Dunaj prítoky

Späť na zoznam článkov

INÉ - Zemplínska Šírava

Publikované: 19.09.2012 07:21:35 | prečítané 5827x | © plavidla.sk

........

PLAVEBNÉ OPATRENIE UVC č. 9/2010, ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Zemplínska Šírava.

Zemplínska Šírava je zaradená podľa klasifikácie európskych vodných ciest do skupiny Sledovaných vodných ciest vhodných na šport a rekreáciu spolu s Liptovskou Marou a Oravskou priehradou.


PLAVEBNÉ OPATRENIE
UVC č. 9/2010
ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel
na UVC VN Zemplínska Šírava


Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto Plavebným opatrením sa na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky
určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Vodná nádrž Zemplínska
Šírava.
Čl. 2
Plavebná dráha, jej určovanie a značenie
(1) Vytýčenie plavebnej dráhy a označenie plavebných prekážok vykoná v prípade potreby
príslušný správca vodného toku v zmysle príslušných právnych predpisov 1).
(2) Vodnú plochu pre športovú, rekreačnú plavbu a jachting vytyčuje usporiadajúca
organizácia so súhlasom ŠPS.
Čl. 3
Plavba malých plavidiel
(1) Plavba malých plavidiel je povolená celoročne s výnimkou zamrznutia vodnej hladiny.
V čase zamrznutia vodnej hladiny musia byť všetky malé plavidlá vytiahnuté na breh,
premiestnené na miesto vhodné na prezimovanie alebo zabezpečené tak, aby sa zabránilo
vzniku škôd na plavidlách a súčastiach vodnej cesty.
(2) Nočná plavba malých plavidiel je povolená len vo výtlačnom režime. Malé plavidlá
musia niesť nočnú optickú signalizáciu v zmysle pravidiel.
(3) Prístaviská malých plavidiel sú určené nasledovne:
Ľavá strana vodnej nádrže:
a) Klokočov – pred rekreačným zariadením Prešovskej Univezity,
2
b) Kamenec – rekreačné stredisko KERKO a.s. – prístavný pontón,
c) Medvedia hora –prístavný pontón pre malé plavidlá,
d) Hôrka – prístavný pontón pre malé plavidlá,
e) Biela hora (Prímestská) – 200 m vpravo od mostíka prístavného pontónu pri
pohľade z vody.
(4) Prístaviská malých plavidiel vyznačia ich užívatelia príslušnými signálnymi znakmi v
zmysle pravidiel.
(5) Vodné lyžovanie, ťahanie nafukovacích telies a paraglayding je povolený iba vo
vyhradených priestoroch schválených ŠPS.
(6) Vyznačenie priestoru na vodnej hladine a osadenie signálnych znakov zabezpečuje
prevádzkovateľ.
(7) V priestore prístavísk je zakázané:
a) loviť ryby,
b) obmedzovať ostatných úžívateľov prístaviska neprimeraným hlukom a vlnením,
c) akýmkoľvek spôsobom obmedzovať technické a brehové zariadenia na spúšťanie
plavidiel do vody,
d) neoprávnene vstupovať na plavidlá.
Čl. 4
Osobná lodná doprava
(1) Prevádzkovateľ označí prístav príslušnými signálnymi znakmi v zmysle pravidiel.
(2) Plavidlá verejnej osobnej lodnej dopravy vykonávajú plavbu z určených prístavísk:
a) stredisko Hôrka,
b) stredisko Kaluža,
c) stredisko Kamenec.
Čl. 5
Požičovne malých plavidiel
(1) Požičovne malých plavidiel sa môžu zriaďovať a vykonávať svoju činnosť len na základe
rozhodnutia Štátnej plavebnej správy.2)
(2) Plavba plavidiel PMP je povolená iba v priestoroch vyznačených príslušnými signálnymi
znakmi.
Čl. 6
Verejné podujatia
Športové podujatia, slávnosti na vode a iné akcie, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a plavebnej
prevádzky možno usporiadať len na základe rozhodnutia Štátnej plavebnej správy.3)
3
Čl. 7
Jachting a windsurfing
(1) Jachting a windsurfing sa môže vykonávať na celej vodnej ploche mimo priestorov
vyznačených zákazovými signálnymi znakmi, miest na kúpanie a potápanie.
(2) Plavidlá musia byť označené na viditeľnom mieste v zmysle pravidiel.
(3) Windsurfing môže byt' vedený len osobou staršou ako 15 rokov, ktorá je k tomu telesne a
duševne spôsobilá a je oboznámená s technikou vedenia a plavebnými predpismi. Osoby
do 15 rokov môžu jazdiť na windsurfingu iba v rámci organizovanej plavby v oddieloch
jachtingu pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
(4) Pri prevádzke windsurfingu sa zakazuje brať na plavidlo ďalšie osoby a približovať sa ku
kúpajúcim na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov.
Čl. 8
Kúpanie
(1) Osobitne chránené priestory pre kúpanie sa označujú na vodnej hladine bielymi dvojitými
kužeľovými bójami v zmysle pravidiel.
(2) Do priestorov pre kúpanie nemajú prístup žiadne plavidlá okrem plavidiel záchrannej
a zdravotnej služby. Ostatné plavidlá do tohto priestoru môžu vplávať len v prípade
núdze.
Čl. 9
Zákazy plavby
(1) Plavba je na VN Zemplínska Šírava zakázaná:
a) v aquatóriu ornitologickej rezervácie,
b) pri úrovni hladiny vody nad kótou 113,9 m n. m. B. p. v. (maximálna plavebná
hladina) a pod kótou 107,4 m n. m. B. p. v. (minimálna plavebná hladina).
(2) Na plavbu plavidiel so spaľovacím motorom na VN Zemplínska Šírava sa vzťahujú
ustanovenia iných právnych predpisov 4).
(3) Ustanovenia ods. (1) a (2) sa nevzťahujú na plavidlá použité k záchrannej službe,
protipovodňovej činnosti, služobné plavidlá Štátnej plavebnej správy, Policajného zboru,
Hasičského a záchranného zboru, Colnej správy, Inšpekcie životného prostredia
a správcu vodnej cesty.
Čl. 10
Platnosť a účinnosť
Toto plavebné opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania riaditeľom ŠPS.
4
Čl. 11
Týmto opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov štátnej a verejnej
správy.
v Bratislave, dňa: 13.01.2010

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu