Dunaj prítoky

Späť na zoznam článkov

DUNAJ - Váh - VD Selice - VD Kráľová

Publikované: 04.05.2012 07:07:04 | prečítané 13207x | © plavidla.sk

........

Rieka Váh je zaradená podľa klasifikácie európskych vodných ciest k sledovaným vodným cestám a jej splavnosť je sledovaná a udržiavaná od rkm 0,00 -rkm 70,00. V uvedenom úseku je vodná cesta označená signálnymi znakmi, ktoré upravujú plavbu a označujú plavebnú dráhu. Podľa prílohy k vyhláške č.22/2001 Z.z. by v spomínanom úseku rieka mala byť splavná nielen pre malé plavidlá ale aj pre tlačné zostavy do dĺžky 110m, šírky 22,80m a ponoru 2,5 - 4,5m. Najmenšia výška pod mostom by mala byt 7,00-9,10m...

V skutočnosti je uvedený úsek splavný v obmedzenom režime. Podlľa informacii ŠPS Komárno je úsek Kráľová -Selice, regulovaný VD Selice, v súvislosti s vodostavom Dunaj-Komárno. Mimo prevádzky VD Kráľová pri bežných vodných stavoch sa prepúšťa pod VD prietok 7,0m3/s. Pri tomto prietoku je plavebná hĺbka nad cestným mostom Šaľa okolo 125cm a pod železničným mostom Šaľa 100cm. Na úsek Selice-Komárno a prednostne úsek Kolárovo-Komárno má dominujúci vplyv stav Dunaja ale aj prietočné množstvo VD Kráľová. Plavebné hĺbky 180cm na úseku Kolárovo-Komárno sú zabezpečené pri vodostave 250cm Komárno-Dunaj.

Pripájam dočasný poriadok pre plavbu na rieke Váh rkm 0,00 -78,850 z roku 1999 + aktuálne zimné odstránenie bojí v úseku VS Kráľová r.km 63,150 – Kolárovo zaústenie Malého Dunaja r.km 25,000


PLAVEBNÉ OPATRENIE
v Bratislave 15.12.2010

č. 92/2010
o zrušení vytýčenia plavebnej dráhy vodnej cesty Váh
– r.km 63,150 – 25,000

V zmysle §4 ods. 4, § 39 písm. d) bod 1., písm. h) a písm. n) bod 2. zákona NR SR
č.338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Štátna plavebná správa oznamuje, že na základe oznámenia
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu
Šaľa
je zrušené vytýčenie plavebnej dráhy (vyzbieranie plávajúcich bójí) v úseku vodnej cesty
Váh – VS Kráľová r.km 63,150 – Kolárovo zaústenie Malého Dunaja r.km 25,000.
Odstránenie bójí na vyššie uvedenom úseku bolo vykonané z dôvodu prípravy na zimnú
prevádzku na vodných tokoch, objektoch a zariadeniach SVP, š.p. OZ Piešťany, Správa
povodia dolného Váhu Šaľa.
Kapitáni, vodcovia plavidiel a zostáv budú v uvedenom úseku riadiť plavbu so zvýšenou
opatrnosťou v zmysle ustanovení Pravidiel bezpečnosti prevádzky plavidla.
Dočasný poriadok plavby pre úsek Váhu r. km 0,000 – 78,850
P L A V E B N Á V Y H L Á Š K A

Bratislava 30.07.1999

P L A V E B N Á V Y H L Á Š K A
č. 1/1999 – Váh
ktorou sa vydáva dočasný Poriadok pre plavbu na rieke Váh v úseku Komárno – Sereď
r. km 0,000 – 78,850 (Dolný Váh)


Účel a rozsah platnosti
1/ Účelom dočasného Poriadku pre plavbu (ďalej len Poriadok) je stanoviť pravidlá pre
bezpečnú a plynulú plavbu a vytvoriť podmienky ochrany plavebných objektov a zariadení na
vodnej ceste Dolný Váh, ktorá je v čase platnosti Poriadku považovaná za národnú vodnú
cestu medzinárodného významu, zaradená v klasifikácii Európskych vodných ciest v smere
sever- juh, označená ako E 81.
2/ Rozsah platnosti tohto Poriadku sa vzťahuje na úsek vodnej cesty Komárno – Sereď r. km
0,000 – 78,850.
Z plavebného hľadiska je Dolný Váh rozdelený na štyri úseky, s charakteristickými
plavebnými podmienkami, a to:
- úsek Komárno – Kolárovo (most) r. km 0,000 – 23,450
- úsek Kolárovo (most) – VD Selice r. km 23,450 – 43,900
- úsek VD Selice – VD Kráľová r. km 43,900 – 63,150
- úsek VD Kráľová – Sereď (most) r. km 63,150 – 78,850.
3/ Ustanoveniami tohto Poriadku sú povinní riadiť sa všetci vodcovia plavidiel využívajúci
pre plavbu alebo státie uvedené úseky vodnej cesty.
4/ Týmto nie je dotknuté dodržiavanie ustanovení vyhlášky Federálneho ministerstva
dopravy č. 344/1991 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na
vnútrozemských vodných cestách, časť II. Slovenskej republiky (ďalej len PPB), pokiaľ tento
Dočasný poriadok nestanovuje inak.
Plavidlá a ich posádky
čl. 2
1/ Počas dočasnej plavebnej prevádzky na vodnej ceste Dolný Váh môžu vodnú cestu
využívať len plavidlá, ktoré obdržali súhlas Štátnej plavebnej správy na plavbu, sú v riadnom
technickom stave a vybavené lodnými listinami v zmysle ustanovenia čl. 1.10 PPB. Toto
obmedzenie sa nevzťahuje na plavidlá správcu toku a malé plavidlá.
2/ Osobitné prepravy v zmysle ustanovenia čl. 1.21 PPB môžu byť uskutočnené len na
základe Osobitného povolenia vydaného Štátnou plavebnou správou.
3/ Posádky plavidiel (zostáv) musia byť v plnom počte a predpísanom zložení. Potrebnú
kvalifikáciu sú členovia posádok povinní kedykoľvek preukázať orgánom Štátnej plavebnej
správy.
Pravidlá pre plavbu
čl. 3
1/ Plavebná prevádzka na Dolnom Váhu je možná len s využitím prietokov VD Kráľová
a VD Selice a vodnom stave Dunaja na vodočte v Komárne minimálne 250 cm.
Plavebné hladiny sú okrem úsekov trvale vzdutých (zdrž VD Selice a zdrž VD Kráľová)
hladinami hydrodynamickými.
Plavebné hladiny sú dosahované v kritických úsekoch len v rozpätí prietokov Qmin. = 200
m3.s-1, Qmax. = 392 m3.s-1, ktoré zabezpečujú:
min. plavebnú hĺbku 180 cm
min. plavebnú šírku 40 m
min. podjazdnú výšku mostov 5,50 m (pri Qmax.).
2/ Vzhľadom na obmedzený čas trvania hydrodynamických hladín je potrebné koordinovať
pohyb plavidla s postupom čela vlny. Na kritickom úseku r. km 43,900 až r. km 23,450 sú
vybudované štyri vodočetné zariadenia, ktorých údaje sú zaznamenávané a prenášané na
plavebný dispečing PLK Selice, ktorý informuje vodcu plavidla o aktuálnom stave na
najbližšom mernom profile v smere plavby. Zároveň pre zvýšenie bezpečnosti plavby sú
v uvedených merných profiloch vyznačené aj hodnoty nízkej plavebnej hladiny.
Pomocné vodočetné zariadenia sú v r. km:
- č. 1 r. km 20,300 pravý breh ČS Čengov
- č. 2 r. km 31,280 ľavý breh ZCV Zemné
- č. 3 r. km 35,900 pravý breh ZPD Neded
- č. 4 r. km 40,450 pravý breh kompa Vlčany.
3/ Okrem horeuvedených štyroch pre plavbu rozhodujúcich vodočetných zariadení je na
Dolnom Váhu šesť vodomerných profilov vybavených vodočetnými latami, na ktorých je
sledovateľný skutkový stav. Sú to nasledovné profily:
- vodočet ústie Váhu v Komárne r. km 0,050 pravý breh
- vodočet pod cestným mostom Kolárovo r. km 23,400 pravý breh
- vodočet pod VD Selice r. km 43,100 pravý breh
- vodočet pod cestným mostom Šaľa r. km 57,210 ľavý breh
- vodočet pod VD Kráľová r. km 65,350 deliaci múr
- vodočet pod cestným mostom Sereď r. km 78,770 pravý breh.
4/ Plavba na úseku Dolného Váhu je možná len so súhlasom Štátnej plavebnej správy
a plavebného dispečingu PLK Selice v dennej dobe. Nočná plavba je zakázaná.
5/ Plavba za zníženej viditeľnosti je zakázaná. Plavidlo musí v prípade zhoršenia viditeľnosti
alebo náhleho zníženia vodného prietoku doplávať na vyčkávaciu polohu, kde sú zabezpečené
hĺbky aj pri prietoku menšom ako 200 m3s-1, resp. pri minimálnom sanitárnom prietoku 7 m3s-
1. Vyčkávacie polohy sa nachádzajú na r. km:
- 53,900 – 53,700 ľavý breh kotvisko V
- 43,300 – 43,100 ľavý breh kotvisko IV
- 40,400 – 40,050 pravý breh kotvisko III
- 35,900 – 35,700 ľavý breh kotvisko II
- 22,950 – 22,750 ľavý breh kotvisko I.
Protiprúdna plavba
1/ Vodca plavidla je povinný pred plavbou oznámiť svoj úmysel plávať na Dolnom Váhu na
kapitanáte ŠPS v Komárne na kanáli VHF 18 a vyžiadať si súhlas k plavbe.
2/ Pred vplávaním do úseku Dolného Váhu je vodca plavidla povinný nadviazať rádiové
spojenie na kanáli VHF 18 s dispečingom plavby PLK Selice, ktorý určí časový priebeh
plavby.
Poprúdna plavba
1/ Vodca plavidla je povinný požiadať o súhlas k plavbe plavebný dispečing PLK Selice,
ktorý určí časový priebeh plavby.
2/ Po jeho stanovení vodca plavidla požiada ŠPS Kapitanát Komárno o povolenie k plavbe
na kanáli VHF 18.
Rozmery zostáv
čl. 4
1/ Pre dočasnú plavebnú prevádzku je povolená zostava 1 + 1, t. j. tlačný remorkér (TR) +
čln
- max. dĺžka zostavy 100 m
- max. šírka zostavy 11,40 m.
2/ Samohybné plavidlo
- max. dĺžka 100 m
- max. šírka 11,40 m.
3/ Plavidlá na tomto úseku vodnej cesty sa doporučuje používať čelné dokormidlovacie
zariadenie.
II. Osobitné ustanovenie
čl. 5
Na úseku Dolného Váhu r. km 0,000 – 78,850 platia pravidlá plavby a ostatné
ustanovenia PPB s nasledovnými výnimkami:
1/ Plavba na Dolnom Váhu je možná len so súhlasom ŠPS a dispečingom PLK Selice.
Vodcovia plavidiel (zostáv) sú preto povinní požiadať o súhlas k plavbe ŠPS a dispečing PLK
na kanáli VHF 18 a počas plavby trvale udržiavať na tomto kanáli spojenie.
2/ Zároveň sú vodcovia plavidiel a zostáv povinní písomne oznámiť ŠPS a dispečingu PLK
nasledovné údaje:
- názov plavidla a jeho prevádzkovateľa,
- rozmery zostavy (dĺžka, šírka, ponor),
- množstvo a druh naloženého tovaru, alebo počet prepravovaných cestujúcich,
- osobitne nahlasovať údaje o preprave nebezpečných látok.
3/ Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na malé plavidlá (športovú a rekreačnú
plavbu).
III. Preplávanie plavebnými komorami VD Selice a VD Kráľová
čl. 6
Plavebné komory VD Selice a VD Kráľová sú zhodné v parametroch a v plavebnej
signalizácii.
A / Všeobecné zásady pre preplavovanie cez PLK vodného diela Selice
1/ Cez vodné dielo sa vykonáva plavebná prevádzka len do prietoku 392 m3s-1. Pri tomto
prietoku sa dosiahne maximálna horná plavebná hladina 111,30 m n. m. B. p. v.
- kritická hodnota max. hornej hladiny pre plavbu (111,30 m n. m.) je viditeľne vyznačená
na vnútornom zvodidlovom múre hornej rejdy.
- preplavovanie cez VD Selice je povolené a vykonávané len v dennej dobe v šase od
vychodu do západu slnka.
2/ Pre športovú a rekreačnú plavbu je na ľavom brehu vybudovaný objekt na prenášanie
plavidiel.
- motorové plavidlá s hmotnosťou nad 250 kg môžu byť preplavované cez PLK.
Preplavovanie riadi obsluha PLK. Táto preplavba bude riadená osobitnou úpravou.
B / Preplavovanie plavebnou komorou VD Selice a VD Kráľová
1/ Priplávanie plavidiel a zostáv k plavebnej komore (ďalej len PLK) a ich vplávanie do nej
upravuje svetelná signalizácia nasledovne:
a/ svetelné predsignály sú osadené na deliacom múre hornej a dolnej rejdy (Príloha 7 PPB –
upozorňujúci znak E-12):
- dve stále biele svetlá – plavidlá musia zostať na vyčkávacích miestach,
- jedno stále a jedno blikajúce biele svetlo – možno očakávať, že PLK bude pri
priplávaní k rejde voľná,
- dve blikajúce biele svetlá – PLK je pripravená k preplávaniu.
b/ svetelná signalizácia pre vplávanie do PLK (Zákazový znak A 1 a upozorňujúci znak E 1
Prílohy 7 PPB):
- dve červené svetlá umiestnené nad sebou – PLK je dlhodobo mimo prevádzku,
- dve červené svetlám umiestnené vedľa seba – vplávanie do PLK je zakázané,
- jedno červené a jedno zelené svetlo umiestnené vedľa seba – vplávanie je zakázané,
PLK sa pripravuje na otvorenie,
- jedno zelené alebo dve zelené svetlá umiestnené vedľa seba – vplávanie do PLK je
povolené.
c/ svetelná signalizácia pre vyplávanie z PLK (Zákazový znak A 1 a upozorňujúci znak E 1
Prílohy 7 PPB):
- jedno červené svetlo – vyplávanie z PLK je zakázané,
- jedno zelené svetlo – vyplávanie z PLK je povolené.
2/ Preplavovanie cez PLK sa riadi poradím, v akom plavidlá priplávali na vyčkávacie
miesto. Obsluha PLK môže určiť aj iné poradie, ak si to vyžaduje úsporné využitie PLK alebo
iné závažné dôvody.
3/ Prednostné právo preplávania majú:
a/ plavidlá Štátnej plavebnej správy, plavidlá Požiarnej ochrany, Policajného zboru, Colnej
služby ak si to vyžaduje neodkladné plnenie ich služobných povinností,
b/ plavidlá, ktorým toto právo bolo priznané Štátnou plavebnou správou,
c/ osobné lode plávajúce podľa cestovného poriadku.
4/ Cez PLK je zakázané spoločné preplavovanie:
a/ plavidiel prepravujúcich nebezpečné látky s osobnými loďami a malými plavidlami,
b/ plavidiel prepravujúcich výbušné látky s ostatnými plavidlami.
5/ Počas preplavovania cez PLK platia tieto zásady:
a/ plavidlá (zostavy) musia byť riadne vyviazané a musia používať odrazníky,
b/ posádka plavidiel musí byť stále v pohotovosti,
c/ strojné pohonné zariadenia plavidiel musia byť okamžite použiteľné,
d/ múry a zariadenia PLK nesmú byť poškodzované akýmkoľvek spôsobom,
e/ ak počas napúšťania alebo vypúšťania PLK dôjde k ohrozeniu osôb, plavidiel alebo
zariadenia PLK, musí vodca plavidla okamžite dávať signály núdze zvukovými signálmi,
prípadne optickou signalizáciou v zmysle ustanovení PPB, obsluha PLK je povinná
okamžite prerušiť napúšťanie alebo vypúšťanie PLK.
IV. Záverečné ustanovenia
Oprávnenia kontrolných orgánov
čl. 7
1/ Kontrolou dodržiavania tohto Poriadku je oprávnená Štátna plavebná správa.
2/ Za porušenie ustanovení tohto Poriadku a iných súvisiacich právnych predpisov budú voči
zodpovedným osobám vyvodené sankcie.
3/ Výnimky z ustanovení tohto Poriadku môže povoliť Štátna plavebná správa, výnimky
udeľované dispečingom plavebných komôr musia byť dodatočne schválené Štátnou
plavebnou správou v Bratislave, pokiaľ sú vydávané v záujme bezpečnosti plavebnej
prevádzky a plavebných komôr.
V. Účinnosť
čl. 8
Tento Poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 8. 1999. Týmto dňom sa ruší platnosť
Plavebnej vyhlášky č. 1/1998, ktorá stanovovala podmienky plavby na vodnej ceste Váh.
Ing. Ján J U R I A
Riaditeľ Štátnej plavebnej správy
v Bratislave

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu