidlá o dĺžke menej ako 50 m nemusia mať svetlá
podľa čl. 26 ods. 1 písm. a).
b) cez deň dva čierne kužele spojené svojimi vrcholmi umiestnené nad sebou v takej
výške, aby boli dobre viditeľné zo všetkých strán.
(2) Plavidlá vykonávajúce rybolov, okrem plavidiel podľa odseku 1, musia mať optickú
signalizáciu podľa odseku 1 okrem vrcholového svetla podľa čl. 26 ods. 1 písm. a),
pričom namiesto zeleného svetla musia mať jasné červené svetlo alebo obyčajné červené
svetlo. Ak rybárske zariadenie zasahuje (je vypustené) do vzdialenosti viac ako 150 m
horizontálne od pozdĺžnej osi plavidla, plavidlá vykonávajúce rybolov musia mať
a) v noci jasné biele svetlo alebo obyčajné biele svetlo vo vzdialenosti najmenej 2 m
a najviac 6 m od dvojice svetiel červeného a bieleho, umiestneného nie vyššie ako
biele svetlo a nie nižšie, ako svetlá podľa čl. 26 ods. 1 písm. b),
b) cez deň čierny kužeľ, ktorého vrchol smeruje nahor.
(3) Plavidlá, ktorých dĺžka nepresahuje 20 m, môžu namiesto dvoch kužeľov umiestnených
nad sebou podľa odsekov 1 a 2, mať kôš.
Čl. 64
Doplnková optická signalizácia plavidiel využívaných pri činnosti
pod vodnou hladinou
(1) Plavidlá používané pri činnosti pod vodnou hladinou musia okrem optickej signalizácie
vzťahujúcej sa na ne, mať vlajku "A" medzinárodného vlajkového kódu, ktorá je
nemenného tvaru a o výške najmenej 1 m, umiestnenú na vhodnom mieste a v takej
výške, aby bola dobre viditeľná zo všetkých strán.
(2) Ak je to nevyhnutne potrebné, môžu plavidlá používané pri činnosti pod vodnou hladinou
mať namiesto optickej signalizácie podľa odseku 1 optickú signalizáciu podľa čl. 62
ods. 1.
Čl. 65
Doplnková optická signalizácia plavidiel využívaných pri zneškodňovaní výbušnín
Plavidlo vykonávajúce činnosť súvisiacu so zneškodňovaním výbušnín, musí okrem
optickej signalizácie vzťahujúcej sa na naň mať
a) v noci tri jasné zelené svetlá alebo obyčajné zelené svetlá, dobre viditeľné zo všetkých
strán, umiestnené v tvare trojuholníka, ktorého vodorovná základňa je v rovine kolmej
k pozdĺžnej osi plavidla, pričom horné svetlo musí byť umiestnené na vrchole čelného
stožiara alebo v jeho blízkosti a ďalšie dve svetlá na každom konci čelného rahna,
b) cez deň tri čierne balóny, umiestnené ako svetlá uvedené v písmene a).
Čl. 66
Doplnková optická signalizácia plavidiel lodivodskej služby
Plavidlá lodivodskej služby musia, okrem optickej signalizácie vzťahujúcej sa na ne,
mať namiesto svetla podľa čl. 26 ods. 1 písm. a) dve jasné svetlá alebo obyčajné svetlá
27
umiestnené nad sebou na vrchole alebo na úrovni stožiara, dobre viditeľné zo všetkých strán,
pričom horné svetlo je biele a dolné červené.
TRETIA ČASŤ
ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA PLAVIDIEL
A RÁDIOVÉ SPOJENIE
Čl. 67
Všeobecné ustanovenia
(1) Zvukové signály, okrem úderov na zvon, sa musia dávať
a) na plavidlách s vlastným pohonom, okrem malých plavidiel, ak nejde o plavidlá
vybavené rádiolokačným zariadením, prostredníctvom mechanicky činných zvukových
signálnych zariadení, umiestnených v dostatočnej výške, aby sa zvukové signály mohli
voľne šíriť dopredu a tiež podľa možnosti dozadu; signálne zariadenia musia byť podľa
prílohy č. 4, bod 1,
b) na plavidlách bez vlastného pohonu a na malých plavidlách s vlastným pohonom, ktoré
nie sú vybavené zariadeniami podľa písmena a), prostredníctvom trúbky alebo
vhodného rohu; tieto signály musia mať hodnoty podľa prílohy č. 4, bod 1.1 písm. b)
a bod 1.2 písm. b).
(2) Zvukové signály plavidiel s vlastným pohonom musia byť sprevádzané svetelnými
synchronizovanými signálmi; tieto svetelné signály musia mať jasnú žltú farbu a byť
dobre viditeľné zo všetkých strán. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na malé plavidlá a na
signály podľa čl. 108 ods. 4 písm. a) bod 1., ktoré dávajú plavidlá plávajúce po prúde
pomocou rádiolokátora a na signály dávané údermi na zvon.
(3) Zvukové signály, ak sa ďalej neustanovuje inak, možno dávať iba z plavidla, na ktorom sa
nachádza vodca zostavy.
(4) Ak plavidlo v núdzi potrebuje pomoc, môže dávať signály opakujúcimi sa údermi na zvon
alebo dlhými zvukovými signálmi. Tieto signály možno nahradiť alebo doplniť optickými
signálmi podľa čl. 58.
(5) Na zabezpečenie počuteľnosti zvukových signálov, hladina hluku v úrovni hlavy
kormidelníka v kormidelni nesmie presiahnuť 70 dB, ak plavidlo pláva v normálnych
prevádzkových podmienkach.
(6) Opakované údery na zvon trvajú 4 sekundy. Možno ich nahradiť opakovanými údermi
kovu o kov v rovnakej časovej dĺžke.
Čl. 68
Používanie zvukových signálov
(1) Ak sa ďalej neustanovuje inak, každé plavidlo, okrem malých plavidiel podľa odseku 2,
musí dávať, ak je to potrebné všeobecné signály podľa prílohy č. 4, bod 3.1.
28
(2) Malé plavidlá plávajúce samostatne alebo malé plavidlá vlečúce, alebo vedúce v bočne
zviazanej zostave len malé plavidlá, môžu, ak je to potrebné, dávať všeobecné signály
podľa prílohy č. 4, bod 3.1.
Čl. 69
Zakázané zvukové signály
(1) Používať iné zvukové signály a za iných podmienok, ako sa ustanovuje týmito
Pravidlami, je zakázané.
(2) Na spojenie medzi plavidlami navzájom a plavidlami a brehom možno používať iné
zvukové signály, ak nedôjde k ich zámene so signálmi podľa prílohy č. 4, bod 3.1.
Čl. 70
Rádiové spojenie
(1) Vo verejnej rádiovej sieti, v sieti loď - loď, v sieti na prenos plavebných informácií
a v sieti loď - prístavné orgány, sa nesmú používať rádiové zariadenia na prenos iných
informácií, ako sa ustanovuje týmito Pravidlami.
(2) Plavidlá vybavené rádiovým zariadením musia rádiové zariadenie využívať v prípadoch
určených plavebnou správou.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SIGNÁLNE ZNAKY A ZNAKOVANIE VODNEJ CESTY
Čl. 71
Signálne znaky
(1) Zákazové signálne znaky a príkazové signálne znaky, obmedzujúce, odporúčajúce
a informatívne signálne znaky na vnútrozemských vodných cestách, ako aj doplnkové
signálne znaky a význam týchto signálnych znakov sú uvedené v prílohe č. 5.
(2) Člen posádky plavidla musí, ak sa ďalej neustanovuje inak, dodržiavať a zachovávať
pokyny vyjadrené signálnymi znakmi podľa odseku 1 umiestnenými na vodnej ceste alebo
na jej brehoch.
Čl. 72
Znakovanie vodnej cesty
Signálne znaky, ktoré možno použiť na uľahčenie plavby a podmienky za akých sa
používajú, sú uvedené v prílohe č. 6.
29
PIATA ČASŤ
PRAVIDLÁ PLAVBY
PRVÁ HLAVA
Všeobecné ustanovenia
Čl. 73
Plavba proti prúdu
Plavbou proti prúdu na vodnej ceste sa rozumie plavba smerom k prameňu rieky,
vrátane úsekov, kde sa pri odlive a prílive mení smer toku.
Čl. 74
Plavidlá plávajúce vysokou rýchlosťou
Vodcovia plavidiel, ktoré plávajú vysokou rýchlosťou, ako sú plavidlá na podvodných
krídlach, na vzduchovom vankúši a podobne, musia ponechať iným plavidlám dostatočné
miesto na ich plavbu v pôvodnom kurze a nesmú si vynucovať uvoľnenie plavebnej dráhy
inými plavidlami.
Čl. 75
Malé plavidlá
(1) Zostava pozostávajúca výlučne z malých plavidiel je malé plavidlo.
(2) Ak sa ďalej neustanovuje inak, vodcovia malých plavidiel musia iným plavidlám nechať
dostatočné miesto na ich plavbu v pôvodnom kurze a na manévrovanie; nesmú si
vynucovať od iných plavidiel, aby im uvoľnili plavebnú dráhu. Toto ustanovenie sa
nevzťahuje na plavidlá podľa čl. 74.
DRUHÁ HLAVA
Stretávanie, križovanie a predchádzanie
Čl. 76
Základné ustanovenia
(1) Stretávaním plavidiel je plavba plavidiel v protismere za účelom stretnutia sa pravými
alebo ľavými bokmi.
(2) Predchádzaním je približovanie sa predchádzajúceho plavidla zozadu k inému plavidlu
pod uhlom väčším ako 22,5° za účelom predísť predchádzané plavidlo po pravom alebo
ľavom boku.
(3) Križovaním je plavba plavidiel, ktoré sa k sebe približujú iným smerom ako je uvedené
v odsekoch 1 a 2.
(4) Križovať alebo predchádzať možno len vtedy, ak šírka plavebnej dráhy je dostatočná na
súčasné preplávanie pri zohľadnení miestnych podmienok a plavby iných plavidiel.
30
(5) Pri plavbe zostáv optické signály podľa čl. 78, 79 a 105 dávajú len tie plavidlá, na ktorých
je vodca zostavy. Ak je prvé plavidlo zostavy dočasne pomocným vlečným plavidlom,
potom musí vodca tohto plavidla dávať optické signály podľa čl. 78, 79 a 105.
(6) Ak pri stretávaní alebo predchádzaní plavidlá plávajú kurzom, ktorý vylučuje akékoľvek
nebezpečenstvo zrážky, nesmú vodcovia plavidiel meniť kurz alebo rýchlosť takým
spôsobom, ktorý by mohol vyvolať nebezpečenstvo zrážky.
(7) Ak jedno plavidlo musí pri stretávaní alebo križovaní uvoľniť plavebnú dráhu druhému
plavidlu, potom druhé plavidlo nemusí meniť ani kurz, ani rýchlosť. Ak plavidlo, ktoré
nemusí meniť smer a rýchlosť plavby sa z akéhokoľvek dôvodu ocitne tak blízko od
druhého plavidla, že zrážke nemožno zabrániť manévrom plavidla, ktoré musí dať
prednosť, potom vodca prvého plavidla musí vykonať optimálny manéver, aby sa
zabránilo zrážke.
Čl. 77
Križovanie
(1) Ak plávajú dve plavidlá kurzami, ktoré sa križujú takým spôsobom, že môže vzniknúť
nebezpečenstvo zrážky, vodca plavidla, ktorý má druhé plavidlo po svojom pravom boku,
musí tomuto plavidlu uvoľniť plavebnú dráhu, a ak to okolnosti dovoľujú, zabrániť
križovaniu jeho kurzu spredu. Toto pravidlo sa nevzťahuje na križovanie sa malých
plavidiel s inými plavidlami. Ak plavidlo pláva po pravej strane plavebnej dráhy, musí
pokračovať vo svojom kurze.
(2) Ustanovenie odseku 1 nemožno použiť, ak sú uplatnené ustanovenia čl. 86, 87 a 89.
(3) Ak sa malé plavidlá rôznych kategórií križujú tak, že môže vzniknúť nebezpečenstvo
zrážky, musí
a) vodca malého plavidla s vlastným pohonom uvolniť plavebnú dráhu iným malým
plavidlám,
b) vodca malého plavidla, ktoré nemá vlastný pohon a nepláva pomocou plachiet,
uvoľniť plavebnú dráhu plachetniciam; ak malé plavidlo pláva po pravej strane
plavebnej dráhy, musí pokračovať vo svojom kurze.
(4) Ak sa križujú dve plachetnice, ktoré sú malými plavidlami, takým spôsobom, že môže
vzniknúť nebezpečenstvo zrážky, musí vodca jednej z plachetníc uvoľniť plavebnú dráhu
podľa pravidiel
a) ak majú plachetnice vietor z rôznych smerov, musí vodca plachetnice s vetrom z ľavého
boku uvoľniť dráhu vodcovi plachetnice, ktorá má vietor z pravého boku,
b) ak majú plachetnice vietor z rovnakého smeru, musí vodca plachetnice v návetrí
uvoľniť dráhu vodcovi plachetnice v závetrí,
c) ak má plachetnica vietor z ľavého boku a jej vodca nemá možnosť presne určiť či má
iná plachetnica v návetrí vietor z pravého boku alebo ľavého boku, musí uvoľniť
plavebnú dráhu vodcovi inej plachetnice; ak plachetnica pláva po pravej strane
plavebnej dráhy, musí pokračovať vo svojom kurze.
(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na križovanie sa malého plavidla s inými
plavidlami.
31
Čl. 78
Základné pravidlá na stretávanie
(1) Pri stretávaní na vodných cestách medzinárodného významu2) (ďalej len „vodné cesty
kategórie I.“) sa musia dodržiavať tieto základné pravidlá:
a) vodca plavidla plávajúceho proti prúdu musí ponechať vodcovi plavidla plávajúceho
po prúde vhodnú stranu plavebnej dráhy, pri zohľadnení miestnych podmienok
a plavby iných plavidiel,
b) ak vodca plavidla plávajúceho proti prúdu ponecháva vodcovi plavidla plávajúceho po
prúde miesto na stretávanie po svojom ľavom boku, nedáva žiadny signál,
c) ak vodca plavidla plávajúceho proti prúdu ponecháva vodcovi plavidla plávajúceho po
prúde miesto na stretávanie po svojom pravom boku, musí včas na pravom boku
plavidla signalizovať
1. vo dne jasným blikajúcim bielym svetlom, alebo svetlomodrou vlajkou alebo
tabuľou spolu s blikajúcim jasným bielym svetlom;
2. v noci jasným blikajúcim bielym svetlom, s ktorým súčasne možno ukazovať
svetlomodrú tabuľu,
d) ak vznikne obava, že úmysel vodcu plavidla plávajúceho proti prúdu nebol vodcami
plavidiel plávajúcich po prúde pochopený, musí vodca plavidla plávajúceho proti
prúdu dať signál
1. „jeden krátky zvuk“, ak sa má stretávanie uskutočniť ľavými bokmi, alebo
2. „dva krátke zvuky“, ak sa má stretávanie uskutočniť pravými bokmi,
e) vodca plavidla plávajúceho po prúde musí plávať stranou plavebnej dráhy, ktorú mu
určili vodcovia plavidiel plávajúcich proti prúdu podľa písmena a); vodca plavidla
plávajúceho po prúde musí opakovať optické signály podľa písmena c) a zvukové
signály podľa písmena d), ktoré mu ukazujú alebo dávajú vodcovia plavidiel
plávajúcich proti prúdu; ustanovenie čl. 79 týmto nie je dotknuté,
f) ustanovenia písmen a) až e) sa nevzťahujú na stretávanie malých plavidiel s inými
plavidlami a ani na stretávanie sa malých plavidiel navzájom; na stretávanie dvoch
malých plavidiel sa vzťahujú ustanovenia odseku 3.
(2) Signály uvedené v odseku 1 písm. c) musia byť dobre viditeľné spredu i zozadu a dávané
až do ukončenia stretávania, nesmú sa dávať signály po ukončení stretávania okrem
prípadu, ak chce vodca plavidla dať najavo ďalším vodcom plavidiel plávajúcich po
prúde, aby preplávali po jeho pravom boku; svetlomodrá tabuľa musí mať biely okraj
široký najmenej 5 cm; rám a nosná konštrukcia ako aj teleso blikajúceho svetla musia byť
tmavej farby.
(3) Ak pri stretávaní dvoch plavidiel na vodných cestách miestneho významu2) (ďalej len
„vodné cesty kategórie II.“) môže vzniknúť nebezpečenstvo zrážky, základným
pravidlom na stretávanie je, že vodca každého z nich musí zmeniť kurz plavby vpravo
tak, aby sa vyhli ľavými bokmi plavidiel; toto pravidlo sa nevzťahuje na stretávanie
malých plavidiel s inými plavidlami; ustanovenia čl. 77 ods. 3 a 4 týmto nie sú dotknuté.
32
Čl. 79
Odchýlky od základných pravidiel na stretávanie
(1) Pri stretávaní na vodných cestách kategórie I. sú prípustné tieto odchýlky od základných
pravidiel:
a) právo požadovať zmenu strany plavebnej dráhy, ktorú podľa čl. 78 určili vodcovia
plavidiel plávajúcich proti prúdu majú vodcovia osobných lodí premávajúcich na
pravidelných linkách pri plavbe po prúde, ktorí majú v úmysle pristáť v prístavisku na
tej strane plavebnej dráhy, ktorú používajú vodcovia plavidiel plávajúcich proti prúdu
a vodcovia vlečných zostáv plávajúcich po prúde, ktorí majú v úmysle vykonať
protiobrat, a preto sa musia držať popri danom brehu. Zmenu strany plavebnej dráhy
môžu požadovať iba, ak im táto strana nevyhovuje, a ak sa presvedčili, že ich
požiadavke môže byť vyhovené bez rizika.
b) vodca plavidla plávajúceho po prúde podľa písmena a) musí dať včas tieto signály:
1. „jeden krátky zvuk“, ak sa chcú stretnúť ľavými bokmi,
2. „dva krátke zvuky“ a súčasne ukazovať optické signály podľa čl. 78 ods. 1 písm. c)
a čl. 78 ods. 2, ak sa chcú stretnúť pravými bokmi,
c) vodca plavidla plávajúceho proti prúdu musí podľa písmena a) splniť požiadavku
vodcov plavidiel plávajúcich po prúde a túto potvrdiť týmito signálmi:
1. „jeden krátky zvuk“, ak sa stretnutie má uskutočniť ľavými bokmi,
2. „dva krátke zvuky“ a súčasne ukazovať optické signály podľa čl. 78 ods. 1 písm. c)
a čl. 78 ods. 2, ak sa stretnutie má uskutočniť pravými bokmi,
d) ak vznikne obava, že úmysel vodcov plavidiel plávajúcich po prúde nebol vodcami
plavidiel plávajúcimi proti prúdu pochopený, musia vodcovia plavidiel plávajúcich po
prúde opakovať zvukové signály podľa písmena b),
e) ak vodcovia plavidiel plávajúcich proti prúdu usúdia, že požiadavka vodcov plavidiel
plávajúcich po prúde na stranu stretávania je nevhodná, a že hrozí nebezpečenstvo
zrážky, musia dávať „rad veľmi krátkych zvukov“; v tomto prípade musia vodcovia
plavidiel urobiť všetky potrebné opatrenia, ktoré situácia vyžaduje, aby odstránili
nebezpečenstvo,
f) ustanovenia písmen a) až e) sa nevzťahujú na stretávanie malých plavidiel s inými
plavidlami a na malé plavidlá, ktoré sa stretávajú s inými malými plavidlami.
(2) Pri stretávaní na vodných cestách kategórie II. sú prípustné tieto odchýlky od základných
pravidiel:
a) vodcovia plavidiel môžu požadovať, aby sa stretávanie uskutočnilo pravými bokmi vo
výnimočných prípadoch a ak požiadavke možno vyhovieť bez rizika,
b) vodcovia plavidiel podľa písmena a) musia dať „dva krátke zvuky“ a ukazovať
optické signály podľa čl. 78 ods. 1 písm. c) a čl. 78 ods. 2; tieto signály musia byť
dobre viditeľné spredu i zozadu a dávané až do ukončenia stretávania; nesmú dávať
signály po ukončení stretávania okrem prípadu, ak chce vodca plavidla dať najavo
ďalším vodcom plavidiel, aby preplávali po jeho pravom boku,
c) vodcovia plavidiel plávajúcich v protismere podľa písmena a) musia dať „dva krátke
zvuky“ a musia ponechať vhodné miesto po svojej pravej strane, súčasne musia
ukazovať optické signály uvedené v čl. 78 ods. 1 písm. c) a čl. 78 ods. 2,
33
d) ak vodcovia plavidiel plávajúcich v protismere usúdia, že požiadavka na stranu
stretávania je nevhodná, a že hrozí nebezpečenstvo zrážky, musia dávať „rad veľmi
krátkych zvukov“ a urobiť všetky potrebné opatrenia, ktoré situácia vyžaduje, aby
odstránili nebezpečenstvo,
e) ustanovenia písmen a) až d) sa nevzťahujú na stretávanie malých plavidiel s inými
plavidlami a na malé plavidlá, ktoré sa stretávajú s inými malými plavidlami.
Čl. 80
Stretávanie s plavidlami vlečenými z brehu
Ak sa stretne plavidlo vlečené z brehu s plavidlom plávajúcim iným spôsobom, musí
vodca inak plávajúceho plavidla uvoľniť vodcovi vlečeného plavidla tú stranu plavebnej
dráhy, z ktorej je plavidlo vlečené.
Čl. 81
Stretávanie plavidiel v úžinách
(1) Aby sa zabránilo stretávaniu plavidiel v úsekoch alebo miestach, kde nie je plavebná
dráha dostatočne široká (úžiny)
a) musia plavidlá plávajúce úžinami preplávať, ak je to možné, čo najrýchlejšie,
b) musia vodcovia plavidiel pred vplávaním do neprehľadnej úžiny dať „jeden dlhý
zvuk“; ak je úžina dlhá, musia počas plavby úžinou tento signál opakovať,
c) na vodných cestách, na ktorých je určený smer plavby „proti prúdu“ a „po prúde“
1. musia plavidlá plávajúce proti prúdu zostať stáť pod úžinou, ak zistia, že plavidlá
plávajúce po prúde vchádzajú do úžiny a počkať pokiaľ plavidlá plávajúce po prúde
preplávajú úžinou;
2. musia plavidlá plávajúce po prúde, ak zostava plávajúca proti prúdu vplávala do
úžiny a ak je to možné, počkať nad úžinou pokiaľ ňou zostava plávajúca proti prúdu
prepláva; toto pravidlo sa vzťahuje aj na jednotlivo plávajúce plavidlá po prúde voči
jednotlivo plávajúcim plavidlám proti prúdu,
d) na vodných cestách, na ktorých nie je určený smer plavby „proti prúdu“ a „po prúde“
1. plavidlá, ktoré nemajú prekážky na pravej strane a tiež plavidlá, ktoré majú
vonkajšiu stranu oblúku po pravej strane, ak sa úžina nachádza v oblúku plavebnej
dráhy, musia pokračovať v plavbe a iné plavidlá musia počkať, pokiaľ prvé plavidlá
nepreplávajú úžinou; toto pravidlo sa nevzťahuje na stretávanie malých plavidiel s
inými plavidlami;
2. pri stretávaní malého plavidla plávajúceho pomocou plachiet a malého plavidla inej
kategórie, musí vodca malého plavidla plávajúceho pomocou plachiet pokračovať
svojim kurzom a vodca malého plavidla inej kategórie musí počkať, pokiaľ malé
plavidlo plávajúce pomocou plachiet prepláva úžinou;
3. pri stretávaní dvoch plavidiel plávajúcich pomocou plachiet musí vodca plavidla
plávajúceho po vetre, alebo ak obidve plavidlá plávajú po vetre, musí v tomto
prípade vodca plavidla, ktoré pláva s vetrom z pravej strany pokračovať vo svojom
kurze a vodca druhého plavidla musí počkať, pokiaľ prvé plavidlo prepláva úžinou;
toto pravidlo sa nevzťahuje na stretávanie malých plavidiel plávajúcich pomocou
plachiet s inými plavidlami.
34
(2) Ak stretnutiu v úžine nemožno zabrániť, vodcovia plavidiel musia vykonať všetky
potrebné opatrenia, aby sa plavidlá stretli v takom mieste a za takých podmienok, kde je
nebezpečenstvo najmenšie. Ak vodca plavidla zistí nebezpečenstvo zrážky, musí dať „rad
veľmi krátkych zvukov“ a urobiť všetky opatrenia na odvrátenie zrážky.
Čl. 82
Zákaz stretávania plavidiel v miestach vyznačených signálnymi znakmi
(1) Pri priblížení sa k úsekom označeným zákazovým signálnym znakom A. 4 (príloha č. 5)
musia
a) vodcovia plavidiel plávajúcich proti prúdu na vodných cestách, na ktorých je určený
smer plavby „proti prúdu“ a „po prúde“ zastaviť, ak sa približujú plavidlá plávajúce po
prúde a počkať, pokiaľ plavidlá plávajúce po prúde preplávajú tento úsek,
b) plavidlá na vodných cestách, na ktorých nie je určený smer plavby „proti prúdu“ a „po
prúde“ postupovať podľa čl. 81.
(2) Ak je potrebné zabrániť stretávaniu, plavebná správa určí postupné preplávanie v jednom
a druhom smere, a to
a) zákaz preplávania plavidiel vyznačuje všeobecným zákazovým signálnym znakom A.1
(príloha č. 5),
b) povolenie preplávania vyznačuje všeobecným informatívnym znakom E.1
(príloha č. 5); pri zohľadnení miestnych podmienok môže byť pred signálnym znakom
A.1 umiestnený príkazový signálny znak B. 8 (príloha č. 5), ktorý má význam
predsignálu.
(3) Ak signálne znaky podľa odseku 2 nemožno z akéhokoľvek dôvodu použiť, vodcovia
plavidiel musia zastaviť a počkať, pokiaľ im plavebná správa povolí pokračovať v plavbe.
Čl. 83
Základné pravidlá predchádzanie plavidiel
(1) Predchádzanie je dovolené, len ak sa vodca predchádzajúceho plavidla presvedčil
o tom, že predchádzanie nie je nebezpečné.
(2) Ak je to potrebné a možné, vodca predchádzaného plavidla musí uľahčiť predchádzanie.
Ak je to nevyhnutne potrebné, musí vodca predchádzaného plavidla znížiť rýchlosť, aby
pri predchádzaní plavidiel boli zachované podmienky bezpečnosti a predchádzanie
plavidiel bolo vykonané dostatočne rýchlo, aby neobmedzovalo plavbu iných plavidiel.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na predchádzanie iných plavidiel malým plavidlom.
(3) Vodca predchádzajúceho plavidla musí oboplávať predchádzané plavidlo z jeho ľavej
strany. Ak šírka plavebnej dráhy je zjavne dostatočne široká, vodca predchádzajúceho
plavidla môže oboplávať predchádzané plavidlo aj z jeho pravej strany.
(4) Pri vzájomnom predchádzaní malých plavidiel plávajúcich pomocou plachiet musí
vodca predchádzajúceho malého plavidla oboplávať predchádzané malé plavidlo
z náveternej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na malé plavidlo plávajúce
pomocou plachiet, ktoré je predchádzané iným plavidlom plávajúcim pomocou plachiet.
Pri predchádzaní plavidla plavidlom plávajúcim pomocou plachiet, vodca
predchádzaného plavidla musí plavidlu plávajúcemu pomocou plachiet uľahčiť
35
oboplávanie z náveternej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípad, ak malé
plavidlo predchádza akékoľvek iné plavidlo.
(5) Ak možno predchádzať bez zmeny kurzu a rýchlosti predchádzaného plavidla, vodca
predchádzajúceho plavidla nemusí dávať žiadne zvukové signály.
(6) Ak sa predchádzanie môže uskutočniť, len ak predchádzané plavidlo musí zmeniť svoj
kurz alebo ak vznikne obava, že vodca tohto plavidla nepochopil úmysel
predchádzajúceho plavidla, čo môže vyvolať nebezpečenstvo zrážky, vodca
predchádzajúceho plavidla musí dať
a) „dva dlhé zvuky“, po ktorých nasledujú „dva krátke zvuky“, ak má úmysel oboplávať
predchádzané plavidlo po jeho ľavom boku,
b) „dva dlhé zvuky“, po ktorých nasleduje „jeden krátky zvuk“, ak má úmysel oboplávať
predchádzané plavidlo po jeho pravom boku.
(7) Ak vodca predchádzaného plavidla môže vyhovieť požiadavke predchádzajúceho
plavidla, musí na príslušnej strane uvoľniť vhodné miesto a dať tieto zvukové signály:
a) „jeden krátky zvuk“, ak sa má predchádzanie uskutočniť po jeho ľavom boku,
b) „dva krátke zvuky“, ak sa má predchádzanie uskutočniť po jeho pravom boku.
(8) Ak sa predchádzanie nemôže uskutočniť zo strany požadovanej vodcom
predchádzajúceho plavidla, ale možno ho vykonať z opačnej strany, musí vodca
predchádzaného plavidla dať
a) „jeden krátky zvuk“, ak sa môže predchádzanie uskutočniť po jeho ľavom boku,
b) „dva krátke zvuky“, ak sa môže predchádzanie uskutočniť po jeho pravom boku.
(9) Ak vodca predchádzajúceho plavidla súhlasí s predchádzaním, musí dať „dva krátke
zvuky“ podľa odseku 8 písm. a) alebo „jeden krátky zvuk“ podľa odseku 8 písm. b).
V tomto prípade musí vodca predchádzaného plavidla na príslušnej strane uvoľniť
vhodné miesto.
(10) Ak sa predchádzanie nemôže uskutočniť z dôvodu nebezpečenstva zrážky, vodca
predchádzaného plavidla musí dať zvukový signál „päť krátkych zvukov“.
(11)Ustanovenia odsekov 6 až 10 sa nevzťahujú na predchádzanie malých plavidiel
s inými plavidlami a na predchádzanie malých plavidiel navzájom.
Čl. 84
Zákaz predchádzania v miestach vyznačených signálnymi znakmi
Predchádzanie je zakázané
a) v úsekoch, ktoré sú vyznačené zákazovým signálnym znakom A.2 (príloha č. 5),
b) pre zostavy v úsekoch, ktoré sú vyznačené zákazovým signálnym znakom A.3 (príloha
č. 5); tento zákaz sa nevzťahuje na prípad, keď aspoň jedna zo zostáv je tlačnou zostavou,
ktorej maximálne rozmery nepresahujú 110 m x 12 m.
36
TRETIA HLAVA
Ďalšie pravidlá plavby
Čl. 85
Plavba na úsekoch s prikázaným smerom plavby
(1) Na úsekoch, na ktorých je prikázaný smer plavby, je smer plavby vyznačený príkazovými
signálnymi znakmi B.1, B.2, B.3 alebo B.4 (príloha č. 5). Koniec takéhoto úseku možno
vyznačiť informatívnym signálnym znakom E.11 (príloha č. 5).
(2) Na úseku podľa odseku 1 plavidlá plávajúce proti prúdu nesmú obmedzovať plavbu
plavidiel plávajúcich po prúde; ak sa priblížia k príkazovému signálnemu znaku B.4,
musia, ak je to potrebné znížiť rýchlosť alebo zastaviť, aby vodcovia plavidiel plávajúcich
po prúde mohli vykonať príslušné manévre.
Čl. 86
Obrat
(1) Vodcovia plavidiel môžu vykonať obrat plavidiel, len ak sa presvedčili, že pohyb iných
plavidiel im umožní vykonať obrat bez rizika a iné plavidlá nebudú nútené náhle zmeniť
svoj kurz alebo rýchlosť.
(2) Ak obrat plavidla donúti iné plavidlá zmeniť kurz alebo rýchlosť, vodca plavidla
majúceho v úmysle vykonať obrat musí na to včas upozorniť
a) „jedným dlhým zvukom“, po ktorom nasleduje „jeden krátky zvuk“, ak má v úmysle
urobiť obrat doprava, alebo
b) „jedným dlhým zvukom“, po ktorom nasledujú „dva krátke zvuky“, ak má v úmysle
urobiť obrat doľava.
(3) Ak obrat plavidla donúti iné plavidlá zmeniť kurz alebo rýchlosť, vodcovia iných
plavidiel, pokiaľ je to potrebné a možné, musia zmeniť rýchlosť plavby a jej kurz, aby sa
obrat mohol vykonať bez rizika. Okrem toho vodcom plavidiel, ktorí chcú vykonať obrat
proti prúdu, musia vodcovia iných plavidiel umožniť, aby tento manéver mohol byť
vykonaný plynulo a bezpečne.
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na obrat malých plavidiel voči iným
plavidlám. Na malé plavidlá navzájom sa vzťahujú len ustanovenia odsekov 1 a 3.
(5) Obrat je zakázané vykonávať v úsekoch označených zákazovým signálnym znakom A.8
(príloha č. 5). Ak je na vodnej ceste úsek, ktorý je označený informatívnym signálnym
znakom E. 8 (príloha č. 5), vykoná vodca plavidla spravidla obrat v tomto úseku.
ČL. 87
Odplávanie
Ustanovenia čl. 86 sa vzťahujú na plavidlá, okrem prievozných lodí, pri ich odplávaní
z kotviska alebo výväziska, ak pritom nevykonávajú obrat; ale namiesto signálov podľa čl. 86
ods. 2 dávajú vodcovia týchto plavidiel signály
37
a) „jeden krátky zvuk“, ak plavidlo pláva doprava, alebo
b) „dva krátke zvuky“, ak plavidlo pláva doľava.
Čl. 88
Zákaz vplávania medzi plavidlá vlečnej zostavy
Vplávať do priestoru medzi plavidlá vlečnej zostavy je zakázané.
Čl. 89
Križovanie vodnej cesty, vplávanie do prístavných bazénov a prítokov a vyplávanie
z nich
(1) Plavidlá môžu križovať vodnú cestu, vplávať do prístavných bazénov a prítokov alebo
z nich vyplávať vtedy, ak tieto manévre možno vykonať bezpečne a nedonútia iné plavidlá
náhle zmeniť svoj smer alebo rýchlosť. Ak vodca plavidla plávajúceho po prúde musí
zmeniť smer plavby proti prúdu, aby plavidlo mohlo vplávať do prístavného bazénu alebo
prítoku, musí dať prednosť ktorémukoľvek plavidlu plávajúcemu proti prúdu, ak vodca
tohto plavidla má úmysel vplávať do toho istého prístavného bazénu alebo prítoku. Vodné
cesty považované za prítoky možno označiť signálnymi znakmi E.9 alebo E.10 (príloha
č. 5).
(2) Ak vodcovia plavidiel vykonávajúcich niektorý z manévrov uvedených v odseku 1 môžu
prinútiť alebo prinútia zmeniť kurz alebo rýchlosť iných plavidiel, musia zavčasu oznámiť
svoj úmysel daním
a) „troch dlhých zvukov“, po ktorých nasleduje „jeden krátky zvuk“, ak pri vplávaní
alebo vyplávaní budú plavidlá plávať doprava,
b) „troch dlhých zvukov“, po ktorých nasledujú „dva krátke zvuky“, ak pri vplávaní
alebo vyplávaní budú plavidlá plávať doľava,
c) „troch dlhých zvukov“, ak budú plavidlá križovať vodnú cestu.
(3) Do ukončenia križovania musia vodcovia plavidiel, ak je to nevyhnutne potrebné dávať
„jeden dlhý zvuk“, po ktorom nasleduje „jeden krátky zvuk“, ak budú plavidlá plávať
doprava a „jeden dlhý zvuk“, po ktorom nasledujú „dva krátke zvuky“, ak budú plavidlá
plávať doľava.
(4) Vodcovia iných plavidiel musia zmeniť kurz alebo rýchlosť plavby, ak je to nevyhnutne
potrebné alebo ak na hlavnej vodnej ceste pri východe z prístavného bazénu alebo prítoku
je umiestnený signálny znak B.10 (príloha č. 5).
(5) Ak je v blízkosti východu z prístavného bazénu alebo prítoku umiestnený niektorý zo
signálnych znakov B.9 (príloha č. 5), plavidlá plávajúce z prístavného bazénu alebo
z prítoku môžu vplávať na hlavnú vodnú cestu alebo ju križovať, len ak tento manéver
nedonúti vodcov plavidiel plávajúcich po hlavnej vodnej ceste zmeniť kurz alebo
rýchlosť.
(6) Plavidlá nesmú vplávať do prístavného bazénu alebo prítoku, ak je na hlavnej vodnej
ceste umiestnený signálny znak A.1 spolu s doplnkovým signálnym znakom (príloha č. 5,
bod 2.2). Plavidlá nesmú vyplávať z prístavného bazénu alebo prítoku, ak je pri východe
38
umiestnený signálny znak A.1 spolu s doplnkovým signálnym znakom (príloha č. 5, bod
2.2).
(7) Ak manéver križovania vodnej cesty, vplávania alebo vyplávania do prístavných bazénov
a prítokov môže donútiť vodcu plavidla plávajúceho po hlavnej vodnej ceste k zmene
kurzu alebo rýchlosti plavby, plavidlá môžu vplávať do prístavných bazénov alebo
prítokov, ak na hlavnej vodnej ceste je umiestnený signálny znak E.1 (príloha č. 5) spolu s
doplnkovým signálnym znakom (príloha č. 5, bod 2.2). Z prístavného bazénu alebo
prítoku môžu plavidlá vyplávať, ak pri východe je umiestnený signálny znak E.1 (príloha
č. 5) spolu s doplnkovým signálnym znakom (príloha č. 5, bod 2.2); v tomto prípade sa
signálny znak B.10 (príloha č. 5) umiestňuje na hlavnej vodnej ceste.
(8) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na malé plavidlá voči iným plavidlám.
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na križovanie malých plavidiel navzájom.
Čl. 90
Plavba na rovnakej výške
(1) Plavidlá môžu plávať na rovnakej výške, ak im to dovoľuje dostatočný priestor a ak sa
tým nevytvára prekážka alebo nebezpečenstvo pre plavbu.
(2) Okrem predchádzania alebo stretávania sa nesmie plávať vo vzdialenosti menej ako 50 m
od plavidla, tlačnej alebo bočne zviazanej zostavy, ktoré sú označené dvomi alebo tromi
modrými svetlami uvedenými v čl. 32 ods. 2 a 3, alebo označených dvomi alebo tromi
modrými kužeľmi uvedenými v čl. 46 ods. 2 a 3.
(3) Plavidlo nesmie priplávať k plavidlu alebo plávajúcemu telesu počas plavby, vyväzovať
sa k nim alebo plávať v nimi vytvorenej rozvlnenej vode, bez výslovného povolenia ich
vodcu, okrem vodcov plavidiel vykonávajúcich štátny odborný dozor nad vnútrozemskou
plavbou.
(4) Vodní lyžiari a osoby zaoberajúce sa jednotlivými druhmi vodných športov bez použitia
plavidla musia zachovávať dostatočnú vzdialenosť od plávajúcich plavidiel a plávajúcich
telies, ako aj od plávajúcich strojov, ktoré sú v činnosti.
Čl. 91
Vlečenia kotiev, lán alebo reťazí
(1) Vliecť kotvy, laná alebo reťaze je zakázané.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na menšie premiestňovania alebo manévrovania
v miestach státia, ak tieto miesta nie sú označené zákazovým signálnym znakom A. 6
(príloha č. 5) podľa čl. 116 ods. 1 písm. b).
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na úseky označené informatívnym signálnym
znakom E.6 (príloha č. 5) podľa čl. 116 ods. 2.
39
Čl. 92
Plavba samosplavom
(1) Plavba samosplavom je zakázaná, tento zákaz sa nevzťahuje na menšie premiestňovania
v miestach státia, nakládky alebo vykládky.
(2) Plavidlá plávajúce po prúde, ktorých prova smeruje proti prúdu a stroje pracujú chodom
vpred, sa považujú za plavidlá plávajúce proti prúdu a nie za plavidlá plávajúce
samosplavom.
Čl. 93
Vlnobitie
(1) Vodcovia plavidiel musia upraviť rýchlosť plavby tak, aby nevznikalo vlnobitie alebo
sanie, ktoré by mohlo spôsobiť škodu stojacim alebo plávajúcim plavidlám na vodnej
ceste. Znížiť okamžite rýchlosť, pričom táto nesmie byť menšia, ako je potrebná na
bezpečné riadenie plavidla, musia
a) pred vplávaním do prístavov,
b) v blízkosti plavidiel vyviazaných k brehu alebo k pontónom, alebo ktoré nakladajú
alebo vykladajú,
c) v blízkosti plavidiel, ktoré stoja na obvyklých miestach pre státie,
d) v blízkosti prievozných lodí, ktoré neplávajú voľne,
e) na úsekoch vodnej cesty označenej podľa pokynov plavebnej správy signálnym znakom
A. 9 (príloha č. 5).
(2) Ustanovenia odseku 1 písm. b) a c) sa nevzťahuje na stojace malé plavidlá. Ustanovenie
čl. 4 nie je týmto dotknuté.
(3) Vodca plavidla musí znížiť rýchlosť plavby v blízkosti plavidiel, ktoré ukazujú svetlá
uvedené v čl. 41 ods. 2 písm. a), vlajku alebo vlajky uvedené v čl. 53 ods. 2 písm. a),
alebo v blízkosti plavidiel, plávajúcich telies, ktoré ukazujú svetlá, vlajku, alebo vlajky,
uvedené v čl. 60 ods. 1. Tieto plavidlá musia plávať čo najďalej od takto označených
plavidiel.
Čl. 94
Zostavy
(1) Plavidlá s vlastným pohonom, ktoré zabezpečujú pohyb zostavy, musia mať taký výkon
strojov, aby zabezpečili potrebnú manévrovateľnosť zostavy.
(2) Tlačný remorkér musí byť aj bez obratu spôsobilý včas zastaviť zostavu a pritom
zachovať jej potrebnú manévrovateľnosť.
(3) Vodca plavidla s vlastným pohonom, ktorý odstavuje vlečnú, tlačnú alebo bočne zviazanú
zostavu, nesmie odstaviť tieto plavidlá, pokiaľ nie sú vyviazané alebo zakotvené mimo
plavebnej dráhy a pokiaľ sa vodca zostavy nepresvedčí o bezpečnosti ich státia.
(4) Lichtery môžu byť umiestnené v čele tlačnej zostavy len vtedy, ak sú na prove vybavené
kotevným zariadením.
40
Čl. 95
Zmena postavenia tlačných člnov mimo tlačnej zostavy
Mimo tlačnej zostavy je prestavenie tlačného člnu dovolené len
a) pri remorkáži samohybov priečne (bokom),
b) na malých úsekoch pri formovaní (zostavovaní) alebo rozčleňovaní tlačnej zostavy.
Čl. 96
Dočasné zastavenie plavby
Ak plavebná správa uloží plavebné opatrenie o dočasnom zákaze plavby osadením
zákazového signálneho znaku A.1 (príloha č. 5), všetky plavidlá musia zastaviť pred týmto
signálnym znakom.
Čl. 97
Plavba v blízkosti plávajúcich strojov, ktoré vykonávajú prácu na vodnej ceste,
nasadnutých, potopených alebo rozpadnutých plavidiel a plavidiel s obmedzenou
možnosťou manévrovania
Je zakázané približovať sa k plavidlám uvedeným v čl. 41 a 53 zo strany, z ktorej
ukazujú červené svetlo podľa čl. 41 ods. 1 písm. b) a čl. 41 ods. 2 písm. b) alebo červený
balón, červenú vlajku alebo tabuľu A.1 podľa čl. 53 ods. 1 písm. b) a čl. 53 ods. 2 písm. b),
alebo približovať sa k plavidlám podľa čl. 62 zo strany, z ktorej ukazujú dve červené svetlá
alebo dva čierne balóny podľa čl. 62 ods. 2 písm. a) bod 1 a čl. 62 ods. 2 písm. b) bod 1.
ŠTVRTÁ HLAVA
Prievozné lode
Čl. 98
Pravidlá plavby vzťahujúce sa na prievozné lode
(1) Prievozné lode môžu križovať vodnú cestu, ak im to umožňuje pohyb iných plavidiel
vykonať bez rizika a vodcovia iných plavidiel nebudú nútení náhle zmeniť kurz alebo
rýchlosť plavby.
(2) Prievozná loď neplávajúca voľne
a) ak nie je v činnosti, musí stáť na mieste, ktoré jej určila plavebná správa; ak jej takéto
miesto nebolo určené, musí stáť tak, aby plavebná dráha bola voľná,
b) ak pozdĺžne lano prievoznej lode môže prekážať v plavebnej dráhe, môže stáť na
strane plavebnej dráhy protiležiacej voči bodu upevnenia lana, len ak je to nevyhnutne
potrebné na nalodenie alebo vylodenie; počas tejto činnosti môžu vodcovia
približujúcich sa plavidiel požiadať o uvoľnenie plavebnej dráhy daním signálu „jeden
dlhý zvuk“,
c) nesmie zostať v plavebnej dráhe dlhšie, ako je to nevyhnutne potrebné na výkon jej
činnosti.
41
PIATA HLAVA
Plavba pod mostami, cez hate a plavebné komory
Čl. 99
Základné pravidlá pre plavbu pod mostami a cez hate
(1) Ak pri plavbe otvormi mostov a cez hate nie je plavebná dráha dostatočne široká na
súčasné preplávanie, tak sa na plavbu vzťahujú ustanovenia čl. 81.
(2) Ak plavba otvormi mostov alebo cez hate je povolená, a ak je miesto na preplávanie označené
a) signálnym znakom A.10 (príloha č. 5), je plavba zakázaná mimo priestor nachádzajúci
sa medzi dvoma tabuľami, z ktorých signálny znak pozostáva,
b) signálnym znakom D. 2 (príloha č. 5), odporúča sa plávať v priestore nachádzajúcom
sa medzi dvoma tabuľami alebo svetlami, z ktorých tento signálny znak pozostáva.
Čl. 100
Plavba pod pevnými mostami
(1) Ak sú niektoré otvory pevných mostov označené jedným alebo niekoľkými červenými
svetlami alebo červeno-bielo-červenými tabuľami (signálny znak A.1, príloha č. 5), je
preplávanie týmito otvormi zakázané.
(2) Ak je nad niektorými otvormi pevných mostov umiestnený signálny znak D.1a (príloha
č. 5), alebo signálny znak D.1b (príloha č. 5), odporúča sa plávať týmito otvormi.
(3) Ak je plavebná dráha označená signálnym znakom D.1a, je plavba mostným otvorom
povolená v obidvoch smeroch. Ak je plavebná dráha označená signálnym znakom D.1b, je
plavba mostným otvorom v protismere zakázaná signálnym znakom A.1 (príloha č. 5).
Čl. 101
Plavba cez otváracie mosty
(1) Pri priblížení sa k otváraciemu mostu alebo pri jeho preplávaní sa musia vodcovia
plavidiel a plávajúcich telies správať podľa pokynov obsluhy mostu, ktoré sú dávané
v záujme bezpečnosti a poriadku v plavbe a urýchleného preplávania.
(2) Pri priblížení sa k otváraciemu mostu musia vodcovia plavidiel znížiť rýchlosť plavby. Ak
nemôžu alebo nechcú preplávať týmto mostom, a ak sú na brehu osadené signálne znaky
B.5 (príloha č. 5), musia zastaviť pred týmito znakmi.
(3) Pri priblížení sa k otváracím mostom sa nesmie predchádzať, okrem prípadov, ak obsluha
mostu dá k tomu priamo pokyn.
(4) Plavbu cez otváracie mosty možno riadiť týmito signálnymi znakmi:
a) jedno alebo niekoľko červených svetiel - preplávanie je zakázané,
b) jedno červené svetlo a jedno zelené svetlo umiestnené na rovnakej úrovni alebo jedno
červené svetlo umiestnené nad zeleným svetlom - preplávanie je ešte zakázané, ale
plavidlá sa musia pripraviť k preplávaniu,
42
c) jedno zelené svetlo alebo niekoľko zelených svetiel - preplávanie je povolené,
d) dve červené svetlá umiestnené nad sebou - otváranie mosta pre plavbu je dlhodobo
zastavené,
e) žlté svetlo umiestnené na moste spolu s optickou signalizáciou uvedenou v písmenách
a) a d) - preplávanie je zakázané, okrem plavidiel o malej výške, ktoré majú
preplávanie povolené v obidvoch smeroch,
f) dve žlté svetlá umiestnené na moste spolu s optickou signalizáciou uvedenou
v písmenách a) a d) - preplávanie je zakázané, okrem plavidiel o malej výške;
v opačnom smere je preplávanie zakázané.
(5) Červené svetlá podľa odseku 4 možno nahradiť červeno-bielo-červenými tabuľami, signálny
znak A.1 (príloha č. 5), zelené svetlá možno nahradiť zeleno-bielo-zelenými
tabuľami, signálny znak E.1 (príloha č. 5) a žlté svetlá možno nahradiť žltými tabuľami,
signálny znak D.1 (príloha č. 5).
Čl. 102
Plavba cez hate
(1) Pri plavbe cez hať alebo v jej blízkosti, vliecť kotvy, laná alebo reťaze je zakázané.
(2) Preplávanie cez otvor hate je povolené len, ak je tento otvor na ľavej i pravej strane
označený signálnym znakom E.1 (príloha č. 5).
(3) Zákaz preplávania cez otvor hate sa označuje jedným alebo niekoľkými červenými
svetlami alebo červeno-bielo-červenými tabuľami, signálny znak A.1 (príloha č. 5).
(4) V prípade premostenia hate môže byť preplávanie otvorom hate povolené signálnym
znakom D.1 (príloha č. 5), umiestneným na moste nad prejazdným otvorom hate.
Čl. 103
Plavba plavebnými komorami
(1) Pri priblížení sa k miestam státia plavidiel pri plavebných komorách musia vodcovia
plavidiel znížiť rýchlosť plavby. Ak vodcovia plavidiel nemôžu alebo nechcú okamžite
vplávať do plavebnej komory, musia plavidlá, ak je na brehu umiestnený signálny znak
B.5 (príloha č. 5), zostať stáť pred týmto znakom.
(2) V miestach státia plavidiel pri plavebných komorách musia byť plavidlá, vybavené
rádiovým zariadením umožňujúcim spojenie v sieti na prenos plavebných informácií, na
príjme na kanáli určenom pre plavebnú komoru.
(3) Preplávanie plavebných komôr sa uskutočňuje podľa poradia priplávania na miesto pre
státie pri plavebných komorách. Vodcovia malých plavidiel nemôžu žiadať samostatné
preplávanie plavebnými komorami. Do plavebnej komory môžu vplávať len na základe
povolenia daného riadiacim centrom plavebnej komory. Ak sú malé plavidlá preplavované
spolu s inými plavidlami, do plavebnej komory môžu vplávať až po týchto iných
plavidlách.
43
(4) V obvode plavebných komôr, najmä v miestach určených na státie plavidiel, je
predchádzanie zakázané.
(5) Ak sa na miestach státia plavidiel a v plavebných komorách nepoužijú kotvy na
zakotvenie plavidiel, musia byť kotvy úplne vytiahnuté.
(6) Pri plavbe do plavebnej komory musia vodcovia plavidiel znížiť rýchlosť plavby tak, aby
bola vylúčená možnosť nárazu na vráta alebo ochranné zariadenia alebo iné plavidlá
a plávajúce telesá.
(7) V plavebných komorách
a) ak sú na múroch vyznačené hranice pre státie, plavidlá musia zostať stáť
vo vymedzenom priestore,
b) počas plnenia alebo vyprázdňovania plavebnej komory až do udelenia povolenia
na vyplávanie musí byť vyviazanie plavidla obsluhované tak, aby plavidlá neudierali
do múrov, vrát alebo ochranných zariadení plavebných komôr alebo do iných plavidiel
alebo plávajúcich telies,
c) sa musia používať odrazníky; ak nie sú pevne prichytené, musia byť plávateľné,
d) nesmie z plavidiel alebo plávajúcich telies vylievať alebo vypúšťať voda na korunu
múrov plavebnej komory alebo na iné plavidlá alebo plávajúce telesá,
e) v dobe od ukončenia manévru vplávania do plavebnej komory až do udelenia
povolenia na vyplávanie z plavebnej komory je zakázané používať propulzory,
f) malé plavidlá musia byť od iných plavidiel v bezpečnej vzdialenosti.
(8) V plavebných komorách a na miestach čakania plavidiel pri plavebných komorách vo
vzťahu k plavidlám, ktoré majú modré svetlo uvedené v čl. 32 ods. 1 alebo modrý kužeľ
uvedený v čl. 46 ods. 1, musia mať iné plavidlá odstup najmenej 10 m. Toto ustanovenie
sa nevzťahuje na plavidlá majúce rovnakú optickú signalizáciu.
(9) Plavidlá a zostavy, ktoré majú dve alebo tri modré svetlá uvedené v čl. 32 ods. 2 alebo 3
alebo modré kužele uvedené v čl. 46 ods. 2 alebo 3, sa preplavujú samostatne.
(10) Plavidlá a zostavy, ktoré majú modré svetlo uvedené v čl. 32 ods. 1 alebo modrý kužeľ
uvedený v čl. 46 ods. 1, sa nemôžu preplavovať s osobnými loďami.
(11) Na zachovanie bezpečnosti a poriadku v plavbe, urýchleného preplávania plavebnými
komorami alebo ich plného využitia, môže riadiace centrum plavebnej komory vydávať
doplnkové pokyny a príkazy, ktorými sa musia vodcovia riadiť.
Čl. 104
Vplávanie do plavebných komôr a vyplávanie z nich
(1) Vplávanie do plavebnej komory vo dne i v noci je riadené optickými signálmi umiestnenými
z jednej alebo obidvoch strán plavebnej komory. Tieto signály sú:
a) dve červené svetlá umiestnené nad sebou - vplávanie je zakázané, plavebná komora
nie je v prevádzke,
b) jedno červené svetlo alebo dve červené svetlá umiestnené vedľa seba - vplávanie je
zakázané, plavebná komora je zatvorená,
c) jedno z dvoch červených svetiel umiestnených vedľa seba nesvieti, alebo jedno
červené a jedno zelené svetlo umiestnené vedľa seba, alebo jedno červené svetlo
44
umiestnené nad jedným zeleným svetlom - vplávanie je zakázané, plavebná komora sa
pripravuje na otvorenie,
d) jedno zelené svetlo alebo dve zelené svetlá umiestnené vedľa seba - vplávanie je
povolené.
(2) Vyplávanie z plavebnej komory vo dne i v noci je riadené optickými signálmi, a to
a) jedným alebo dvomi červenými svetlami - vyplávanie je zakázané,
b) jedným alebo dvomi zelenými svetlami - vyplávanie je povolené.
(3) Jedno červené svetlo alebo dve červené svetlá uvedené v odsekoch 1 a 2 možno nahradiť
signálnym znakom A.1 (príloha č. 5). Jedno alebo dve zelené svetlá uvedené v odsekoch 1
a 2 možno nahradiť signálnym znakom E.1 (príloha č. 5).
(4) Ak signálne svetlá alebo tabule nemôžu plniť svoju funkciu, vplávať alebo vyplávať do
plavebných komôr sa nesmie bez vydania osobitných pokynov obsluhou plavebnej
komory.
Čl. 105
Prednosť v plavbe cez plavebné komory
(1) Prednostne môžu preplávať cez plavebnú komoru
a) plavidlá plavebnej správy, ak to vyžaduje neodkladné plnenie ich služobných
povinností,
b) plavidlá hasičských jednotiek, policajného zboru a colnej služby, ak to vyžaduje
neodkladné plnenie ich služobných povinností,
c) plavidlá, ktorým bolo toto právo priznané plavebnou správou a ktoré majú na svojej
prove červený plamenec.
(2) Ak sa plavidlá uvedené v odseku 1 približujú k miestu čakania plavidiel v oblasti
plavebných komôr alebo tu čakajú, potom iné plavidlá musia, ak to okolnosti dovoľujú,
v maximálnej miere uľahčiť preplávanie týchto plavidiel.
ŠIESTA HLAVA
Znížená viditeľnosť a plavba pomocou rádiolokátora
Čl. 106
Základné pravidlá pre plavbu počas zníženej viditeľnosti
(1) Vodcovia plavidiel plávajúcich počas zníženej viditeľnosti musia znížiť rýchlosť plavby
tak, aby táto zodpovedala daným podmienkam, prítomnosti a pohybu iných plavidiel, ako
aj miestnym podmienkam. Plavidlá musia byť vybavené rádiovým zariadením, ktoré
umožňuje zabezpečiť spojenia medzi plavidlami a medzi plavidlami a brehom. Plavidlá
musia mať na svojej prove vytvorené pozorovacie stanovište; v zostave plavidiel
pozorovacie stanovište postačuje na plavidle, ktoré sa nachádza v čele zostavy. Signály
z pozorovacieho stanovišťa musia byť dobre viditeľné alebo počuteľné vodcom plavidla
alebo zostavy alebo s vodcom plavidla musí byť zriadené zvukové spojenie. Vodcovia
plavidiel musia dávať zvukové signály uvedené v čl. 108 a 109 a plavidlá musia mať
svetlá určené pre nočnú plavbu plavidiel podľa čl. 26 až 42.
45
(2) Vodcovia plavidiel musia okamžite zastaviť plavidlo, ak zhoršenie viditeľnosti,
prítomnosť alebo pohyb iných plavidiel alebo miestne podmienky ohrozujú bezpečnosť
ďalšej plavby. Ak nie je zachovaná dobrá viditeľnosť medzi vlečným remorkérom
a vlečenými plavidlami, musí vodca zostavy zastaviť na najbližšom vhodnom mieste.
(3) Pri rozhodovaní o tom, či majú vodcovia plavidiel plávajúcich pomocou rádiolokátora
zastaviť alebo pokračovať v plavbe, alebo znížiť rýchlosť plavby, môžu využiť údaje
získané rádiolokátorom. Pritom musia brať do úvahy zníženie viditeľnosti aj iných
plavidiel.
(4) Pri zastavení musia vodcovia plavidiel, ak je to možné, uvoľniť plavebnú dráhu.
(5) Pri plavbe v podmienkach zníženej viditeľnosti vodcovia plavidiel vybavených rádiovým
zariadením, ktoré umožňuje spojenie medzi plavidlami, musia rádiové zariadenie prepojiť
na kanál určený plavebnou správou a dávať iným plavidlám potrebné informácie na
zachovanie bezpečnosti plavby.
(6) Vodcovia plavidiel plávajúcich vo svojom smere musia pri stretávaní riadiť plavidlo na
pravej strane plavebnej dráhy, aby sa stretnutie plavidiel mohlo uskutočniť ľavými bokmi.
Na plavbu počas zníženej viditeľnosti sa nevzťahujú ustanovenia čl. 78 ods. 1 písm. c) až
e), čl. 78 ods. 2, čl. 78 ods. 3, čl. 79 ods. 1 písm. c) až e), čl. 79 ods. 2 písm. c) a d)
týkajúce sa dávania „série veľmi krátkych zvukov“.
Čl. 107
Zvukové signály počas státia
(1) Na používanie zvukových signálov počas státia na vodných cestách kategórie I. sa musia
dodržiavať tieto pravidlá:
a) ak v podmienkach zníženej viditeľnosti vodcovia plavidiel alebo plávajúcich telies
stojacich v plavebnej dráhe alebo v jej blízkosti mimo prístavov alebo osobitných miest
na státie počujú niektorý zo signálov, uvedených v čl. 108 ods. 4 písm. a) bod 1., čl. 108
ods. 4 písm. b) bod 1., čl. 108 ods. 5 písm. a) bod 1., čl. 108 ods. 5 písm. b) alebo čl.
109 ods. 2, dávaných približujúcim sa plavidlám, musia po celý čas pokiaľ ho počujú,
dávať signály
1. „jednu sériu úderov na zvon“, ak stoja na ľavej strane plavebnej dráhy,
2. „dve série úderov na zvon“, ak stoja na pravej strane plavebnej dráhy,
3. „tri série úderov na zvon“, ak stoja v neurčitej polohe.
b) signály uvedené v písmene a) sa musia opakovať v časových intervaloch nie dlhších ako
jedna minúta,
c) ustanovenia písmen a) a b) sa vzťahujú, ak ide o tlačné zostavy len na tlačný remorkér,
v bočne zviazanej zostave sa vzťahujú len na jedno plavidlo z tejto zostavy, a ak ide
o vlečné zostavy sa vzťahujú na vlečný remorkér a posledné plavidlo zostavy,
(2) Na používanie zvukových signálov počas státia na vodných cestách kategórie II. sa musia
dodržiavať tieto pravidlá:
a) ak vodcovia plavidiel stojacich v plavebnej dráhe, alebo v jej bezprostrednej blízkosti
mimo prístavov, alebo osobitných miest na státie počujú niektorý zo signálov určených
v čl. 108 alebo 109 dávaných približujúcim sa plavidlom, musia po celý čas, ak ho
počujú, dávať signál „jednu sériu úderov na zvon“; vodcovia plavidiel stojacich
v polohe, ktorá nie je súbežná s plavebnou dráhou, alebo ktorá vytvára nebezpečenstvo
46
pre iné plavidlá, musia dávať tento signál, aj keď nepočujú niektorý zo signálov podľa
čl. 108 alebo 109 dávaných iným plavidlom,
b) signály uvedené v písmene a) sa musia opakovať v časových intervaloch nie dlhších ako
jedna minúta,
c) ustanovenia písmen a) a b) sa vzťahujú, ak ide o tlačné zostavy len na tlačný remorkér,
v bočne zviazanej zostave sa vzťahujú len na jedno plavidlo z tejto zostavy, a ak ide
o vlečnú zostavu vzťahujú sa na vlečný remorkér a posledné plavidlo zostavy,
d) vodcovia plavidiel uvedených v písmene a), ktoré stoja na vodných cestách určených
plavebnou správou, môžu namiesto zvukovej signalizácie uvedenej v písmene a)
signalizovať „jedným dlhým zvukom medzi dvomi krátkymi“,
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na plavidlá, ktoré sú nasadnuté, potopené alebo
rozpadnuté v plavebnej dráhe alebo v jej blízkosti, a ktoré môžu predstavovať
nebezpečenstvo pre iné plavidlá.
Čl. 108
Pravidlá na plavbu plavidiel plávajúcich pomocou rádiolokátora
(1) Plavidlá plávajúce pomocou rádiolokátora počas zníženej viditeľnosti musia byť vybavené
a) rádiolokačným zariadením a výchyľkomerom,
b) rádiovým zariadením umožňujúcim spojenie medzi plavidlami navzájom a medzi
plavidlami a brehom,
c) zariadením na dávanie trojtónového zvukového signálu (čl. 1 písm. r).
(2) Ak plavidlo pláva pomocou rádiolokátora v podmienkach, v ktorých by plavba bez
rádiolokátora nebola možná, musí byť v kormidelni nepretržite osoba, ktorá má
kvalifikáciu na plavbu pomocou rádiolokátora7), ako aj ďalšia osoba dostatočne
oboznámená s takýmto spôsobom plavby. Ak je kormidelňa vybavená centrálnym
ovládaním stačí, aby ďalšiu osobu bolo možné, ak je to nevyhnutne potrebné, privolať do
kormidelne.
(3) Ustanovenie čl. 106 ods. 1 o zriadení pozorovacieho stanovišťa sa nevzťahuje na plavidlá
plávajúce pomocou rádiolokátora, ak vodca plavidla plávajúceho pomocou rádiolokátora
počuje dávané zvukové signály.
(4) Pri plavbe plavidiel plávajúcich pomocou rádiolokátora na vodných cestách kategórie I. sa
musia dodržiavať tieto pravidlá:
a) ak vodca plavidla plávajúceho pomocou rádiolokátora po prúde za zníženej
viditeľnosti spozoruje na indikátore rádiolokátora plavidlá, ktorých poloha alebo
pohyb môže vytvoriť nebezpečnú situáciu, alebo ak sa plavidlo približuje k takému
úseku, kde by sa mohli nachádzať iné plavidlá, ktoré zatiaľ nie je možné zistiť na
indikátore rádiolokátora, musí vodca tohto plavidla
1. dávať „trojtónový zvukový signál“ opakujúci sa tak často, pokiaľ je to nevyhnutne
potrebné; toto sa nevzťahuje na malé plavidlá,
2. znížiť rýchlosť plavby, alebo ak je to nevyhnutne potrebné zastaviť,
7) § 21 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 182/2001 Z. z.
47
b) ak vodca plavidla plávajúceho pomocou rádiolokátora proti prúdu za zníženej
viditeľnosti počuje signál uvedený v písmene a) alebo spozoruje na indikátore
rádiolokátora plavidlá, ktorých poloha alebo pohyb môže vytvoriť nebezpečnú
situáciu, alebo ak sa plavidlo približuje k takému úseku, kde by sa mohli nachádzať
iné plavidlá, ktoré zatiaľ nie je možné zistiť na indikátore rádiolokátora, musí vodca
tohto plavidla
1. dať „jeden dlhý zvuk“ alebo „dva dlhé zvuky", ak plavidlo pláva v zostave
a oznámi rádiovým spojením vodcom plavidiel plávajúcich po prúde svoju
kategóriu (napr. tlačná, vlečná zostava), názov plavidla, miesto, v ktorom sa
nachádza, smer plavby a navrhovanú stranu stretávania,
2. znížiť rýchlosť plavby, alebo ak je to nevyhnutne potrebné zastaviť,
c) vodca plavidla plávajúceho pomocou rádiolokátora po prúde musí odpovedať
rádiovým spojením vodcom plavidiel plávajúcich proti prúdu a oznámiť svoju
kategóriu, názov plavidla, miesto, v ktorom sa nachádza, smer plavby a potvrdiť
navrhovanú alebo žiadať inú stranu stretávania; vodca malého plavidla musí oznámiť
len svoju kategóriu, názov plavidla, miesto, v ktorom sa nachádza, smer plavby
a stranu, na ktorú sa odkláňa.
(5) Pri plavbe plavidiel plávajúcich pomocou rádiolokátora na vodných cestách kategórie II.
sa musia dodržiavať tieto pravidlá:
a) ak vodca plavidla plávajúceho pomocou rádiolokátora spozoruje na indikátore
rádiolokátora plavidlá, ktorých poloha alebo pohyb môže vytvoriť nebezpečnú
situáciu, alebo ak sa približuje k takému úseku, kde by sa mohli nachádzať iné
plavidlá, ktoré zatiaľ nie je možné zistiť na indikátore rádiolokátora, musí vodca tohto
plavidla
1. dať „jeden dlhý zvuk“; tento signál sa musí opakovať tak často, pokiaľ je to
nevyhnutne potrebné,
2. oznámiť rádiovým spojením vodcom plavidiel plávajúcich v protismere nevyhnutne
potrebné informácie potrebné na zachovanie bezpečnosti plavby,
3. znížiť rýchlosť plavby, alebo ak je to nevyhnutne potrebné zastaviť,
b) vodca plavidla vybaveného rádiovým zariadením, ktorý získal informácie uvedené
v písmene a), musí odpovedať rádiovým spojením a oznámiť nevyhnutne potrebné
informácie; vodca malého plavidla podávajúci informácie uvedené v písmene a), musí
okrem toho oznámiť svoju kategóriu a stranu, ktorou sa stretnú; prievozná loď, na
ktorú sa vzťahujú ustanovenia písmena a) namiesto „jedného dlhého zvuku“ musí
dávať „jeden dlhý zvuk“, po ktorom nasledujú „štyri krátke zvuky“, a taktiež oznámiť
svoju kategóriu a smer plavby, ktorým križuje plavebnú dráhu.
(6) Predchádzať plavidlá plávajúce pomocou rádiolokátora za zníženej viditeľnosti, možno
len po odsúhlasení strany predchádzania rádiovým spojením a pri dostatočnej šírke
plavebnej dráhy.
(7) Ustanovenia odsekov 2, 4 až 6 sa pri plavbe zostáv vzťahujú len na plavidlá, na ktorých sa
nachádza vodca zostavy.
(8) Vodca plavidla plávajúceho pomocou rádiolokátora, ktorý na indikátore spozoruje
plavidlá, ktorých poloha alebo pohyb môže vytvoriť nebezpečnú situáciu, a ktorých
vodcovia neodpovedajú rádiovým spojením, musí bezodkladne prijať také opatrenia, aby
sa vylúčila možnosť zrážky.
48
Čl. 109
Pravidlá na plavbu plavidiel plávajúcich bez pomoci rádiolokátora
(1) Plavidlá plávajúce bez pomoci rádiolokátora za zníženej viditeľnosti musia mať
pozorovateľské stanovište a rádiové zariadenie podľa čl. 106 a vodcovia týchto plavidiel
musia byť schopní zastaviť plavidlo alebo zostavu na polovičnú vzdialenosť danej
viditeľnosti.
(2) Vodca plavidla plávajúceho samostatne za zníženej viditeľnosti musí dávať „jeden dlhý
zvuk“ a vodca zostavy musí dávať „dva dlhé zvuky“; tieto signály sa musia dávať
v časových intervaloch nie dlhších ako jedna minúta.
(3) Vodca malého plavidlá plávajúceho bez pomoci rádiolokátora môže dávať signál podľa
odseku 2; tento signál sa môže opakovať.
(4) Ak vodca plavidla plávajúceho bez pomoci rádiolokátora za zníženej viditeľnosti na
vodných cestách kategórie I. počuje trojtónový signál uvedený v čl. 108 ods. 4 písm. a)
bod 1., musí
a) ak sa nachádza v blízkosti brehu, a ak je to možné, priplávať bližšie k brehu; ak je to
nevyhnutne potrebné zotrvať tam dovtedy, pokiaľ druhé plavidlo neprepláva okolo
neho,
b) ak sa nachádza v plavebnej dráhe, najmä ak kurz plavby plavidla smeruje od jedného
brehu k druhému, bezodkladne uvoľniť plavebnú dráhu.
(5) Vodca prievoznej lode plávajúcej bez pomoci rádiolokátora na vodných cestách kategórie
II. namiesto signálu podľa odseku 2 dáva signál používaný za zníženej viditeľnosti „jeden
dlhý zvuk“, po ktorom nasledujú „štyri krátke zvuky“; tento signál musí opakovať
v časových intervaloch nie dlhších ako jedna minúta.
(6) Ak sa vodca plavidla plávajúceho bez pomoci rádiolokátora po počutí signálov dávaných
za zníženej viditeľnosti podľa odseku 2 domnieva, že tieto prichádzajú spredu, musí znížiť
rýchlosť plavby na najmenší chod dostatočný k udržaniu manévrovateľnosti a plávať
s najvyššou opatrnosťou, alebo ak je to nevyhnutne potrebné zastaviť alebo odkloniť
plavidlo na stranu.
SIEDMA HLAVA
Osobitné pravidlá
Čl. 110
Osobitné prednosti
(1) Pri stretávaní alebo pri križovaní musia iné plavidlá dať prednosť
a) plavidlu, ktoré má optickú signalizáciu uvedenú v čl. 62,
b) plavidlu, ktoré má optickú signalizáciu uvedenú v čl. 63.
(2) Plavidlá, uvedené v odseku 1 písm. b) musia pri stretávaní alebo križovaní dať prednosť
plavidlám, uvedeným v odseku 1 písm. a).
49
(3) Vodca plavidla sa nesmie približovať na vzdialenosť menšiu ako 1000 m k plavidlu, ktoré
má optickú signalizáciu uvedenú v čl. 65.
Čl. 111
Používanie vodných lyží a obdobných prostriedkov
(1) Vodné lyžovanie alebo obdobná činnosť sa môže vykonávať len vo dne, za dobrej
viditeľnosti, v miestach a za podmienok určených plavebnou správou.
(2) Okrem vodcu plavidla musí byť na plavidle osoba, ktorá obsluhuje vlečné zariadenie,
sleduje lyžiara a je schopná plniť zverené úlohy.
(3) Vlečné plavidlo a vodný lyžiar sa môžu pohybovať len v priestoroch vyznačených pre
vodné lyžovanie a musia sa nachádzať v dostatočnom odstupe od iných plavidiel, od
brehu a kúpajúcich sa.
(4) Vlečné lano sa nesmie vliecť bez lyžiara.
Čl. 112
Činnosť rybárskych plavidiel
(1) Lov rýb sa nesmie vykonávať veľkou sieťou ťahanou viacerými plavidlami plávajúcimi
vedľa seba. Siete a iné rybárske zariadenia sa nesmú umiestňovať v plavebnej dráhe alebo
na miestach vyznačených na státie plavidiel.
(2) Plavidlá nesmú plávať v blízkosti a za plavidlami, ktoré vykonávajú rybolovnú činnosť
a majú optickú signalizáciu uvedenú v čl. 63.
Čl. 113
Činnosť osôb zaoberajúcich sa potápaním a kúpaním a vzťah plavidiel k nim
(1) Kúpať a potápať bez povolenia sa nesmie v miestach, kde to môže sťažovať plavbu, a to
najmä
a) na bežne používaných trasách plavidiel, ktoré majú optickú signalizáciu uvedenú v čl.
33 a 47,
b) pred vjazdom do prístavov,
c) v blízkosti miest státia plavidiel,
d) v miestach vyhradených pre vodné lyžovanie a iné obdobné druhy športov.
(2) Plavidlá musia dodržiavať dostatočný odstup od plavidiel majúcich optickú signalizáciu
podľa čl. 64; túto vzdialenosť určí plavebná správa.
50
ŠIESTA ČASŤ
PRAVIDLÁ NA STÁTIE
Čl. 114
Základné pravidlá na státie
(1) Vodcovia plavidiel a plávajúcich telies musia vybrať miesto na státie čo najbližšie ku
brehu, ak im to dovoľujú ponor plavidla a plávajúceho telesa a miestne podmienky, a tak,
aby neprekážali v plavbe.
(2) Plávajúce zariadenia musia byť umiestnené tak, aby plavebná dráha na plavbu zostala
voľná.
(3) Stojace plavidlá, spojené skupiny plavidiel, plávajúce telesá a plávajúce zariadenia musia
byť zakotvené alebo vyviazané tak, aby nemohli zmeniť svoju polohu a tým vytvárať
nebezpečenstvo pre iné plavidlá alebo prekážať im; pritom musia prihliadnuť na vietor,
zmeny výšky vodnej hladiny, ako aj sanie a vlnobitie.
Čl. 115
Státie
(1) Plavidlá a plávajúce telesá nesmú stáť
a) v úsekoch vodnej cesty ohrozujúcich bezpečnosť plavby,
b) v úsekoch určených plavebnou správou,
c) v úsekoch označených signálnym znakom A.5 (príloha č. 5); zákaz sa vzťahuje len na
tú stranu vodnej cesty, kde je tento znak umiestnený,
d) pod mostami a pod elektrickým vedením vysokého napätia,
e) v úžinách podľa čl. 81 a na prístupoch k nim, taktiež v úsekoch, z ktorých by sa
stojacimi plavidlami vytvorili úžiny a na prístupoch k takýmto úsekom,
f) pri vjazdoch do prítokov alebo výjazdoch z nich,
g) v úsekoch prevádzkovania prievozných lodí,
h) v plavebnej dráhe plavidiel, ktoré plávajú ku miestam státia alebo plávajú od nich,
i) v miestach vykonávania obratu a označených signálnym znakom E.8 (príloha č. 5),
j) vedľa plavidla, ktoré má signálny znak podľa čl. 59 do vzdialenosti v metroch, ktorá je
vyznačená v bielom trojuholníku tohto znaku,
k) na úseku vodnej plochy označenej signálnym znakom A. 5.1 (príloha č. 5), šírka ktorej
je vyznačená na tomto znaku, vzdialenosť sa meria od tohto znaku.
(2) V úsekoch, kde je státie zakázané podľa odseku 1 písm. a) až d), plavidlá alebo plávajúce
telesá, môžu stáť len v miestach označených signálnymi znakmi E.5 až E.7 (príloha č. 5),
pri dodržaní podmienok podľa čl. 116 až 119.
Čl. 116
Státie na kotve
(1) Plavidlá a plávajúce telesá nesmú byť zakotvené
a) v úsekoch vodnej cesty ohrozujúcich bezpečnosť plavby,
51
b) v úsekoch označených signálnym znakom A.6 (príloha č. 5); zákaz sa vzťahuje len na
tú stranu vodnej cesty, na ktorej je tento znak umiestnený.
(2) V úsekoch vodnej cesty, kde je státie pomocou kotvy zakázané podľa odseku 1 písm. a),
môžu plavidlá alebo plávajúce telesá stáť za pomoci kotvy len v úsekoch vyznačených
znakom E. 6 (príloha č. 5) a len na tej strane vodnej cesty, kde je tento znak umiestnený.
Čl. 117
Vyväzovanie
(1) Plavidlá a plávajúce telesá nesmú byť vyväzované ku brehu
a) v úsekoch vodnej cesty ohrozujúcich bezpečnosť plavby,
b) v úsekoch označených signálnym znakom A.7 (príloha č. 5); zákaz sa vzťahuje len na
tú stranu vodnej cesty, na ktorej je tento znak umiestnený.
(2) V úsekoch vodnej cesty, kde je vyviazanie ku brehu zakázané podľa odseku 1 písm. a),
môžu byť plavidlá alebo plávajúce telesá vyväzované len v úsekoch označených
signálnym znakom E.7 (príloha č. 5) a len na tej strane vodnej cesty, kde je tento znak
umiestnený.
(3) Za účelom státia alebo uvoľnenia z nasadnutia plavidlá alebo plávajúce telesá nesmú byť
vyväzované ku stromom, stĺpom, pilierom, zábradliam, kovovým schodištiam a podobne.
Čl. 118
Miesto státia
(1) Na miestach vyhradených na státie, ktoré sú označené signálnym znakom E.5 (príloha
č. 5), môžu plavidlá a plávajúce telesá stáť len na tej strane vodnej cesty, kde je tento znak
umiestnený.
(2) Na miestach vyhradených na státie, ktoré sú označené signálnym znakom E.5.1 (príloha č.
5), môžu plavidlá a plávajúce telesá stáť len na úseku vodnej plochy, ktorej šírka je
vyznačená na tomto znaku v metroch. Vzdialenosť sa meria od tohto znaku.
(3) Na miestach vyhradených na státie, ktoré sú označené signálnym znakom E.5.2 (príloha č.
5), môžu plavidlá a plávajúce telesá stáť len na úseku vodnej plochy, ktorý je ohraničený
dvomi vzdialenosťami, a ktoré sú uvedené v metroch. Tieto vzdialenosti sa počítajú
smerom od znaku.
(4) Na miestach vyhradených na státie, ktoré sú označené signálnym znakom E.5.3 (príloha č.
5), počet plavidiel a plávajúcich telies stojacich vedľa seba nesmie prevyšovať údaj
vyznačený na znaku rímskymi číslicami a na tej strane vodnej cesty, kde je tento znak
umiestnený.
(5) Na miestach vyhradených pre státie, ak nie je ustanovené inak, musia plavidlá stáť vedľa
seba, postupne smerom od brehu a na tej strane vodnej cesty, kde je umiestnený signálny
znak.
52
Čl. 119
Povolenie státia pre niektoré druhy plavidiel
Na miestach označených signálnymi znakmi E. 5.4 až E. 5.15 (príloha č. 5), môžu stáť
len plavidlá tých kategórií, na ktoré sa vzťahuje niektorý z týchto znakov a len na tej strane
vodnej cesty, kde je tento signálny znak umiestnený.
Čl. 120
Státie v blízkosti plavidiel, tlačných a bočne zviazaných zostáv prepravujúcich
nebezpečné tovary
(1) Medzi plavidlami, tlačnými a bočne zviazanými zostavami počas státia sa musia zachovať
najmenej tieto vzdialenosti:
a) 10 m, ak jedno z nich má modré svetlo uvedené v čl. 32 ods. 1 alebo modrý kužeľ
uvedený v čl. 46 ods. 1,
b) 50 m, ak jedno z nich má dve modré svetlá uvedené v čl. 32 ods. 2 alebo dva modré
kužele uvedené v čl. 46 ods. 2,
c) 100 m, ak jedno z nich má tri modré svetlá uvedené v čl. 32 ods. 3 alebo tri modré
kužele uvedené v čl. 46 ods. 3.
(2) Ak dve plavidlá, tlačné alebo bočne zviazané zostavy majú jeden alebo niekoľko kužeľov
alebo svetiel, vzdialenosti medzi nimi musia byť dodržané podľa najväčšieho počtu
kužeľov alebo svetiel. Ak plavidlá, tlačné alebo bočne zviazané zostavy majú rovnakú
optickú signalizáciu, nie je potrebné dodržiavať minimálne vzdialenosti.
Čl. 121
Hliadka a dohľad
(1) Na plavidlách stojacich v plavebnej dráhe musí byť stála hliadka.
(2) Iné stojace plavidlá, ak si to vyžadujú miestne podmienky alebo to určila plavebná správa,
musia byť pod dohľadom osoby, ktorá je schopná, ak je to nevyhnutne potrebné rýchlo
vykonať nevyhnutne potrebné opatrenia.
(3) Plavidlá, ktoré stoja, a ktoré majú jedno, dve alebo tri svetlá podľa čl. 32, alebo jeden, dva
alebo tri kužele podľa čl. 46 musia byť pod dohľadom osoby uvedenej v odseku 2.
Bezposádkové plavidlá, ktoré majú optickú signalizáciu podľa čl. 32 alebo 46 a tankové
plavidlá môžu stáť v akvatóriu prístavov a na miestach státia, na ktorých je zabezpečený
dozor.
53
SIEDMA ČASŤ
OCHRANA VÔD A NAKLADANIE S ODPADMI
Z PLAVIDIEL
Čl. 122
Zamedzenie znečistenia vodnej cesty
Vodca plavidla, členovia posádky a iné osoby nachádzajúce sa na palube musia
zachovávať ostražitosť za účelom zamedzenia znečistenia vodnej cesty, a predchádzať vzniku
a obmedzovať tvorbu kvapalných a tuhých odpadov na palube plavidla v súlade s osobitným
predpisom. 8)
Čl. 123
Vypúšťanie odpadových vôd a odpadov
(1) Prevádzkovateľ plavidla môže vypúšťať len splaškové vody do vodnej cesty a to, ak je
plavidlo vybavené potrebným zariadením na čistenie splaškových vôd a je zabezpečená
jeho riadna prevádzka. Vypúšťať iné odpadové vody, ako aj akýkoľvek odpad9) do vodnej
cesty je zakázané.
(2) Ak dôjde k nepredvídanému úniku alebo hrozbe úniku odpadov uvedených v odseku 1,
musí vodca plavidla alebo plávajúceho telesa bezodkladne upovedomiť plavebnú správu
a určiť miesto úniku a charakter odpadu.
Čl. 124
Zber a spracovanie odpadov na plavidle
(1) Vodca plavidla alebo plávajúceho telesa musí zabezpečiť na plavidle separovaný zber
odpadov podľa obsahu a tiež zber drenážnej vody v priestoroch strojovní. Jednotlivé
odpady sa musia na plavidle triediť tak, aby ďalšie nakladanie s nimi bolo jednoduché
a zamedzilo sa úniku ich obsahu.
(2) Na zber opotrebovaných olejov sa nesmú používať prenosné nádrže nachádzajúce sa na
palube.
Čl. 125
Kontrolná kniha odovzdávaných olejov a odovzdávanie odpadov na miestach zberu
(1) Každé plavidlo so strojovňou alebo motorovým oddelením, okrem športových plavidiel,
musí byť vybavené kontrolnou knihou odovzdávaných olejov (ďalej len „kontrolná
kniha“) na účely kontroly a potvrdení o odovzdaní odpadových vôd a odpadov. Vypísaná
kontrolná kniha musí byť na palube plavidla najmenej 6 mesiacov od dátumu posledného
zápisu.
8) Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov.
54
(2) Odpadové vody a odpady uvedené v čl. 123 ods. 1 sa musia pravidelne v závislosti od
stavu a využívania plavidla odovzdávať na miestach na to určených10). Potvrdenie o
odovzdaní odpadových vôd a odpadov zapisuje pracovník miesta zberu do kontrolnej
knihy.
ÔSMA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PLAVBU MALÝCH
PLAVIDIEL
Čl. 126
Prevádzka malých plavidiel
(1) Zakazuje sa
a) preťažovať malé plavidlo,
b) prepravovať na vratkom malom plavidle deti vo veku do 3 rokov,
c) plávať s malým plavidlom pri rýchlosti vetra, ktorá presahuje 60 Beaufortovej stupnice
(12,5 m.s-1); toto ustanovenie sa nevzťahuje na plachetnice, ak ich riadia osoby, ktoré
majú príslušnú odbornú spôsobilosť,3)
d) stáť počas plavby na malom plavidle, ktoré je vratké alebo sedieť na boku malého
plavidla; toto ustanovenie sa nevzťahuje na plachetnice,
e) križovať malým plavidlom smer plavby plavidiel s vlastným pohonom, ktoré nie sú
malými plavidlami, a to vo vzdialenosti menej ako 200 m; vodca malého plavidla musí
zachovávať bezpečnú bočnú vzdialenosť od plavidiel s vlastným pohonom a od
kúpajúcich sa osôb.
(2) Vodca malého plavidla zodpovedá za nosenie záchranných prostriedkov (záchranná vesta
alebo pás) u detí vo veku do 15 rokov a osôb, ktoré nevedia plávať a musí zabezpečiť
správne rozmiestnenie osôb na malom plavidle.
(3) Skupina malých plavidiel plávajúcich s deťmi vo veku do 15 rokov musí byť zabezpečená
osobou dostatočne oboznámenou s plavebnými predpismi a technikou plavby malých
plavidiel príslušného druhu.
(4) Malé plavidlo s posádkou musí počas plavby na hraničnom toku cez deň mať vo svojej
kormovej časti štátnu vlajku Slovenskej republiky.
10) § 8 zákona č. 223/2001 Z.z.
55
DEVIATA ČASŤ
DOPLNKOVÉ PRAVIDLÁ PRE PLAVBU NA VODNÝCH
CESTÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Čl. 127
Rádiové spojenie
(1) Plavidlá s vlastným pohonom (okrem malých plavidiel), ktoré plávajú samostatne alebo
zabezpečujú pohyb vlečných, tlačných alebo bočne zviazaných zostáv, musia byť
vybavené rádiovým zariadením.
(2) Vodcovia plavidiel s vlastným pohonom a vodcovia zostáv musia v záujme bezpečnosti
plavby používať rádiové spojenie na týchto kanáloch:
a) 16 (vysielanie a príjem 156,800 MHz), ktorý je určený výlučne na tiesňové volanie
alebo nadviazanie spojenia loď - loď a breh - breh,
b) 10 (vysielanie a príjem 156,500 MHz), ktorý je určený na spojenie loď - loď za účelom
výmeny údajov týkajúcich sa plavby,
c) 22 (vysielanie a príjem 157,100 MHz), ktorý je určený na spojenie s plavebnou správou.
(3) Rádiové spojenie slúžiace na zabezpečenie prístavnej a plavebnej prevádzky a iných
potrieb plavby je určené na kanáloch, ktorých frekvencie prideľuje Telekomunikačný úrad
Slovenskej republiky.
(4) Ustanoveniami odsekov 2 a 3 nie sú dotknuté povinnosti, ktoré sa týkajú dávania
zvukovej a optickej signalizácie, najmä v prípadoch, ak nebolo včas a riadne nadviazané
spojenie loď – loď, alebo ak nebol vzájomne a včas pochopený úmysel týkajúci sa
výmeny údajov majúci zásadný význam pre bezpečnosť plavebnej prevádzky.

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu